PL EN


2016 | 45 | 322-333
Article title

Dostęp do informacji o organizacji na przykładzie sprzężenia zwrotnego z badania opinii pracowników2

Content
Title variants
EN
Access to Information about the Organization on the Example of the Feedback from the Empoloyee Opinion Survey
RU
Доступ к информации об организации на примере обратной связи во время исследования мнения сотрудников
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swoich rozważaniach autor podkreślił, jak duże znaczenie w zarządzaniu współczesną organizacją ma rzadka informacja i dostęp do niej, a także umiejętność dzielenia się nią z poszczególnymi grupami interesu. O ile posiadanie aktualnych informacji jest coraz łatwiejsze, o tyle coraz trudniej o informacje rzadkie, dające przewagę nad konkurencją. Wynika to z masowego charakteru mediów i coraz większego dostępu do tanich źródeł danych (np. Internet). Dla organizacji oznacza to trudności w budowaniu trwałej przewagi nad konkurentami, natomiast dla konsumenta jest to sytuacja korzystna, jako że pozwala na udział w grze rynkowej na równych zasadach. Większość autorów pochyla się nad kwestią dostępu do informacji ze strony klientów, a pomija się pracowników, którzy stanowią równie istotną grupę interesariuszy organizacji. Oczywiście są oni cennym źródłem danych o przedsiębiorstwie, jednak, powszechnie funkcjonujący w zarządzaniu paradygmat prowadzenia dialogu z personelem jako warunku sprawnego funkcjo-nowania, oznacza konieczność utrzymania relacji na zasadach partnerskich. Zawiera się w tym także umiejętność dzielenia się informacją. Przydatnym narzędziem prowadzenia takiego dialogu są badania opinii pracowników. Z jed-nej strony pozwalają na uzyskanie interesujących organizację danych. Z drugiej strony naturalne powinno być dzielenie się przez organizację uzyskanymi informacjami z pracownikami (sprzężenie zwrotne). Przekaz zwrotny powinien także informować o działaniach organizacji podjętych bądź planowanych do podjęcia w odpowiedzi na otrzymane dane. Powyższe kwestie są przedmiotem rozważań autora. W artykule dokonano poza tym usystematy-zowania wiedzy na temat badań opinii pracowników oraz warunków optymalizacji korzyści z nich.
EN
In its deliberations the author stressed the importance of rare information and access to it in the managing of a modern organization. Very important is also the ability to share the information with the various interest groups. Having current information is getting easier. It is increasingly difficult to obtain rare information, that give a competitive advantage. This is due to the nature of mass media and the increasing access to cheap sources of data (eg. Internet). For organizations, this means difficulties in establishing a sustainable advantage over their competitors. For the consumer it is a win-win situa-tion, since it allows to participate in the market game on equal terms. Most authors deals with access to information from customers perspective and they ignore employees. Meanwhile, the employees are equally important group of stakeholders of the organi-zation. Of course they are a valuable source of information about the company, but it is necessary to maintain a relationship based on partnership. This is due to the paradigm in the management that dialogue with the staff is a condition for the smooth functioning of the organization. It also means the ability to share information. A useful tool for conducting such a dialogue is an employee opinion survey. On the one hand they make possible to obtain interesting data. On the other hand, it should be natural to share the information with employees (feedback). The return information should also inform about the actions taken or planned by the organization in response to the received data. These issues are considered by the author. The article besides systematize the knowledge about the employee opinion surveys and the conditions for maximizing the benefits of them.
Year
Volume
45
Pages
322-333
Physical description
Contributors
 • Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dawid.jan.szostek@gmail.com
References
 • Baruk A.I., 2006, Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 • Bishop G.F., 2005, The Illusion of Public Opinion. Fact and Artifact in American Public Opinion Polls, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham.
 • Błaszczak A., Ważne informacje lepiej usłyszeć od szefa, „Rzeczpospolita” z 21.01.2009 r.
 • Connolly P.M., Groll Connolly K., 2006, Employee Surveys. Practical and Proven Methods, Samples, Examples, Performance Programs, Inc, Old Saybrook.
 • Guzik M., Kamiński R., 2006, Pytania z odpowiedzią, czyli o celowości i efektach przeprowadzania badań opinii pracowników i kultury organizacyjnej, „Personel i Za-rządzanie”, nr 7.
 • Januszek H., 2003, Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Pol-sce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kołodziejski S., Krokowska J., Kaźmierski M., 2002, Badanie opinii personelu (3). Błędy w sztuce po stronie zleceniodawców badań, „Personel i Zarządzanie” nr 24.
 • Krokowska J., Kołodziejski S., Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania, Imperia, Łódź.
 • McConnell J.H., 2003, How to Design, Implement, and Interpret an Employee Survey, American Management Association, New York.
 • Pietroń-Pyszczek A., 2007, Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław.
 • Radosławska J., 2005, Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4.
 • Walters M., 1996, Employee Attitude and Opinion Surveys, Institute of Personnel and Development.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3848c003-7b83-4ee5-b2fd-6cbc21f414ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.