PL EN


2017 | 17/1 | 33-54
Article title

Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution

Content
Title variants
PL
Kontrola konstytucyjności prawa w ramach bezpośredniego stosowania konstytucji
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Polish Constitution has introduced the principle of direct application of the Constitution, which imposes on all the state organs, especially the courts, not only the right, but the obligation to refer to the norms set forth in the Constitution as a direct basis for a resolution. In this context, there is a problem of the right of every judge to refuse to apply a provision of the law which, in his opinion, is contrary to constitutional standards without directing a legal inquiry into the Constitutional Tribunal.
PL
Konstytucja RP wprowadziła zasadę bezpośredniego jej stosowania, która nakłada na wszystkie organy państwa, zwłaszcza sądy, nie tylko prawa, ale i obowiązek odwoływania się do norm wyrażonych w konstytucji jako bezpośredniej podstawy rozstrzygnięcia. W tym kontekście pojawia się problem uprawnienia każdego sędziego do odmowy zastosowania przepisu ustawy, który w jego ocenie jest sprzeczny z normami konstytucyjnymi bez kierowania zapytania prawnego w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
Year
Volume
Pages
33-54
Physical description
Contributors
 • Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Department of Administrative Proceedings.
References
 • Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warsaw 1999.
 • Działocha K., Bezpośrednie stosowanie podstawowych praw jednostki (w związku z projektem Karty Praw i Wolości, [in:] Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, “Studia Iuridica” 1994, vol. 21.
 • Garlicki L., Bezpośrednie stosowanie konstytucji [in:] Konstytucja RP w praktyce, Warsaw 1999.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu, Warsaw 2003.
 • Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w Konstytucji, [in:] Charakter i struktura norm w konstytucji, J. Trzciński (ed.), Warsaw 1997.
 • Gonera K., Łętowska E., Artykuł 190 Konstytucji i jego konsekwencje w praktyce sądowej, „Państwo i prawo” 2003, no. 9.
 • Haczkowska M., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa według Konstytucji RP, Warsaw 2007.
 • Kolasiński K., Zaskarżalność ustaw w drodze pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i prawo” 2001, no. 9.
 • Lang W., Obowiązywanie normy prawnej w czasie w świetle logiki norm, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1960.
 • Langrod S., Praworządność w problemie odszkodowania, Warsaw 1926.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa, doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001.
 • Łabno-Jabłońska A., Zasada bezpośredniego obowiązywania konstytucyjnych praw i wolności jednostki, [in:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, L. Wiśniewski (ed.), Warsaw 1997.
 • Łętowski J., Wpływ konstytucji na prawo cywilne [in:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa ,ed. M. Wyrzykowski, Warsaw 2001.
 • Mączyński A., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez Sądy, „Państwo i Prawo” 2000, no. 5.
 • Nita B., Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, Państwo i Prawo 2002, no. 9.
 • Półtorak N., Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków 2002.
 • Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warsaw 1993.
 • Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL¸ Warsaw 1967.
 • Sarnecki P., Stosowanie konstytucji PRL w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Studia Prawnicze 1988 no. 3.
 • Sarnecki P., Wprowadzenie Konstytucji w życie, [in:] Wejście w życie nowej Konstytucji RP, Z. Witkowski (ed.), Toruń 1998.
 • Tuleja P., dyskusja nad referatem L. Garlickiego, Bezpośrednie stosowanie konstytucji. Tezy referatu, Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warsaw 1999.
 • Tuleja P., Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003.
 • Wronkowska S., System źródeł prawa w nowej Konstytucji, Biuletyn RPO – Materiały 2000, no. 38.
 • Wronkowska S., W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Państwo i Prawo” 2001, no. 9.
 • Wronkowska S., Zamknięty system źródeł prawa w praktyce oraz dostosowanie prawa do wymogów Konstytucji RP, Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warsaw 1999.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warsaw 1974.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warsaw 1988.
 • Wróblewski J., Wybrane zagadnienia teoretyczne stosowania prawa przez Sąd Najwyższy PRL, ActaUL 1991.
 • Zieliński A., Sprzeczność aktu normatywnego niższego rzędu z ustawą w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Przegląd Sądowy” 1993, books 11-12.
 • Ziembiński Z., Podstawowe problemy prawoznawstwa, Warsaw 1980.
 • Ziembiński Z., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997
 • Ziemski Z., Rola i miejsce reguł kolizyjnych w procesie dekodowania tekstu prawnego, RPEiS 1978, book 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3867d3d8-e311-45cc-90ca-183b551046aa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.