PL EN


2016 | 12 | 33-43
Article title

W POSZUKIWANIU ŚWIATA WARTOŚCI POPRZEZ GEOGRAFICZNE OKULARY

Authors
Content
Title variants
EN
IN SEARCH OF THE WORLD OF VALUES THROUGH GEOGRAPHICAL GLASSES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono specyfikę geograficznego postrzegania świata, metaforycznie nazwanego okularami geograficznymi. Została ona przywołana m.in. w Międzynarodowej Karcie Edukacji Geograficznej UNESCO poprzez zestawienie pytań badawczych, jakie zadaje geograf. Taka specyficzna percepcja uwidacznia się także w tzw. metodzie krajoznawczej Gustawa Wuttkego, w której splatają się różne wątki poznawcze oraz emocjonalne, istotne w edukacji regionalnej oraz edukacji aksjologicznej. Wielorakie wartości środowiska geograficznego zestawione zostały na przykładzie rzek, które są ich elementem. Wartości te zostały zilustrowane na przykładzie rzeki Bzury w Sochaczewie, dla której opracowano koncepcję geograficzno-aksjologicznej ścieżki dydaktycznej.
EN
Author presents the specificity of geographical perception of the world, which is metaphorically called geographical glasses. It has been referred to, inter alia, in International Charter on Geographical Education by listing research questions raised by a geographer. Such specific perception is also noticeable in Gustaw Wuttke’s sightseeing method, which combines diverse cognitive and emotional motives crucial for both regional and axiological education. Various values of geographical environment have been collated with regard to the rivers. These values are illustrated on the example of the Bzura river in Sochaczew, for which a concept of a geographical-axiological educational trail has been developed.
Year
Issue
12
Pages
33-43
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Angiel, J. (2006). The role of didactic trails in geographical education in Poland. Miscellanea Geographica, 12.
 • Angiel, J. (2008). Edukacja geograficzna poprzez „czytanie” i percepcję miasta. Miejskie ścieżki dydaktyczne. Geografia w Szkole, 4.
 • Angiel, J. (2012a). Rzeka Wisła – jej wartości i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej. Warszawa.
 • Angiel, J. (2012b). Rzeka i jej przestrzeń – percepcja sfer profanum i sacrum. W: S. Bernat, M. Flaga (red.). Sacrum w krajobrazie. Sosnowiec.
 • Degórski, M. (2009). Ponadczasowe wartości geografii jako dyscypliny naukowej. W: G. Janicki i M. Łanczot (red.). Geografia i wartości. Lublin.
 • Eliade, M. (1996). Sacrum i profanum. Warszawa.
 • Gierszewski, S. (1982). Wisła w dziejach Polski. Gdańsk.
 • Grahame, K. (2007). O czym szumią wierzby. Kraków.
 • Janicki, G. (2009). Wartości poznawcze geografii. W: G. Janicki i M. Łanczot (red.). Geografia i wartości. Lublin.
 • Jędrzejczyk. D. (2003). Humanistyczna interpretacja krajobrazu kulturowego. W: E. Orłowska i J. Klementowski (red.). Kulturowy aspekt badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne. Wrocław.
 • Madurowicz, M. (2002). Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy. Warszawa.
 • Mazurkiewicz, E. (1986). Wisło moja, Wisło stara. Kraków.
 • Mentel, K. (2011). Koncepcja geografii malowniczej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, II.
 • Nałkowski, W. (1968). Dydaktyka geografii. Wybór pism. Warszawa.
 • Olaczek, R. (2002). Rzeka w życiu lokalnej społeczności. W: J. Kułtuniak (red.). Rzeki. Kultura. Cywilizacja. Historia, t. 11. Katowice.
 • Piróg, D. (2004). Świat przeżywany – świat poznawany: o kryteriach doboru treści do wychowującej edukacji przyrodniczej i geograficznej. W: J. Michalczyk (red.). Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Lublin.
 • Szkurłat, E. (2004). Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania. Przemiany. Łódź.
 • Tischner, J. (1984). Etyka wartości i nadziei. W: J.A. Kłoczowski i J. Tischner (red.). Wobec wartości. Poznań.
 • Tuan, Y.F. (1987). Przestrzeń i miejsce. Warszawa.
 • Wilczyński, W. (2009). Edukacyjny potencjał geografii. W: G. Janicki i M. Łanczot (red.). Geografia i wartości. Lublin.
 • Wilczyński, W. (2011). Czym jest zmysł geograficzny. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, II.
 • Wojtanowicz, P. (2009). Motyw triady wśród wartości edukacji geograficznej. W: G. Janicki, M. Łanczot (red.). Geografia i wartości. Lublin.
 • Wuttke, G. (1961). Uwagi o metodach krajoznawczych w nauczaniu i wychowaniu. W: S. Rodkiewicz (red.). Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. Warszawa.
 • Żylicz, T. (1997). Wartość środowiska przyrodniczego. Aura, 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38ebaaca-d6e7-4b26-9f79-f8c3b8c8bf2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.