Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 282-301

Article title

Stres a picie alkoholu wśród studentek i studentów w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd najważniejszych współcześnie koncepcji stresu. W artykule wskazana została fizjologia stresu oraz założenia teoretyczne ukazujące różnice pomiędzy stresem a traumą. Analizując proces powstania reakcji organizmu na sytuację stresową, uwzględniono również korzyści wynikające z reakcji organizmu na sytuacje zagrażające, opisując eustres, oraz na negatywne konsekwencje stresu w życiu człowieka: dystres. Artykuł ma charakter badawczy. Analizy wyników badań związane były z analizą hipotezy badawczej zakładającej, że osoby, które wykazują wysokie wyniki w teście badającym poziom stresu, będą wykazywały większą tendencję do zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu. Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badań dotyczą analizy danych uzyskanych w badaniu ogólnopolskim w roku 2019 na reprezentatywnej grupie 4500 studentek i studentów studiów dziennych i zaocznych. Dobór próby badawczej był zgodny z doborem losowym. Badanie realizowane było w zespole badawczym (prof. zw. dr hab. A. Cybal-Michalska, prof. UAM dr hab. S. Jaskulska, prof. UAM dr hab. N. Walter, dr M. Marciniak, dr E. Karmolińska-Jagodzik) pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Jacka Pyżalskiego w ramach grantu realizowanego dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zagadnienia związane ze stresem wśród studentek i studentów należały do zakresu analiz autorki niniejszego opracowania.

Year

Issue

2

Pages

282-301

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adam T.C., Epel E.S. (2007). Stress, eating and the reward system. Physiology & Behavior, 91, 4.
 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorder. Washington, DC: Autor.
 • Bauman Z. (1995). Wolność. Krakow–Warszawa: Wydawnictwo Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Bauman Z. (2000a). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika… Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bauman Z. (2000b). Ponowoczesność jako źrodło cierpień. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Berceli D. (2011). Zaufaj ciału. Przeł. A. Świtalska, B. Pecychna. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej.
 • Gulcz M., Polak M. (2002). Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu wybranych zaburzeń lękowych: zespołu leku napadowego i PTSD. Nowiny Psychologiczne, 2.
 • Grinker R.R., Spiegel J.P. (1945). Men under stress. Philadelphia: Blakiston.
 • Grzewacz R. (2012). Problematyka stresu w środowisku studenckim na podstawie badań. Medycyna Rodzinna, 2.
 • Heszen I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jansnen F., Nutt A.E. (2016). Mózg nastolatka. Przeł. K. Sosnowska. Wydawnictw Foksal.
 • Jennison K.M. (1992). The impact of stressful life events and social support on drinking among older adults: A general population survey. International Journal of Aging and Human Development 35(2), 99–123.
 • Kosslyn S.M., Rosenberg R.S. (2006). Mozg, człowiek, świat. Przeł. M. Majczyna i in. Krakow: Wydawnictwo Znak.
 • Kozłowski P., Kożuch K., Kozłowska M., Cuch B., Kozłowska K. (2016). Ocena częstości występowania stresu, objawów mu towarzyszących, przyczyn oraz sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród osób uczących się. Journal of Education, Health and Sport, 6, 5.
 • Kurza K. (1999). Alkohol a stres. Alkohol i nauka, 2. Alcohol Alert, 32.
 • Lowen A. (2012). Język ciała. Przeł. J. Olchowik i in. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej.
 • Lowen A. (2010). Lęk przed życiem. Przeł. A. Świtalska. Koszalin: Ośrodek Bioenergetycznej Pracy z Ciałem, Pomocy i Edukacji Psychologicznej.
 • Martin P. (2000). Umysł, który szkodzi. Mozg, zachowanie, odporność i choroba. Przeł. P. Turski. Warszawa: Wydawnictwo Rebis.
 • Mechanic D. (1962). Students under Stress: A Study in the Social Psychology of Adaptation. New York: The Free Press (reprinted 1978, Univ. Wisconsin Press).
 • Musiała N., Hołyńska-Iwan I., Olszewska-Słonina D. (2018). Kortyzol – nadzór nad ustrojem w fizjologii i stresie. Journal of Laboratory Diagnostics, 54(1), 29–3.
 • Janis I.L. (1958). Psychological stress: Psychoanalytic and behavioral studiem of surgical patients. New York: Wiley.
 • Pohorecky L.A. (1991). Stress and alcohol interaction: An update of human research. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 15(3), 438–459.
 • Reykowski J. (1966). Funkcjonowanie w warunkach stresu psychologicznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Sadava S.W., Pak A.W. (1993). Stress-related problem drinking and alcohol problems: A longitudinal study and extension of Marlatt’s model. Canadian Journal of Behavioral Science 25(3), 446–464.
 • Selye H. (1969). Stres życia. Przeł. J. Guzek i in. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Strelau J. (1996). Temperament a stres: Temperament jako czynnik moderujący stresory, stan i skutki stresu oraz radzenie sobie ze stresem. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne (s. 88–130). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Sęk H. (2002). Potoczna wiedza o stresie a naukowe koncepcje stresu i radzenia sobie. W: I. Heszen-Niejodek (red.), Teoretyczne i kliniczne aspekty radzenia sobie ze stresem psychologicznym (s. 15–36). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 • Tomaszewski T. (1963). Wstęp do psychologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictw Naukowe.
 • Ogińska-Bulik N. (2009). Czy doświadczanie stresu może służyć zdrowiu?. Polskie Forum Psychologiczne, 14, 1, 33–45.
 • Ottander U., Poromaa I.S., Bjurulf E., Skytt A., Backstrom T., Olofsson J.I. (2005). Allopregnanolone and pregnanolone are produced by the human corpus luteum. Molecular and Cellular Endocrinology, 239, 37–44.
 • GFK (2015). Najczęstsze przyczyny wywołujące stres. Zaczerpnięte 2 października 2019. Strona internetowa https://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/najczestsze-przyczyny-wywolujace-stres/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-38bf736a-bf17-4559-8be0-16bb86e26312
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.