PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 227-237
Article title

Strategie cenowe w sieciach handlowych – stan obecny i tendencje zmian

Content
Title variants
EN
Pricing Strategies in Retail Chains – Current State and Change Trends
RU
Ценовые стратегии в торговых сетях – нынешнее состояние и тенденции к изменениям
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu badawczego jest identyfikacja i analiza kluczowych aspektów strategii cenowych sieci handlowych funkcjonujących w Polsce wraz z próbą wyodrębnienia tendencji ich zmian. W opracowaniu przedstawiono założenia i cechy charakterystyczne strategii cenowych w dużych przedsiębiorstwach wraz z ich uwarunkowaniami związanymi z zachowaniami nabywców. Następnie omówiono proces kształtowania cen, zidentyfikowano prawidłowości i zaakcentowano problemy związane z dominującą w praktyce sieci handlowych strategią niskich cen. Na tej podstawie, uwzględniając liczne trendy rozwojowe, dotyczące przede wszystkim rozwoju nowych technologii, podjęto próbę identyfikacji zmian w strategiach cenowych sieci handlowych w Polsce, które dokonują się obecnie i będą miały miejsce w najbliższej przyszłości.
EN
This article aims to identify and analyse key aspects of pricing strategies of retail chains operating in Poland, along with an attempt to highlight their change trends. It presents the assumptions and characteristics of pricing strategies in large enterprises together with their conditions related to consumers’ behaviour. Next, it discusses the price formation process, identifies regularities and emphasises the problems related to the low price strategy dominating in retail chains’ practice. On this basis, taking into account numerous development trends, mainly concerning development of new technologies, an attempt was made to identify changes in pricing strategies of retail chains in Poland, which are currently taking place and will take place in the near future.
RU
Цель статьи – выявить и провести анализ основных аспектов ценовых стратегий торговых сетей, функционирующих в Польше, наряду с попыткой указать тенденции к их изменениям. Представили предпосылки и характерные черты ценовых стратегий на крупных предприятиях вместе с их обусловленностями, связанными с пове- дением покупателей. Затем обсудили процесс формирования цен, выявили закономерности и подчеркнули проблемы, связанные с превалирующей в практике торговых сетей стратегией низких цен. На этой основе, учитывая многочисленные тренды в развитии, касающиеся прежде всего развития новых технологий, попытались выявить изменения в ценовых стратегиях торговых сетей в Польше, которые происходят в настоящее время и будут происходить в ближайшем будущем.
Year
Pages
227-237
Physical description
Contributors
References
 • Bondos I. (2016), Cena jako marketingowy instrument oddziaływania na konsumentów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Damay C. (2008), The influence of presentation on the memorization of prices by primary school children, “Recherche et Application en Marketing”, Vol. 23, No. 1.
 • Damay C., Guichard N., Clauzel A. (2014), Children’s price knowledge, „Young Consumers”, Vol. 15, Iss. 2.
 • Indounas K., Avlonitis G. (2011), New industrial service pricing strategies and their antecedens: empirical evidence from two industrial sectors, “Journal of Business & Industrial Marketing’, Vol. 26, Iss. 1.
 • Koças C., Bohlmann J.D. (2008), Segmented Switchers and Retailer Pricing Strategies, “Journal of Marketing”, No. 72 (May).
 • Konkel M. (2017), Tradycyjne sklepy pełne innowacji, „Puls Biznesu”, 17.05.
 • Mazurkiewicz P. (2009), Marki własne podbijają polski rynek, „Rzeczpospolita”, 16.09.
 • McAlister L. (2007), Comment—Cross-Brand Pass-Through: Fact or Artifact?, “Marketing Science”, Vol. 26, No. 6.
 • Monroe K. (2003), Pricing: Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York.
 • Moore M. , Carpenter J. (2006), The effect of price as a marketplace cue on retail patronage, “The Journal of Product and Brand Management”, Vol. 15, Iss. 4.
 • Nagle T., Holden R. (2002), The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice Hall, New Jersey.
 • Olson J.C. (1977), Price as an informational cue: effects on product evaluations, (w:) Woodside A.G., Sheth J.N., Bennet P.D. (Eds), Consumer and Industrial Buying Behavior, North Holland, New York.
 • Shin J. (2005), The Role of Selling Costs in Signaling Price Image, “Journal of Marketing Research”, Vol. 42, Iss. 3.
 • Sonne P., Bustillo M. (2010), Corporate News: Asda Reins In Price Strategy, “Wall Street Journal” (Eastern edition), 30.06.
 • Waniowski P. (2014), Marketingowe zarządzanie ceną w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • (www1) http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/news/kupujacy-spodziewaja-sie-jednakowych-cenniezaleznie-od-miejsca-w-ktorym-dokonuja-zakupu/ [dostęp: 20.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3865fddc-ad29-4fec-a040-ebb3fd8a4587
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.