PL EN


2015 | 9 | 61-82
Article title

Polonica w kolekcji książek europejskich syberyjskiej biblioteki akademickiej

Content
Title variants
EN
Polonica in the European Book Collection of the Syberian Academic Library
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stare druki polskiego pochodzenia stanowią jedne z najciekawszych zabytków należących do zbioru europejskich książek XV–XX w. Oddziału Książki Rzadkiej i Rękopisów GPNTB SO RAN. Nie tworzą w nich wydzielonego zasobu i znajdują się tylko w dwóch kolekcjach Oddziału – zbiorach Tobolskiego Seminarium Duchownego oraz europejskich wydawnictw naukowych. Wszystkie bez wyjątku są niezwykle interesujące – zarówno z punktu widzenia ich tematyki, jak i autorstwa, wiadomości o wydawnictwach i proweniencji. W artykule poglądowo zaprezentowano obce zasoby Oddziału, gdyż stanowią one kontekst, w którym funkcjonują na Syberii, już prawie od poł wieku, książki od XVI do XIX w. związane z historią Polski. Również poglądowo przedstawione zostały cymelia wydane po polsku lub w Polsce, dotyczące Polski i Polaków oraz rzadkie egzemplarze pochodzące z dawnych polskich bibliotek, które na skutek rożnych wydarzeń znalazły się na Syberii. Studiowanie historii księgozbiorów, rekonstruowanej na podstawie zachowanych na egzemplarzach ekslibrisów, pieczątek, naklejek, charakterystycznych opraw itd., pozwoliło stwierdzić, że niektóre znaki własnościowe występują wielokrotnie. To z kolei pozwala na traktowanie tych przypadków jako większych lub mniejszych umownie wydzielonych kolekcji polskich książek w zbiorach Oddziału Książki Rzadkiej i Rękopisów GPNTB SO RAN.
EN
Old prints of Polish provenance belong to the more interesting materials of the European Book Collection (15th – 20th c.) of the Division of Rare Books and Manuscripts of the State Public Scientifi c Technological Library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in Novosibirsk (Госуда́рственная публи́чная нау́чно-техни́ческая библиоте́ка Сиби́рского отделе́ния Росси́йской акаде́мии нау́к). These books do not form a separate organisational unit. They remain dispersed among the two basic collections of the Division: the Tobolsk Seminary and the European Scientifi c Publications. All these books, without exception, are very interesting, from the point of view of their contents, authorship, publication details, and provenance. The article presents a summary overview of all the foreign collections of the Division, because they form the context in which the Polish books, dated from the 16th to the 19th c., function in Siberia for over 50 years now. This is followed by a description of the books published in Polish, or in Poland, and some rare copies of books formerly kept in Polish libraries, which later on found their way to Siberia. Studies into the history of book collections, reconstructed on the basis of various provenance marks on the copies (bookplates, stamps, stickers, characteristic bookbindings, etc.), revealed the existence of provenance marks, which appear many times, and so allowed for distinguishing various subcollections of Polish books in the holdings of the Division.
Contributors
  • Oddział Książki Rzadkiej i Rękopisów, Państwowa Publiczna Naukowo-Techniczna Biblioteka Oddziału Syberyjskiego Rosyjskiej Akademii Nauk, Nowosybirsk , tatiana.ilyushechkina@yandex.ru
References
  • Макарова Л. М., Инкунабулы сектора редких книг и рукописей ГПНТБ СО АН СССР, w: Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. s. 166–172.
  • Немировский Е. Л., Джон Симон Габриель Симмонс. Памяти книговеда, слависта и вообще хорошего человека, w: Книга. Исследования и материалы, Москва 2005, s. 294–324.
  • Илюшечкина Т. Н., Собрание западноевропейских книг XV – начала XIX в. отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН: вчера, сегодня, завтра, „Библиосфера” 2010, № 3, s. 87–97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-385f769b-c89a-4423-9013-43099be79806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.