PL EN


2016 | 4 | 312-322
Article title

Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty)

Content
Title variants
EN
Changes in Three Sector Structure of Employment in the Polish Economy in the Polish Economy as a Measure of Development (Selected Aspects)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych aspektach strukturalnych w polskiej gospodarce w kontekście rozwoju ekonomicznego (oraz m.in. potencjalnych nierówności, zróżnicowań i dysproporcji). Trójsektorowa struktura zatrudnienia jest jednym z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dojrzałości systemu rynkowego. Porównanie trójsektorowej struktury pracujących w Polsce i 15 krajach „dawnej” UE wskazuje na określone różnice w tym obszarze. Dlatego też wydaje się być niezbędne poznanie przeobrażeń tej struktury zatrudnienia (zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych i na początku obecnej dekady).
EN
This paper deals with selected aspects of three sector structure of employment (working) in Polish economy in context of economic development (among others potential disequilibrium, diversity and disparity). The three sector structure of employment is one of basic coefficients of level of socio-economic development, and also the maturity of market system. The comparison three sector of structure working in Poland and 15., countries "former" UE indicates differences in this area. Therefore knowledge about changes in the employment structure in Poland seems to be essential (especially con-cerning last two decades).
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi
References
 • Atkinson R., Court R. (1999), Technology, Innovation and New Economy Project, Progressive Policy Institute, Washington DC.
 • Employment and Social Developments in Europe 2014 (2014), Eurores, Luxembourg.
 • Gryzik A., Tendencje zatrudnienia i rozwój rynku pracy w Polsce i na świecie (2009), w: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (red.), PARP, Warszawa.
 • Kaźmierczak Z. (1995), Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Kryńska E. (2001), Dylematy polskiego rynku pracy, IPSS, Warszawa.
 • Kwiatkowska W. (2000), Zmiany struktury pracujących w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce (ujęcie teoretyczne i empiryczne), S. Krajewski, T. Tokarski (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kwiatkowska W. (2007), Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Kwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2010), Kluczowe wyzwania polskiego rynku pracy, w: Rynek pracy w Polsce – tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Kwiatkowski E. (2011), Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Ekonomista” 2011, nr 1.
 • Malina A. (2006), Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 726.
 • Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r. (2014), GUS, Warszawa.
 • Profesje z przyszłością (2009), Sedlak&Sedlak, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Polski 2014 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2001 (2001), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 20012 (2014), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 (2012), Warszawa.
 • Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej (1999), G. Szczodrowski (red.), Wyd. UG, Gdańsk.
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) na lata 2004-2006 (2004), Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Bruksela, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38c50e98-87c4-4bef-aa98-5d32e0dc9ecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.