PL EN


2015 | 2 | 152-174
Article title

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH NA PRZYKŁADZIE UEFA EURO 2012

Authors
Title variants
EN
POLICE ACTIVITIES AIMED AT PROVIDING SECURITY AT MASS EVENTS ON THE EXAMPLE OF UEFA EURO 2012
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich latach, jak wykazują statystyki, zmniejsza się liczba zachowań chuligańskich na samym stadionie, a przemoc i agresja zostaje przeniesiona poza obiekty sportowe. Stąd też z punktu widzenia bezpieczeństwa masowych imprez sportowych istotne miejsce zajmują kwestie związane z monitorowaniem przemieszczania się kibiców. Należy zaznaczyć, że football nie jest przyczyną zachowań chuligańskich a jedynie platformą, miejscem, gdzie sfrustrowani ludzie reagują korzystając z dużej zbiorowości, a często również anonimowości, która daje poczucie bezkarności. Kluczowa rolę w systemie bezpieczeństwa imprez masowych odgrywa Policja, ustawowo zobowiązana do zapewnienia i utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
EN
Recent statistics show that incidents of hooliganism occurring within the football stadiums have been on the decline and violence and aggression have been transferred outside the sport facilities. Thus, from the perspective of the security of mass events it is essential to closely monitor the movements of football fans. However, it should be emphasized here that football itself is not the cause of hooligan behavior and only a platform on which frustrated individuals have a chance to release their anger by taking advantage of being anonymous in a large crowd. Being in a group of people gives hooligans the feeling of impunity. The key role in the system of providing security of mass events is played by the Police which is obliged by law to assure and maintain security and public order.
Year
Issue
2
Pages
152-174
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
References
  • [1].Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r., poz. 355).
  • [2].Zarządzenie nr 982 komendanta głównego Policji z 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (Dz. Urz. KGP 2007 Nr 17, poz.129).
  • [3].Zarządzenie zarządzeniu nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP 2014, poz. 65).
  • [4].Koncepcja Przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 18 maja 2010 r., Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji, Warszawa 2010.
  • [5].UEFA EURO 2012 – Raport końcowy, Bundesministerium Fűr Inneres, Republik Österreich 2009.
  • [6].Organek, T., Spotters w Policji, „Kwartalnik Policyjny”, nr 2/2012.
  • [7].www: http://www.policja.gov.pl
  • [8].www: http://www.finanse.wp.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-386bd97a-c1cd-47c1-b071-1cff45e7445a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.