PL EN


2013 | 169 | 63-78
Article title

Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce

Content
Title variants
EN
The Use of Information Technologies in Public
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Efficient public management in the knowledge society requires common implementation of information technology (IT). This situation increases the need for an interdisciplinary attitude to the public administration as a discipline integrating administrative law, informatics, economy, and political sciences. Access to a broadband Internet, development of e-administration, as well as education become key issues both in Poland and Europe. Polish results are not very satisfying in this range, so acceleration of development in the areas mentioned above seems to be indispensable.
Year
Volume
169
Pages
63-78
Physical description
Contributors
References
 • Bangemann R. et al.: Europe and the Global Information Society. Komisja Europejska, Bruksela 1994. http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B9D13CA AD4A71590C125723500494242/$file/Raport_Bangemanna_1994.pdf.
 • Batorski D.: Dwie Polski: użytkownicy internetu i osoby niekorzystające. http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/PTS_Dwie_Polski_D_Batorski.pdf.
 • Bogucki D.: eGovernment w Unii Europejskiej. "Elektroniczna Administracja" 2005 nr 1.
 • Budzyńska A. et al.: Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002. http://www.slaskie.pl/ STRATEGIA/strat_L.pdf.
 • Butkiewicz M.: Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne. Difin, Warszawa 2006.
 • eEuropa+ 2003. Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie, 2001. http://kbn.icm.edu.pl/cele/eeurope/eeurope_pl.pdf.
 • Ganczar M.: Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Grodzka D.: E-administracja w Polsce. "INFOS" 2007, nr 18, s. 1-4. http://orka.sejm.gov.pl/ WydBAS.nsf/0/5B3DCD2263623C69C125730E003F93CA/$file/infos_018.pdf.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 1.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Izdebski H.: Od administracji publicznej do public governance. "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 • Komisja Europejska. eGovernment Indicators for Benchmarking eEurope. Bruksela 2001. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1189.
 • Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa. COM(2010) 245. http://szs.mac.gov.pl/portal/SZS/497/8846/Publikacja _Europejska_Agenda_Cyfrowa_w_pracach_i_planach_polskich_instytucji_rza.html.
 • Komisja Europejska. The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to Promote Smart, Sustainable & Innovative Government. COM(210)743 Final. Brussels 2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2010:0743:FIN:EN:pdf.
 • Komisja Wspólnot Europejskich. Growth, Competitiveness, Employment: the Challenges and Ways Forward into the 21st Century: White Paper. COM(93) 700. "Bulletin of the European Communities" 1993, Suppl. 6. http://europa.eu/documentation/ official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf.
 • Komisja Wspólnot Europejskich. i2010. Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. COM (2005) 229 końcowy. Bruksela 2005, s. 4. http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:PL:PDF.
 • Kongres Informatyki Polskiej: Raport 2. Poznań 1998.
 • Kowalczyk M.: E-urząd w komunikacji z obywatelem. WAiP, Warszawa 2009.
 • Marciniak S.: Rola państwa w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe WAiNS PW, Warszawa 2006, z. 28.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Europejska Agenda Cyfrowa. Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Wprowadzenie i główne dokumenty. Warszawa 2010, s. 3. http://szs.mac.gov.pl/ download/56/11863/EuropejskaAgendaCyfrowa-wprowadzenieidokumenty-wyd2- FINAL.pdf.
 • Ministerial Declaration on eGovernment. Malmö 2009, s. 2. http://ec.europa.eu/digitalagenda/ sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Załącznik 1: Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. "Monitor Polski" 2012, poz. 882, s. 170-218. http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=A84E374BA17216534241 FB205D150407?id=WMP20120000882&type=2.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Warszawa 2008. http://szs.mac.gov.pl/.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa 2002. http://books.google.pl/books?id=6JN2zkntm FUC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage &q&f=false.
 • Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju. Red. A. Szewczyk. Difin, Warszawa 2007.
 • Stevenson D.: Information and Communication Technology in UK Schools: An Independent Inquiry. The Independent ICT in Schools Commission, London 1997.
 • Surdej A.: Bariery rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2009.
 • Toffer A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Uchwała Sejmu RP z 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. "MP" 2000, nr 22, poz. 448.
 • Wierzbicki A.P.: Wizja i mechanizmy postępu. W: Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. T. I. Red. J. Kleer et al. PAN, Warszawa 2011.
 • Wrzosek S.: System: administracja publiczna. Systemowe determinanty nauki administracji. KUL, Lublin 2008.
 • Zarządzanie wiedzą. Red. D. Jemielniak, A.K. Koźmiński. WAiP, Warszawa 2008.
 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe. Red. S. Mazur, A. Płoszaj. SCHOLAR, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-389c4222-df16-4ab8-a964-e0eefb80010e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.