PL EN


2018 | 16 | 271-280
Article title

PROFESSIONAL CERTAINTY (GEWISSENHEIT) VERSUS UNCERTAINTY (UNGEWISSENHEIT) AS COMPONENTS OF EDUCATOR’S HERMENEUTIC COMPETENCE

Content
Title variants
EN
PROFESJONALNA PEWNOŚĆ (GEWISSENHEIT) VERSUS NIEPEWNOŚĆ (UNGEWISSENHEIT) JAKO SKŁADNIKI KOMPETENCJI HERMENEUTYCZNEJ PEDAGOGA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Hermeneutic competence of a teacher/tutor/educator/caregiver is the understanding of both subjective and objective meaning, or interpretation of meanings (contextuality, subjectivity). It comprises a number of skills and competencies that contribute to excellence in the profession. These also include uncertainty as a condition which often accompanies professional everyday work, particularly in untypical situations. The duality: certainty versus uncertainty is interdisciplinary in nature, whereas its perception and introduction in pedagogy should have further implications related to academic teaching and educational curricula.
PL
Kompetencja hermeneutyczna nauczyciela/wychowawcy/pedagoga/opiekuna to rozumienie sensu subiektywnego i obiektywnego bądź interpretacja znaczeń (kontekstualność, subiektywność). Składa się na nią szereg sprawności i umiejętności doskonalących funkcjonowanie w zawodzie. Wśród składników tej kompetencji wymienia się także niepewność jako stan często towarzyszący zawodowej codzienności, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych. Dwoistość pewność – niepewność ma charakter interdyscyplinarny, a jej dostrzeżenie i wprowadzenie do pedagogiki powinno przynieść dalsze implikacje związane z dydaktyką akademicką i programami kształcenia.
Year
Issue
16
Pages
271-280
Physical description
Contributors
References
 • Bauman, Z.(2007). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa.
 • Bralczyk, J. (red.) (2005). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa.
 • Hillman, K.-H. (2007). Wörterbuch der Siziologie. Stuttgart.
 • Kaliszewska, M. (2015). Kompetencje hermeneutyczne jako komponenty profesjonalnych kompetencji pedagogów i nauczycieli. In K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra: aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra. Sosnowiec.
 • Kaliszewska, M. (2016a). Kompetencje hermeneutyczne w teorii oraz procesie kształcenia pedagogów i nauczycieli. Wstęp do badań. In E. Asmakovets, M. Babiarz, S. Koziej (eds.), Zasoby osobiste jako droga do sukcesu. Kielce.
 • Kaliszewska, M. (2016b). Między dystansem a bliskością. Empatia jako kompetencja hermeneutyczna. In A. Kamińska, P. Oleśniewicz (eds.), Edukacja jutra. Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole. Sosnowiec.
 • Kaliszewska, M. (2016c). Empatia jako kompetencja hermeneutyczna pedagogów i nauczycieli. Wprowadzenie do badań. In A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (eds.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta. Toruń.
 • Kaliszewska, M. (2017a). Kompetencja hermeneutyczna wychowawców/nauczycieli zdrowia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 14.
 • Kaliszewska, M. (2017b). Kompetencja hermeneutyczna pedagogów szansą na działania w warunkach niepewności i na neowspólnotowość. In Rozvoj nebo krize spolecenstvi; perspektiva makro, mezo i mikrosocjalniho postredi Institut meziborovych studii. Socjalni Pedagogika. Brno.
 • Kaliszewska, M. (2015). Paradygmat dwoistości jako perspektywa widzenia świata i człowieka. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 1.
 • Kapłański, Z. (2018). Niepewność wiary. Access: www.katolik.pl/niepewnosc-wiary,2409,416,cz.html.
 • Koller, H.-Ch. (2006). Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungs-wissenschaft. Stuttgart.
 • Kossowska, M. (2003). Różnice indywidualne w potrzebie poznawczego domknięcia. Przegląd Psychologiczny, 46, 4.
 • Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa.
 • Lewartowska-Zychowicz, M. (2001). Między pojęciem a kategorią. Kraków.
 • Majerek, B. (2018). Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne. Kraków.
 • Oevermann, U. (2016). Theoretische Skizze einer revidierten Theorie professionalisierten Handels. In: W. Helsper, A. Combe (eds.), Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handels. Herausgegeben von Arno Combe und Werner Helsper. Frankfurt am Mein.
 • Schwarz, R. (2009). Supervision in der Pflege. Auswirkungen auf das professionelle Handeln Pflegender. Wiesbaden.
 • Wikipedia (2018). Access: https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepewność_pomiaru.
 • Witkowski, L. (2013). Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia. Teoria. Krytyka. Kraków.
 • Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Dąbrowa Górnicza – Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3906b904-e477-4e69-8876-8acd02f1e6de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.