PL EN


2014 | 1(10) | 43-55
Article title

Integrująca rola mediów: spojrzenie z perspektywy misterium stworzenia-zbawienia

Content
Title variants
EN
Integrating role of the media. The perspective of the mystery of creation-salvation.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article refers to the relations between the social life, the mass media, and the spirituality. This subject is more and more relevant and important. Today the social changes and the technological development seems to be accompanied by an increased interest in spirituality. The article presents the multidimensionality of integration and the associated consequences as well as the instruments which are used to build a community. Then the mystery of creation-salvation is shown as archeglobalization (the Greek word archê means “beginning”, but also “first cause”, “rule”). In this context the media are presented as an instrument of building the community.
PL
Opracowanie dotyczy związków między relacjami społecznymi, mass mediami i duchowością. Tematyka ta przedstawia się jako coraz bardziej aktualna i ważna. Przemianom społecznym i rozwojowi technologicznemu wydaje się towarzyszyć wzrost zainteresowania duchowością. Zwrócono uwagę na wielowymiarowość integracji i związane z tym konsekwencje. Podjęty został temat instrumentów, przez które dokonuje się budowanie wspólnoty. Następnie misterium stworzenia-zbawienia ukazano jako archeglobalizację (gr. archê wskazuje na początek, ale także na zasadę istnienia). W takim kontekście przedstawiono media jako budujące wspólnotę.
Year
Issue
Pages
43-55
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Beauchamp P., L’Esprit Saint et l’Ecriture biblique, [w:] L’Esprit Saint, ed. R. Laurentin i in., Bruxelles 1984, s. 39–63.
 • Benedykt XVI, Homélie – célébration des vêpres, Aosta (24.07.2009), www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090724_vespri-aosta_fr.html (17.08.2009).
 • Benedykt XVI, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni (24.01.2009), www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia2009_24012009.html (31.08.2011).
 • Benedykt XVI, Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Mówmy ludziom o Bogu, posługując się nowymi językami cyfrowymi (28.02.2011); www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/massmedia_28022011.html (31.08.2011).
 • Drożdż M., Aktualność przesłania Jana Pawła II o cywilizacji miłości, „Studia Socialia Cracoviensia” 1 (2011) 4, s. 9–25.
 • Durrwell F. X., Ojciec. Bóg w swoim misterium, przekł. W. Misztal, Kielce 2000.
 • Finkenzeller J., Eschatologia, przekł. W. Szymona, Kraków 1995 (Podręcznik Teologii Dogmatycznej, traktat XI).
 • Forte B., Piccola introduzione alla vita cristiana, Cinisello Balsamo 1995.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.
 • Galleni L., Postfazione: scienza-e-teologia, il progetto del terzo millennio, [w:] Maraldi V., Lo Spirito Creatore e la novità del cosmo, Milano 2002, s. 251–279.
 • Górzna S., Polityczny wymiar cywilizacji miłości Jana Pawła II, „Studia Socialia Cracoviensia” 2 (2011) 5, s. 83–100.
 • Green J. B., Death of Christ, [w:] Dictionary of Paul and his letters, ed. G. F. Hawthorne, R. P. Martin, Downers Grove–Leicester 1993, s. 201–209.
 • Honisz H., Internet jako miejsce ewangelizacji, [w:] Wartości w mediach, z doliny na szczyty, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012, s. 303–317.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem.
 • Jan Paweł II, List apostolski Szybki rozwój.
 • Jan Paweł II, List do artystów (4.04.1999); www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/documents/ hf_jp-ii_let_23041999_artists_pl.html (6.11.2010).
 • Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny, 18.05.1986.
 • Jan Paweł II, Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu W służbie wzajemnego zrozumienia między narodami.
 • Karcz B., Pokolenie JPII – mit czy rzeczywistość, „Studia Socialia Cracoviensia” 1 (2011) 4, s. 95–106.
 • Kornecki T., Pozytywny wpływ mediów na relacje rodzinne w świetle nauczania Jania Pawła II, „Studia Socialia Cracoviensia” 1 (2011) 4, s. 107–117.
 • Królikowski J., Zasada politeizmu w mediach – nowe wyzwanie, „Studia Socialia Cracoviensia” 2 (2011) 5, s. 177–184.
 • Lambiasi F., Lo Spirito Santo: mistero e presenza. Per una sintesi di pneumatologia, Bologna 1987.
 • Lepa A., Logosfera jako środek wychowania do mediów, [w:] Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010, s. 79–91.
 • Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne, Kraków 2013.
 • Mazurek M., Pokolenie 160 znaków, czyli wpływ nowych technologii na relacje międzyludzkie, [w:]
 • Nie tylko internet. Nowe media, przyroda i „technologie społeczne” a praktyki kulturowe, red. J. Mucha, Kraków 2010, s. 214–223.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi.
 • Quesnel M., Paul et les commencements du christianisme, Paris 2001.
 • Segundo L., Le christianisme de Paul. L’histoire retrouvée, Paris 1988.
 • Sobór Watykański II, Dekret Inter mirifica.
 • Szpunar M., Prawdziwych przyjaciół poznaje się w Internecie. Serwisy społecznościowe i ich użytkownicy, [w:] Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Lublin 2010, s. 501–512.
 • Towner P. H., Households and household codes, [w:] Dictionary of Paul and his letters, ed. G. F. Haw-thorne, R. P. Martin, Downers Grove–Leicester 1993, s. 417–419.
 • Zarzycki S. T., Zmysły, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 951–954.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39346b31-3dae-4980-ae24-9a9f31a7359f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.