PL EN


2017 | 8 | 4 | 36-42
Article title

System finansowania oświaty niepublicznej w Polsce

Content
Title variants
EN
The System of Financing Non-Public Education in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szkoły i placówki niepubliczne są finansowane ze źródeł prywatnych, przede wszystkim z czesnego opłacanego przez rodziców uczniów, oraz ze środków publicznych w postaci dotacji udzielanych im przez jednostki samorządu terytorialnego. W niniejszym artykule na podstawie analizy prawnej wspartej przeglądem literatury przedstawiono złożoność obecnych rozwiązań w zakresie trybu i zasad udzielania dotacji oświatowej podmiotom niepaństwowym i niesamorzą-dowym, a także sposób ich uzyskiwania, wykorzystywania i rozliczania przez beneficjentów. Uwzględniono przy tym zróżnicowanie szkół niepublicznych oraz ewolucję najważniejszych rozwiązań proceduralnych w warunkach decentralizacji polityki oświatowej w Polsce na prze-strzeni ostatnich 25 lat.
EN
Non-public schools and institutions are financed from private sources, mainly from tuition fees paid by parents and public funds in the form of grants awarded by local government units. This article, based on a legal analysis supported by the literature review, presents the complexity of current solutions in the mode and principles of granting educational grants to non-state and non-governmental entities, as well as the way they are acquired, used and settled by beneficiaries. The paper has taken into account diversity of non-public schools and the evolution of the most important procedural solutions under the decentralization of education policy in Poland over the last 25 years.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
36-42
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce, Zakład Teorii Państwa Prawa i Polityki
References
 • Kotlińska, J. (2015). Podstawy prawne udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania oświatowe. W: A. Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 24–39). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Olszewski, A. (2007). Zasady finansowania szkół i placówek niepublicznych w świetle obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa i praktyki. Samorząd Terytorialny, 7–8 (199–200), 82–88.
 • Orlikowska, J. (2016). Dotacje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego niepublicznym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1 (4), 75–95.
 • Projekt ustawy z 27.10.2017 o finansowaniu zadań oświatowych. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/ opinie8.nsf/nazwa/1837_u/$file/1837_u.pdf (31.10.2017).
 • Ustawa z 14.12.1990 o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym. Dz.U. nr 89, poz. 518.
 • Ustawa z 17.05.1990 o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 34, poz. 198.
 • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty. t.o. Dz.U. nr 95, poz. 425.
 • Ustawa z 7.09.1991 o systemie oświaty, t.u. Dz.U. 2017, poz. 1292.
 • Ustawa z 7.10.1992 o regionalnych izbach obrachunkowych. Dz.U. 2015, poz. 1890.
 • Ustawa z 7.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1537.
 • Ustawa z 14.12.2016 – Prawo oświatowe. Dz.U. 2017, poz. 949.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28.05.2014, sygn. II GSK 229/13. Pobrane z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E268719C0F (31.10.2017).
 • Zioło, M. (2015). Dotacja w systemie finansów publicznych. Zarys problematyki. W: A. Babczuk, A. Talik (red.), Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (s. 7–23). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38826758-019a-4576-b6fb-e55d96e9990b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.