PL EN


2012 | 14 - Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej | 231-255
Article title

Polityka uprawiana po chrześcijańsku

Authors
Content
Title variants
EN
Politics Conducted in a Christian Way
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Politics can fulfill its mission only if it's work of building and improving the new world will be based on the strong foundations, which guarantee proper understanding of the good. It is a about human good, especially the common good. This common good deter¬mines the final justification of improving or building the world. These presented reflections focus on an issue of whether and how can this improvement of the temporal reality, be revived by the spirit of the Gospel? Good is the integral part of politics. Politics, according to its ethical approach, can be defined as a prudent concern for the common good. However, a Christian involved in politics should have an awa¬reness that the common good, a basic category of politics, is not confined to the temporal reality. It is as well transcendental, spi¬ritual and supernatural. It finds it's ultimate explanation in personal human good. The good of a human being is expressed by the quality of relationship between man and Creator, as well as in his vocation to the eternal happiness, and in his communion with the Triune God. Prudent concern for this good determines the most important sense of the politics conducted in a Christian spirit. It makes that involvement in the political sphere becomes a selfless service to the human being and society. In this perspective, as a matter of priority must be considered a necessity to properly discern the themes of Christian presence in politics. The criteria for political involvement of Christians are also important in this matter. The discernment of these criteria largely depends on the political sense, which as such, is shared by all people. These are the basic ideas presented in this article. Their objective is to identify the qualified nature as well as the necessity of politics conducted in a Christian way.
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jm.osppe@wp.pl
References
 • Bartnik Cz., Wprowadzenie do teologii społeczno-politycznej, Lublin 2006.
 • Benedykt XVI., Encyklika Caritas in veritate, Warszawa 1999.
 • Borowik Z., O etyce życia politycznego, Zycie Katolickie 9 (1990).
 • Chmielewski A., Polityka i etyka Alasdaira MacIntyre'a, w: A. MacIntyre, Etyka i polityka, Warszawa 2009.
 • Codex Iuris Canonici - Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984.
 • Drożdż A., Współczesne modele etyczne, Studia Catholica Podoliae, 1 (2002).
 • Herr T., Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej, Kraków 1999.
 • Jan XXIII, Encyklika Mater et magistra, Paryż 1963.
 • Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris, Paryż 1964.
 • Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kompletne wydanie, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kompletne wydanie, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kompletne wydanie, Kraków 2009.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, Warszawa 1988.
 • Juros H., Polityka a etyka, Życie Katolickie 9 (1990)11/12.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.
 • Krucina J., Pokój społeczny - pokój głębi, Wrocław 2001.
 • Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dotyczące studiów i nauczania doktryny społecznej Kościoła w ramach formacji kapłańskiej, Życie Katolickie 9 (1990)1.
 • MacIntyre A., Etyka i polityka, Warszawa 2009.
 • Martini C. M., Ce un tempo per tacere e un tempo per parlare, Aggiornamenti Sociali 47 (1996)2.
 • Mazur J., Katolicka nauka społeczna (skrypt dla studentów teologii), Kraków 1992.
 • Mazur J., Politologia chrześcijańska, Częstochowa 2001.
 • Mazur J., Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom 2003.
 • Messner J., Die Magna Charta der Sozialordnung. 90 Jahre Rerum novarum, Köln 1981 (seria: Kirche und Gesellschaft, 76).
 • Mizińska J., Polityka jako los, w: Etyka i polityka, red. D. Probucka, Kraków 2005.
 • Nell-Breuning von O., Unsere Verantwortung. Für eine solidarische Gesellschaft, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1987.
 • Nitecki P., Polityka, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. A. Zwoliński, Radom 2003.
 • Piwowarski W., Dobro wspólne, w: Słownik katolickiej nauki społecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993.
 • Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005.
 • Roskin M. G., Cord R. L., Medeiros J. A., Jones W. S., Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001.
 • Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Poznań-Warszawa 2002.
 • Sorge B., Wykłady z katolickiej nauki społecznej. Od Ewangelii do cywilizacji miłości, Kraków 2001.
 • Sutor B., Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej, Warszawa 1994.
 • Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994.
 • Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Kraków 2001.
 • Utz A. F., Ethik und Politik. Aktuelle Grundfragen der Gesellschafts-, Wirtschafts-und Rechtsphilosophie. Gesammelte Aufsätze, Seewald-Stuttgart 1970.
 • Wiemeyer J., Zaangażowanie polityczne chrześcijan w partiach politycznych i wolnych stowarzyszeniach, w: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, red. S. Fel, J. Kupny, Katowice 2007.
 • Zwoliński A., Dylematy demokracji, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38c2544c-222a-4a4c-8368-18c560d9b978
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.