PL EN


2016 | 2(950) | 5-21
Article title

Upadłość przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2005–2014

Title variants
EN
Company Bankruptcy in Poland and Other European Union Countries in the Period 2005–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Upadłość przedsiębiorstw jest nieodzownym elementem każdej gospodarki rynkowej i dotyczyć może każdego przedsiębiorstwa. Powszechność zjawiska skłania do analizy liczby upadłości w Polsce w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w latach 2005–2014. Przedmiotem badania jest ocena procesu upadłościowego państw na podstawie takich wskaźników, jak: czas likwidacji firmy, koszt oraz stopa zwrotu. Hipoteza badawcza zakłada, że przebieg procesu upadłościowego zależy od jakości prawa upadłościowego poszczególnych państw członkowskich. Analiza danych pozwoliła stwierdzić, że w Polsce przebieg procesu upadłościowego jest długi i kosztowny przy jednoczesnej niskiej stopie zwrotu. Nieefektywny system upadłościowy Polski zniechęca przedsiębiorców do wyboru formalnej ścieżki opuszczenia rynku i plasuje Polskę daleko w rankingu europejskich systemów upadłościowych.
EN
Bankruptcy is an inherent element of any market economy and can affect any company. The number of bankruptcies in Poland in comparison to other EU countries in the period 2005-2014 is analysed. Additionally, this study evaluates the bankruptcy process among Member States on the basis of such assessment indicators including: time required to liquidate the company, the cost and recovery rate. The research hypothesis assumes that the course of the bankruptcy process depends on the quality of insolvency law. Analysis of the data revealed that in Poland the course of the bankruptcy process is long and expensive, while the recovery rate is low. Poland’s inefficient bankruptcy process discourages enterprises from choosing the path of formal exit from the market and places Poland far down the ranking of insolvency systems in Europe.
Contributors
References
  • Armatowska M. [2011], Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) NR 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
  • Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy [2011], European Commission, http://docplayer.net/12092095-Business-dynamics-start-ups-business-transfers-and-bankruptcy.html (dostęp: 14.07.2015).
  • Doing Business 2010. Reforming through Difficult Times [2010], The World Bank, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB10-FullReport.pdf (dostęp: 14.07.2015).
  • Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency [2015], The World Bank, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf (dostęp: 14.07.2015).
  • Doing Business in 2006. Creating Jobs [2006], The World Bank, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB06-FullReport.pdf (dostęp: 14.07.2015).
  • Insolvenzen in Europa [2005–2015], raporty Creditreform, http://www.creditreform.de/aktuelles/wirtschaftsforschung/insolvenzen-in-europa.html (dostęp: 14.07.2015).
  • Kupis P., Zaniewska K. [2013], Zbliżenia ustawodawstwa – dotychczasowe efekty i wyzwania [w:] Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  • Polityka nowej szansy [2014], Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/21202/Polityka%20Nowej%20Szansy_przyjeta_przez_RM_22072014.pdf (dostęp: 14.07.2015).
  • Prusak B. [2011], Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw: ujęcie międzynarodowe, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
  • Zedler F., Hrycaj A., Filipiak P. [2011], Europejskie prawo upadłościowe, Komentarz, Lex Wolters Kluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-388cff8b-f5a0-48be-b039-0323fe884e1e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.