PL EN


2012 | 9 | 139-157 (9)
Article title

WARUNKI DZIAŁANIA OPOZYCJI WE WŁADZACH GMINY W ŚWIETLE REGULACJI STATUTOWYCH MIASTA RZESZOWA

Content
Title variants
EN
THE OPPOSITION WITHIN THE COMMUNE AUTHORITIES IN LIGHT OF THE REGULATIONS INCLUDED IN THE STATUTE OF THE CITY OF RZESZÓW
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
9
Pages
139-157 (9)
Physical description
Contributors
 • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Antoszewski A., Herbut R. (red.), 1998, Leksykon politologii, Wrocław.
 • Bankowicz M. (red.), 1999, Słownik polityki, Warszawa.
 • Barański M., 1994, Gmina jako lokalny system polityczny [w:] Polityczne życie lokalne, red. J. Wódz, Katowice.
 • Bożyk S., 2006, Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok.
 • Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., 2003, Ustrój samorządu terytorialnego,Toruń.
 • Kotulski M., 2001, Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny,„Samorząd Terytorialny”, nr 11.
 • Krawczyk T., 2000, Opozycja polityczna w państwach demokratycznych [w:] Studia z teorii polityki, t. 3, red. A. Czajkowski, L. Sobkowiak, Wrocław.
 • Krawczyk T., 2005, Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy, Toruń.
 • Leoński Z., 1994, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań.
 • Regulski J., 2005, Samorządna Polska, Warszawa.
 • Sartori G., 1994, Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski i D. Grinberg, Warszawa.
 • Sokół W., Żmigrodzki M. (red.), 1999, Encyklopedia politologii, t. 1, Zakamycze.
 • Szewc A., 2005, Komentarz do art. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU 01.142.1591) [w:] Samorząd gminny. Komentarz, red. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Warszawa.
 • Uchwała nr XXXIV/32/96 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa, DzUrz Woj. Rzeszowskiego 1996, nr 15, poz. 178.
 • Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Rzeszowa nr XXVI/203/99 z dnia 21 grudnia 1999 r., DzUrz Woj. Podkarpackiego 2000, nr 2, poz. 12.
 • Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Rzeszowa nr LV/115/2001 z dnia 28 sierpnia 2001 r., DzUrz Woj. Podkarpackiego 2001, nr 69, poz. 1219.
 • Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa nr XIX/6/04 z dnia 17 lutego 2004 r., DzUrz Woj. Podkarpackiego 2004, nr 71, poz. 774.
 • Uchwała nr XX/329/07 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa, DzUrz Woj. Podkarpackiego 2008, nr 6, poz. 118.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., tekst. jedn. DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., tekst. jedn. DzU 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.
 • Ustawa o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r., tekst jedn. DzU 2001, nr 142, poz. 1590 z późn. zm.
 • Zwierzchowski E., 2000, Opozycja parlamentarna [w:] Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-384b435a-029d-4aca-8187-99fe9b989d53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.