PL EN


2013 | 4 (55) | 11-23
Article title

Etyczne aspekty mediów integralną częścią nauk o mediach

Content
Title variants
EN
Ethical Aspects of Media as an Integral Element of Media Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The last decade has brought on a significant change in the field of media studies. They have become a field of interdisciplinary research, which not only conducts media analysis from different perspectives using diverse tools, but is also a field of mutual dialogue between various media disciplines. One of the important spheres of this dialogue is media axiology, which is becoming a platform integrating numerous cognitive spheres co-creating media studies. The aim of the article is an attempt to justify the title thesis that the analysis of ethical aspects of media is an integral part of media studies – that the modern mediasphere is also a discourse on values. The author strives to prove the thesis that the practical functioning of media, theoretical analysis and empirical media research cannot lack reference to fundamental values: the dignity of a human being, respect for another person, respect for dialogue, basic freedoms, tolerance, respect for personal reference to spiritual values. Referring to these values is not only the criteria of valuing any actions, but is also a determinant of research engagement in discovering the multi-axiological and ethical aspect of media functioning, perused in the interdisciplinary frame of media studies.
PL
W obszarze nauk o mediach dokonała się w ostatniej dekadzie zasadnicza zmiana. Są one obszarem badań interdyscyplinarnych, w których dokonuje się nie tylko analiza mediów z różnych perspektyw i za pomocą różnych narzędzi, ale stają się one także płaszczyzną wzajemnego dialogu różnych dyscyplin medialnych. Jedną z ważnych płaszczyzn tego dialogu jest płaszczyzna aksjologii mediów, która staje się także platformą integrującą wielość płaszczyzn poznawczych współtworzących nauki o mediach. Celem niniejszego artykułu jest próba uzasadnienia tytułowej tezy, że analiza etycznych aspektów mediów jest integraln ą częścią nauk o mediach. Dlatego staram się pokazać, że współczesna mediosfera jest także przestrzenią dyskursu o wartościach. Starałem się również uzasadnić słuszność tezy, że u podstaw zarówno praktycznego funkcjonowania mediów, jak i teoretycznych analiz oraz empirycznych badań mediów nie może zabraknąć odniesień do fundamentalnych wartości: godności osoby ludzkiej, szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla dialogu, wolności człowieka, tolerancji, poszanowania jego osobowych odniesień do wartości duchowych. Odniesienie do tych wartości stanowi nie tylko kryterium wartościowania wszelkich działań, ale jest także wyznacznikiem badawczego zaangażowania w poznawanie wielorakiego aksjologicznego i etycznego aspektu funkcjonowania mediów prowadzonego w ramach interyscyplinarnej płaszczyzny nauk o mediach.
Year
Issue
Pages
11-23
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3900f4b2-37ec-4094-b9e7-cd29dba0d5ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.