PL EN


2017 | 4(26) | 81-100
Article title

Do we need social reports? New challenge for corporate social responsibility

Content
Title variants
PL
Czy potrzebujemy raportów społecznych ? Nowe wyzwanie społecznej odpowiedzialności biznesu
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Directive 2014/95/EU of the European Parliament and the Council entered into force on 1 January 2017, regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. Its aim is to enhance the consistency and comparability of non-financial information disclosed throughout the Union. Large public-interest entities will be obligated to prepare a non-financial statement containing information relating to at least environmental matters, social and employee-related matters, respect for human rights, anti-corruption and bribery matters. What it means in practice ? Whether we need a social reports ? In this paper different aspects of new directives, it’s theoretical basement and functional range has been discussed. Opportunities and vulnerabilities, which directives sets on the path forward on CSR will be provided. On the case of designated Integrated Annual Report will be pointed elements, which can provides stakeholders with market information and infulence on an image of the company.
PL
1 stycznia 2017 roku weszła w życie Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotycząca ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki i grupy. Jej celem jest zwiększenie transparentności informacji w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz zwiększenie spójności i porównywalności informacji niefinansowych ujawnianych na terytorium UE. Duże jednostki tzw. interesu publicznego, będą zobligowane do publikowania tzw. miękkich danych w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji. Co to oznacza w praktyce? Czy raporty społeczne są nam potrzebne? W artykule omówiono różnorodne aspekty związane z wejściem w życie nowej dyrektywy, jej podstawy teoretyczne i zakres funkcjonowania. Przedstawione zostaną możliwości i zagrożenia, jakie na drodze rozwoju CSR stawia nowa dyrektywa. Na przykładzie wskazanego Raportu Zintegrowanego wskazane zostaną elementy, które mogą w ten sposób dostarczać interesariuszom informacji rynkowej i wpływać na wizerunek firmy.
Publisher
Year
Issue
Pages
81-100
Physical description
Dates
online
2017-12
Contributors
References
 • 1. Bowen, H. (1953). Social Responsibility of the Businessman, New York: Harper & Row.
 • 2. Davies, G., Chun, R., DaSilva, R. and Roper, S. (2003). Corporate Reputation and Competitiveness. Routledge, London and New York.
 • 3. Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004). The strategy map: guide to aligning intangible assets Strategy & Leadership, Vol. 32 No. 5.
 • 4. Kaya, I. (2016). The Mandatory Social and Environmental Reporting: Evidence from France. Procedia — Social and Behavioral Sciences No. 229.
 • 5. Popoli, P. (2015) Reinforcing Intangible Assets through CSR in a Globalized World. Journal of Management Policies and Practices, Vol. 3 (1).
 • 6. Porter, M., Kramer, M. (2001). The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard.
 • 7. Sorensen, M.H. &Peitersen, N. (2007) CSR 2.0, www.actics.com
 • 8. Teece, D.J. (2000). Strategies for Managing Knowledge Assets: the Role of Firm Structure and Industrial Context. Long Range Planning No. 33.
 • 9. Thijssens, T., Bollen, L., Hassink, H. (2016). Managing sustainability reporting: many ways to publish exemplary reports. Journal of Cleaner Production No. 136.
 • 10. Visser, W. (2008) CSR 2.0. The New Era of Corporate Sustainability and Responsibility. CSR Inspiration Series, No. 1.
 • 11. Komisja Europejska (2001). Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Bruksela.
 • 12. Komisja Europejska (2001). Green Paper on Corporate Social Responsibility.
 • 13. Komisja Europejska (2011). Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Komunikat Komisji do Parlamentu, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela.
 • 14. Komisja Europejska (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • 15. Komisja Europejska (2017). Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej) (2017/C 215/01).
 • 16. Ministerstwo Rozwoju (2017). Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących
 • 17. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2017), www.odpowiedzialnybiznes.pl
 • 18. Global Reporting Initiative (2016). G4 Wytyczne dotyczące raportowania, www.globalreporting.org
 • 19. International Integrated Reporting Council (2013). Consultation draft of the international framework, www.integratedreporting.org
 • 20. ISO 26000 Guidance on social responsibility Norma Międzynarodowa dotycząca odpowiedzialności społecznej, www.pkn.pl/iso-26000
 • 21. Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel BOGDANKA 2016, www.lw.com.pl
Notes
EN
Available in Open Access
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38a77cc3-ae94-47a3-88a4-b5ae2a72375e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.