Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 54-61

Article title

Decyzje o środowiskowych uwarunkowania w rozwoju lokalnym gmin województwa zachodniopomorskiego położonych w strefie oddziaływania dużego miasta

Content

Title variants

EN
Decisions Regarding Environmental Conditions of Local Development of the Communes of the Zachodniopomorskie Region, Situated in the Zone Influenced by a Large City

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono, w jaki sposób decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach kształtują rozwój lokalny wybranych gmin. Szczególną uwagę zwrócono na gminy położone w strefie oddziaływania dużego miasta (Szczecina) podlegające osobnym procesom gospodarczym i społecznym. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykorzystywana być może jako skuteczny instrument zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym w zgodzie z koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju.
EN
Several varied factors have an essential local influence: both economical, social as well as ecological. One of the most crucial instruments in this specific context is the procedure connected with the evaluation of the project's impact on the environment. It concerns both the economic sphere along with the environmental one in both cases causing specific effects. The aim of this article is to define what role, as an instrument shaping the environment and local development, is played by the decisions issued by the executive bodies of the municipalities concerning the environmental conditions in the municipalities of the West Pomeranian area located in the impact zone of Szczecin. The research focuses on the years 2009 and 2010. These are to full years, when the procedure of influencing the environment has been valid for new principles.

Year

Issue

1

Pages

54-61

Physical description

Dates

published
2012-03

Contributors

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
author
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

References

 • 1. Bródka S., 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Kaźmierska-Patrzyczna A., 2010, Oceny oddziaływania na środowisko, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska, Difin, Warszawa.
 • Lisowska A., 2005, Zrównoważony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, Branta, Bydgoszcz.
 • Mickiewicz P., Kiełsznia M., Nowak M., Gawłowski S., 2011, Ocena oddziaływania na środowisko a zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Moczydłowska J., 2008, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym, [w:] M. Kostka, D. Ostrowska (red.), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społecznogospodarczego w skali lokalnej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Nowak M., Kieras-Kokot A., 2010, Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie praktycznym i teoretycznym, [w:] P. Mickiewicz, T. Skotarczak, A. Kieras-Kokot, M. Nowak (red.), Wybrane problemy zarządzania środowiskiem w rozwoju lokalnym i regionalnym, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź- Warszawa.
 • Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Pasieczny J., 2008. Profile gmin w Polsce – zarządzanie rozwojem i zmianami, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pchałek M., Behnke M., 2009. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Beck, Warszawa.
 • Piasecki A., 2009. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pluskota P., 2010, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, [w:] K. Małachowski (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa.
 • Poskrobko B., 2007, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa.
 • Radecki W., 2010, Ocena oddziaływania na środowisko, [w:] W. Radecki (red.), Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza – rozwój – perspektywy, Difin, Warszawa.
 • Rakoczy B., 2010, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Wiśniewski A., 2008, Instrumenty polityki lokalnej, [w:] E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zacharczuk P., 2006, Nowe zasady ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, [w:] E. Czech (red.), Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-38ce5c4c-5e52-42dd-8718-d79de7379a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.