PL EN


2020 | XVII (2020) | 1: Dokument i systemy dokumentacji życia społeczeństwa | 195-206
Article title

Funkcjonowanie Wydziału Administracyjnego KW PZPR w Lublinie w latach 1957-1975 ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości.

Content
Title variants
EN
The functioning of the Administrative Department of the Voivodship comitee Polish United Workers’ Party in Lublin in 1957-1975, with particular emphasis on supervision over the administration of justice
RU
Деятельность административного отделения Воеводского комитета Польской объединенной рабочей партии в Люблине в 1957-1975 гг. с особым вниманием на надзор за правосудием
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia Wydział Administracyjny Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wydział ten był jedną z ważniejszych komórek organizacyjnych partii komunistycznej. Odpowiadał za szeroko rozumianą kontrolę praktycznie wszystkich ważniejszych dziedzin państwa związanych z życiem obywateli w PRL. W kręgu kompetencji tego wydziału znalazły się: administracja, gospodarka komunalna, szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo i porządek publiczny, służba zdrowia, opieka społeczna. Autor podejmuje próbę analizy pracy Wydziału Administracyjnego przez pryzmat ocen i analiz szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratura), jak również tego w jaki sposób ten wydział wpływał na pracę kadry kierowniczej w kontrolowanych jednostkach, na szczeblu wojewódzkim i powiatowym
EN
This article presents the Administrative Department of the Voivodship Committee of the Polish United Workers’ Party. This department was one of the most important organizational units of the communist party. It was responsible for controlling almost all major areas of the state related to the lives of citizens in communist Poland. The competences of this faculty included: administration, municipal economy, broadly understood justice system, public safety and order, health care, and social care. The author attempts to analyze the work of the Administrative Department through the prism of assessments and opinions of the broadly understood justice system (courts and prosecutor’s office), as well as how this department influenced the work of the management in controlled units at the voivodship and poviat level.
RU
В статье рассмотрена деятельность административного отдела воеводского комитета Польской объединенной рабочей партии. Отделение было одной из важнейших организационных единиц коммунистической партии. Оно отвечало за всесторонний контроль практически над всеми важнейшими областями государства, связанными с жизнью граждан в коммунистической Польше. В его компетенцию входили: администрация, муниципальное хозяйство, комплексная система правосудия, общественная безопасность и порядок, здравоохранение и социальная помощь. Автор пытается проанализировать работу Административного отделения партии через призму оценок и анализов различных институтов системы правосудия (судов и прокуратуры), а также того, как этот департамент повлиял на работу руководства в контролируемых подразделениях на уровне воеводств и уездов
Year
Volume
Pages
195-206
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Janowski W., Organizacja, kancelaria i zawartość akt Wydziału Administracyjnego KC PZPR (1948–1990), „Teki Archiwalne”, 2000, t. 5(27). Jankowski W., Ustrój władz, zadania i struktura aparatu wykonawczego KC PZPR w latach 1948-1990 (zarys problematyki). Część 1, „Teki Archiwalne”, 1996, t. 1(23). Madej K., Egzekutor czy strateg? Rola wydziałów administracyjnych KC i KW PZPR w państwowym wymiarze sprawiedliwości w latach 1956-1970. Ustalenia rekonesansu archiwalnego, [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948-1990, pod. rad. Dziuba A., Tracz B., Katowice-Warszawa 2017. Maksimiuk D., Wydział Administracyjny KW PZPR w Białymstoku w okresie stalinowskim, [w:] Więcej niż partia. PZPR a polityka, gospodarka i społeczeństwo 1948-1990, pod. red. Dziuba A., Tracz B., Katowice-Warszawa 2017. Zawadka K., Komitet Wojewódzki PZPR jako lokalne centrum władzy – kierunki, działania, metody i środki [w:] Partia komunistyczna w Polsce. Struktury – Ludzie – Dokumentacja, pod. red. Dariusz Magier, Lublin – Radzyń Podlaski 2012. Zawadka K., Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956. Struktura-ludzie-mechanizm funkcjonowania, Lublin 2014.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3903646f-d109-43c8-b8a8-186a606da0d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.