PL EN


2014 | 3(89) | 31-34
Article title

Mieszkalnictwo społeczne wświetle przepisów opomocy publicznej

Content
Title variants
EN
Social Housing in the Light of the Rules of State Aid
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Difficulty in meeting housing needs, resulting from the economic downturn and current demographic and cultural trends, drew the attention of politicians in the EU to the social housing segment. In recent years it has been reformed to introduce a higher level of efficiency, however, legal and interpretational problems have emerged. First of all, there was a problem of distortion of competition between social housing and privately rented residential properties. The problem of state aid in the context of social housing has been the subject of decisions of the Court of Justice. The aim of the article is to introduce the readers to this issue.
PL
Utrudnione zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, wynikające ze spowolnienia gospodarczego oraz aktualnych trendów demograficzno-kulturowych, zwróciło uwagę polityków w państwach UE na segment mieszkalnictwa społecznego. W ostatnich latach poddany on został reformom mającym wprowadzić wyższy poziom efektywności, jednakże pojawiły się problemy prawno-interpretacyjne. Przede wszystkim powstał problem naruszania zasad konkurencji między mieszkaniami społecznymi, a tymi, które należą do segmentu najmu prywatnego. Problem pomocy publicznej w kontekście mieszkań społecznych był przedmiotem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości. Celem artykułu jest przybliżenie tej problematyki czytelnikom.
Year
Issue
Pages
31-34
Physical description
Dates
published
2014-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Braga M., Palvarini P., Social housing in EU, Directorate General for Internal Policies, Brusseles 2013.
 • Dominiak W., Interwencjonizm w sektorze mieszkaniowym w krajach zachodniej Europy, „Sprawy Mieszkaniowe” z. 4/1993, s. 76-86.
 • Elsinga M., Lind H., The effect of EU-legislation on rental systems in Sweden and the Netherlands, Working Paper 2012:01, Section for Building and Real Estate Economics, School of Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology 2012.
 • Kemeny J., From Public to the Social Market. Rental policy strategies in comparative perspective, London: Routledge 1995.
 • Lis P., Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, w: Dzieciuchowicz J., Współczesne przemiany srodowiska mieszkaniowego – wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2011.
 • Najwyzsza Izba Kontroli (2011), Realizacja zadan w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rzadowej i jednostki samorzadu terytorialnego, Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN.
 • Stothart C., European politicians vote for social housing quotas, “Inside housing” 22.03.2013.
 • Szelagowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2 (T).
 • Wyrok TSUE z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH, Regirungsrasidium Magdeburg i Nahverehrsgesellschaft Altmark GmbH.
 • Zawadzki E., Srodki publiczne w finansowaniu społecznego budownictwa mieszkaniowego w wybranych krajach Europy Zachodniej, Kancelaria sejmu Biuro studiów i ekspertyz 94/1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39081e4f-d01e-487f-becc-3ef731f6076a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.