PL EN


2016 | XCVIII | 237-253
Article title

Spór wokół kategorii „dobra regulacja”

Content
Title variants
EN
The controversy over the category of „good regulation”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób definiuje się i ocenia dobrą regulację na poziomie indywidualnych projektów. Autor poddał ocenie dotychczasowe publikacje podejmujące określone w tytule zagadnienie, zwracając szczególną uwagę na metodyczne aspekty dotyczące kryteriów i wskaźników wykorzystywanych w ewaluacji regulacji przez międzynarodowe instytucje, zwłaszcza OECD. Głównym rezultatem badania jest konstatacja, że w licznych weryfikowanych podejściach metodycznych brakuje wyników dla Polski (wyjątkiem są wyniki raportów opracowanych przez Bank Światowy w serii „Doing Business”, w których Polska uczestniczy; jednakże charakter tych badań nie pozwala w sposób bezpośredni określić, jaki jest związek badanych obszarów przedmiotowych z konkretnymi regulacjami). Stąd można wnioskować, że nie prowadzimy badań w tym zakresie, nie posiadamy baz danych i nie jesteśmy specjalnie zainteresowani ich wynikami. W związku z tym, trudno jest oczekiwać, że proces stanowienia prawa będzie prowadził do stymulowania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego naszego kraju.
EN
This article aims to show how determined and assessed good regulation at the level of individual projects and what is the opinion of Polish lawmaking process. It is based on a critical evaluation of publications, paying particular attention to the application of the criteria and indicators used by international institutions, in particular the OECD. The main result of the study is that in a number of methodological approaches verified there are no results for Polish. Thus, we can conclude that Poland do not participated in these research, we do not have databases and we are not especially interested in their results. Therefore, it is difficult to expect that the process of law will lead to stimulating competitiveness and economic growth of our country.
Year
Volume
Pages
237-253
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Zakład Zarządzania Ryzykiem, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, skasie@sgh.waw.pl
References
 • Argy Steven, Johnson Matthew, Mechanism for improving quality of regulations. Australia in an international context, Staff Working Paper, July 2003.
 • Baldwin Robert, Cave Martin, Lodge Martin, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice, Oxford University Press, Oxford, New York 2012.
 • Coglianese Cary, Measuring Regulatory Performance. Evaluating Impact of Regulation and Regulatory Policy, Expert Paper No 1, August 2012.
 • Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2013, konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/.../czarna_lista_barier_2...; stan na 6.09.2013 r.
 • Weers Koen de, Towards a European Regulatory Toolkit On the Enforcement of Union Law by National Regulatory Authorities, University Utrecht, 2011.
 • Doing business 2015. Going beyond efficiency, Regional Profile 2015, http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing %20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB15-Full-Report.pdf; stan na 8.06.2015 r.
 • Hutter Bridget M., What Makes a Regulator Excellent? A Risk Regulation Perspective, London School of Economics and Political Science, June 2015.
 • Hepburn Glen, Alternatives to traditional regulation, OECD Paris.
 • Kasiewicz Stanisław, Rogowski Waldemar, Inwestycje hybrydowe: nowe ujęcie efektywności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Marcinkowska Monika, Wdowiński Piotr (red.), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • McGarvie Michael, A pragmatic approach to legal regulation, Legal Services Commissioner, Victoria, Australia, 2012.
 • Nicoletti Giuseppe, Pryor Frederic L., Subjective and Objective Measures of the Extent of Governmental Regulation, AEI-Brookings Center for Regulatory Studies, Washington, D.C. 2011.
 • Nicoletti Giuseppe, Scarpetta Stefano, Boylaud Olivier, Summary Indicators of Product Market Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation, ECO Working Paper 1999, OECD Publishing, Paris.
 • OCED Framework for Regulatory Policy Evaluation, 18 June 2014, OECD.
 • Paczocha Janusz, Rogowski Wojciech, Regulatory Restrictions of Doing Business in Poland. A Quantitative Account of Regulations in 1989–2009, Chapter 6, w: Jarosław Bełdowski, Katarzyna Metelska-Szaniawska, Louis Visscher (red.), Polish Yearbook of Law & Economics, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Parker David, Kirkpatrick Colin, Measuring Regulatory Performance. The Economic Impact of Regulatory Policy: A Literature Review of Quantitative Evidence, Expert Paper No. 3, OECD, July 2012.
 • Radaelli Claudio, Fritsch Oliver, Measuring Regulatory Performance. Evaluating Regulatory Management Tools and Programmes, Expert Paper No. 2, OECD July 2012.
 • Regulatory Policy: Towards to a New Agenda. Pathways to The Future. Key Messages, OECD Policy Conference Paris, 28–29 October 2010.
 • Rogowski Waldemar, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, wyd. 3, Wolters Kluwer, 2013.
 • Szpringer Włodzimierz, Rogowski Wojciech (red.), Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Zubek Radosław, Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001–2005, w: Włodzimierz Szpringer, Wojciech Rogowski (red.), Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-38f828be-78e3-45ec-b58d-ec9772558514
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.