PL EN


2017 | 6 (371) | 170-180
Article title

Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych –profile i kierunki aktywności

Content
Title variants
EN
The Disabled Consumer in Social Media. The Chosen Aspects
RU
Потребитель-инвалид в социальных медиа – профили и направления активности
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Rozwój technologiczny i upowszechnienie Internetu zrewolucjonizowały sposób komunikacji i pozyskiwania informacji marketingowych, a treści tworzone przez konsumentów dla konsumentów zyskały na znaczeniu. Konsument ewoluował więc z pasywnego obserwatora do aktywnego uczestnika procesu tworzenia treści. Celem badania była próba określenia sposobów korzystania z poszczególnych typów mediów społecznościowych przez różne grupy konsumentów niepełnosprawnych ruchowo. Podstawą prowadzonych rozważań były badania przeprowadzone w III kwartale 2016 roku na celowo dobranej próbie 125 konsumentów niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących na terenie Lubelszczyzny. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono 3 grupy konsumentów niepełnosprawnych ruchowo oraz wskazano, iż wszyscy są aktywni w mediach społecznościowych, jednak w różnych grupach ta aktywność przyjmuje różne kierunki.
EN
The technological development and Internet popularisation have revolutionised the manner of communicating and obtaining marketing information. Therefore, the importance of the contents created by the consumer has increased. Consumers evolved from passive observers to active participants of the process of the content creation. The aim of the research was to determine the way of using different types of social media by different groups of physically disabled consumers. Examinations were conducted in the 3rd quarter of 2016 on the group of 125 physically disabled persons inhabiting the Lublin region. As a result of examinations the conclusion was drawn that physically disabled consumers are active in social media; however, different groups display various directions of those activities.
RU
Технологическое развитие и распространение интернета революционизировали способ общения и получения маркетинговой информации, а контент, создаваемый потребителями для потребителей, повысил значение. Следовательно, потребитель эволюировал из пассивного наблюдателя к активному участнику процесса создания контента. Цель изучения – попытка определить способы пользования отдельными типами социальных медиа разными группами потребителей с двигательной инвалидностью. Основу для рассуждений представило изучение, проведенное в третьем квартале 2016 на целевой выборке 125 потребителей-инвалидов, жителей Люблинского воеводства. В результате проведенного изучения выделили 3 группы потребителей-инвалидов и выявили, что все они активны в социальных медиа, однако в разных группах эта активность идет в разных направлениях.
Year
Issue
Pages
170-180
Physical description
Contributors
References
 • Aichner T., Jacob F. (2015), Measuring the Degree of Corporate Social Media Use, “International Journal of Market Research”, No. 57(2).
 • Blackshaw P., Nazzaro M. (2004), Consumer-Generated Media (CGM) 101: World-of-mouth in the age of the Web-fortified consumer, za: Zembik M. (2014), Social media as a source of knowledge for customers and enterprises, “Journal of Applied Knowledge Management”, No. 2(2).
 • Dębniewski G., Michowska D. (2003), Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, (w:) Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy.
 • Zeszyt nr 1 – zarys problematyki, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 • Dejnaka A. (2011), Wirtualne światy 2.0 jako obszar działań marketingowych, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
 • Evans L. (2011), Social Media Marketing, Helion, Gliwice.
 • Felker Kaufman C. (1995), Shop′ til you drop: tales from a physically challenged shopper, “Journal of Consumer Marketing”, No. 12(3).
 • Hanna R., Rohm A., Crittenden V. (2011), We’re all connected: the power of the social media ecosystem, “Business Horizons”, Vol. 54, No. 3.
 • Hennig-Thurau T., Malthouse E.C., Friege C., Gensler S., Lobschat L., Rangaswamy A., Skiera B. (2010), The impact of new media on customer relationships, “Journal of Service Research”, No. 13(3).
 • Kaczmarczyk S. (2014), Klasyfikacja metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych, „Studia Ekonomiczne”, nr 195.
 • Kaplan A., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, “Business Horizons”, No. 53(1).
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kucia M., Zembik M. (2012), Polak na e-zakupach, „Imagine”, nr 7.
 • Li Ch., Bernoff J. (2011), Groundswell. Winning in a world transformed by social technologies, Forrester Research Inc., Boston.
 • Masłyk T., Migaczewska E. (2014), Portret aktywnego, niepełnosprawnego użytkownika sieci internetowej, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, nr 3.
 • Miotk A. (2013), Skuteczne social media. Prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, Helion, Gliwice.
 • Panahi S., Watson J., Partridge H. (2012), Social media and tacit knowledge sharing: Developing a conceptual model, World Academy of Science, Engineering and Technology.
 • Szczepankiewicz M., Zaorska U. (2010), Zastosowanie Portali Społecznościowych jako narzędzi wspomagania informacyjnej funkcji rachunkowości, materiały konferencyjne Rachunkowość u progu nowej dekady, Wydawnictwo UE, Kraków.
 • Vernuccio M. (2014), Communicating corporate brands through social media: An exploratory study, “International Journal of Business Communication”, No. 51(3).
 • Vezina R., d’Astous A., Deschamps S. (1995), The Physically disabled consumer: some preliminary findings and agenda for future research, “European Advances in Consumer Research”, No. 2.
 • Wasserman S., Faust K. (1994), Social network analysis: Methods and applications, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Williams D. L., Crittenden V. L., Keo T., McCarty P. (2012), The use of social media: an exploratory study of usage among digital natives, “Journal of Public Affairs”, No. 12(2).
 • Yilmaz S., Tasci A. (2013), Internet as an information source and social distance: any relationship?, „Journal of Hospitality and Tourism Technology”, No. 4(2).
 • Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., (2015), GUS, Warszawa.
 • http://www.networkmagazyn.pl/potencjal-serwisow-geolokalizacyjnych-w-polsce [dostęp: 26.03.2017].
 • http://zblogowani.pl/strona/raport-polska-blogosfera-2016 [dostęp: 23.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38572ac6-9fc9-4cd2-838f-1c6fda4f2c6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.