PL EN


2016 | 3(49) | 5-13
Article title

Zmiany strukturalne i zaburzenia w gospodarce europejskiej i globalnej w drugiej dekadzie XXI wieku. Skutki dla Polski

Content
Title variants
EN
Structural Changes and Turbulences in the European and Global Economy in the Second Decade of the 21st Century. Consequences for Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Globalny kryzys finansowy i gospodarczy przyśpieszył tempo zmian strukturalnych w gospodarce światowej, związanych z internacjonalizacją gospodarki, rewolucją w zakresie technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz wzrostem dynamiki rozwojowej krajów o gospodarkach wschodzących. W 2014 roku Chiny stały się największym na świecie producentem towarów i usług, wyprzedzając Stany Zjednoczone, a w 2015 roku także Unię Europejską pod względem wartości wytworzonego PKB (wg parytetu siły nabywczej walut). Różnice poziomów rozwoju gospodarczego i społecznego między grupami krajów pozostają jednak bardzo duże, a dysproporcje dochodów w obrębie wielu gospodarek nadal się powiększają. Rośnie ryzyko rozwojowe, zwłaszcza w wielu krajach o gospodarkach wschodzących, których sytuacja gospodarcza pogorszyła się w połowie dekady. Przemianom i turbulencjom w gospodarce światowej towarzyszą konfl ikty i napięcia wewnętrzne i międzynarodowe, o naturze ekonomicznej, politycznej, społecznej i militarnej. Rozwój gospodarczy Polski w latach 1995-2015 cechował się względnie wysoką, chociaż malejącą dynamiką, zbliżoną do średniej w gospodarce światowej i wyższą od osiąganej w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i OECD, ale na dłuższą metę trwały rozwój polskiej gospodarki może być także zagrożony przez globalne czynniki ryzyka.
EN
The global fi nancial and economic crisis accelerated structural changes in the world economic system, associated with internationalisation of the global economy, the ICT revolution and with the enhancement of growth of developing and emerging market economies. In 2014, China became the world largest producer of goods and services, exceeding the US and in 2015 also the European Union. However, diff erences of social and economic levels between the country groups are still substantial, and income disparities within many countries are rising. The persisting instability of the global financial situation contributed to escalation of development risks, notably among the emerging economies. Fast transformations in the global economy have been accompanied by internal and international confl icts and disorders, of the social, economic, political, and military nature. In the period 1995-2015, Poland’s economic development was characterised by a relatively high - though weakening – dynamics, similar to the world average, higher than in developed economies of the EU and OECD. In a longer perspective, however, the development of Poland’s economy can also be threatened by some global risk factors.
Year
Issue
Pages
5-13
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • „Biuletyn Statystyczny” (2016), nr 3.
 • In It Together: Why Less Inequality Benefi ts All (2015), OECD Publishing, Paris.
 • Economic Outlook (2015), Vol. 1, OECD, Washington.
 • Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience (2014), UNDP, Vienna.
 • Kleer J., Kleiber M. (2015), Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Kotyński J. (2012), Globalizacja finansowa a zmiany w gospodarce światowej, (w:) Kleer J., Wierzbicki A. (red.), Zmiany w gospodarce światowej, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa.
 • Kotyński J. (2012a), Wzrost gospodarczy Polski w latach 1996-2011 i ryzyko jego spowolnienia, „Zeszyty Naukowe Uczelnii Vistula”, nr 30.
 • Kotyński J. (2014), Managing risk for development in European and global economy, (w:) Kotyński J. (red.) Risks for Development in European and Global Economy, Vistula University, Warsaw.
 • Kotyński J. (red.) (2014), Risks for Development in European and Global Economy, Vistula University, Warsaw.
 • Kotyński J. (2015), Zmiany w strukturze gospodarki światowej oraz ich konsekwencje, (w:) Kotyński J., Solarz J.K., Sulmicki J., Zombirt J. (2015), Dylematy światowego systemu gospodarki i finansów, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Kotyński J., Solarz J.K., Sulmicki J., Zombirt J. (2015), Dylematy światowego systemu gospodarki i finansów, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Piketty Th. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej „Kategorie. Promocje”, Warszawa.
 • Provision of deficit and debt data for 2015 – first notification (2016), „Press Release Euroindicators”, No. 76, 21 April, Eurostat.
 • Quality of life in Europe – facts and views (2015), European Commission, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=KS-05-14-073 [dostęp: 31.07.2015].
 • Shiller R.J. (2016), Finanse a dobrobyt społeczny, tłum. Z. Matkowski, PTE, Warszawa.
 • Stiglitz J.E, Sen A., Fitoussi J.-P., (2010), Report by the Commission on the Measurement of the Economic Performance and Social Progress, European Commission, http://www.stiglitz-sen-fi toussi.fr [dostęp: 08.06.2015].
 • Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014 (2015), GUS, Warszawa.
 • World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables (2015), ESA-/P/WP.241, United Nations DESA, Population Division, New York. http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf [dostęp: 04. 08.2015]
 • Wierzbicki A.P. (2015), Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Instytut Łączności, Warszawa.
 • World Economic Outlook. Too Slow for Too Long (2016), April, International Monetary Fund, Washington.
 • World Development Report 2014: Risk and opportunity – managing risk for development (2013), World Bank, Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3903eacf-e84c-449b-ae4d-d07f0cd509f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.