PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 327-342
Article title

Aktywność turystyczno-rekreacyjna mieszkańców Metropolii Poznań jako wyznacznik jakości życia

Content
Title variants
EN
Tourist and Recreational Activity of Poznań Metropolis Residents as a Determinant of the Quality of Life
RU
Туристско-рекреационная активность жителей познаньской метрополии в качестве определителя качества жизни
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie wybranych czynników determinujących aktywność turystyczno-rekreacyjną mieszkańców Metropolii Poznań. Artykuł ma charakter badawczy i dotyczy użytkowania przestrzeni turystycznej w kontekście jakości życia. W pracy podjęto próbę identyfikacji głównych obszarów wypoczynku mieszkańców Metropolii Poznań. W tym celu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem wywiadu z kwestionariuszem. Podmiotem badań było 740 mieszkańców Metropolii Poznań. Wyniki badań potwierdziły przyjęte hipotezy. Stwierdzono, iż dominującą potrzebą warunkującą aktywność turystyczno-rekreacyjną badanych mieszkańców jest dążenie do dobrostanu przez wypoczynek, poszukiwanie spokoju (bez względu na wiek respondentów) oraz rekreację fizyczną. Badani mieszkańcy odwiedzają wszystkie wyznaczone przez ekspertów obszary i kompleksy turystyczno-wypoczynkowe Metropolii Poznań ze znaczącą przewagą trzech klinów zieleni usytuowanych w Dolinie Warty i Cybiny. Praktyczną implikacją artykułu jest wskazanie obszarów preferowanych przez mieszkańców do celów turystyczno-rekreacyjnych. Natomiast potrzeba poprawy jakości determinuje aktywność turystyczno-wypoczynkową badanych mieszkańców.
EN
The main purpose of the paper is to show the chosen indicators determining the tourist and leisure Poznań Metropolis inhabitants’ activity. Research concerned the life quality context of tourist space use. This is an attempt to recognise the main Poznań Metropolis leisure areas. The diagnostic survey method with a questionnaire on 740 Poznań Metropolis inhabitants was used in order to achieve the assumed aims, which results allow confirming the hypothesis. The prevalent requirement causing the respondents’ tourist and leisure activity is their striving for well-being, by the rest, looking for the calm and serenity (irrespective of age) and leisure (especially the physical one). Respondents are visiting all assigned by experts areas and rest-leisure complexes inside the Poznań Metropolis, with a significant advantage of three main green wedges located in Warta River and Cybina River valleys. The practical implication of the paper is the indication of the preferred by inhabitants areas for their own tourist and leisure purposes, whereas the social one is the necessity of life quality improvement which determines tourist and leisure activity of respondents.
RU
Цель статьи – указать избранные факторы, определяющие туристско-рекреационную активность жителей познаньской метрополии. Статья имеет исследовательский характер и касается использования туристского пространства в контексте качества жизни. В работе предприняли попытку выявить основные территории отдыха жителей познаньской метрополии. Для этого использовали метод диагностического зондажа с применением интервью с вопросником. Субъ- ектами опроса были 740 жителей познаньской метрополии. Результаты обследований подтвердили принятые гипотезы. Констатировали, что превалирующей потребностью, обусловливающей туристско-рекреационную активность обсле- дуемых жителей, является стремление к благосостоянию путем отдыха, поиска покоя (независимо от возраста респондентов) и физической рекреации. Опрошенные жители посещают все определенные экспертами туристско-рекреационные территории и комплексы познаньской метрополии со значительным перевесом трех клинов зелени, размещенных в долине рек Варты и Цыбины. Практическая импликация статьи – указание территорий, предпочитаемых жителями, для ту- ристско-рекреационных целей. Необходимость же повышения качества предопределяет туристско-рекреационную активность обследуемых жителей.
Year
Pages
327-342
Physical description
Contributors
author
References
 • Andereck K.L, Nyaupane G.P. (2010), Exploring the Nature of Tourism and Quality of Life Perceptions among Residents, “Journal of Travel Research”, No. XX(X) 1-13.
 • Bednarek A. (2013), Puszcza Zielonka I okolice. Przewodnik turystyczny, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Murowana Goślina.
 • Bródka S., Miedzińska I. (2015), Turystyka i rekreacja, (w:) Kaczmarek T., Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitarnych UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Cielecka A. (1986), Zieleń w miastach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czekiel-Świtalska E. (2010), Rola zieleni w mieście na przykładzie centrum Szczecina, „Przestrzeń i Forma”, nr 13.
 • Kaczmarek T., Mikuła Ł. (2015), Terytorialne strategie rozwoju społeczno-gospodarczego Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitarnych UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Kasprzak K, Raszka B. (2005), Rogaliński Park Krajobrazowy, Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza nr 33, WBPICAK, Poznań.
 • Kasprzak K, Raszka B. (2005), Park Krajobrazowy Promno, Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza nr 37, WBPICAK, Poznań.
 • Kondracki J. (2008), Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mizgajski A., Zwierzchowska I. (2015), Zielona infrastruktura, (w:) Kaczmarek T., Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań, Centrum Badań Metropolitarnych UAM w Poznaniu, Poznań.
 • Raszeja E., Gałecka-Drozda A. (2015), Współczesna interpretacja idei Poznańskiego systemu zieleni miejskiej w kontekście strategii miasta zrównoważonego, „Studia Miejskie”, tom 19, Poznań.
 • Sobczyńska K. (2014), Zieleń jako element współczesnego miasta i jej rola w przestrzeniach publicznych Poznania, Praca doktorska, Poznań.
 • Schalock R.L. (1996), Quality of Life: Conceptualization and Measurement, Vol. 1, American Association on Mental Retardation, Washington, DC.
 • Urbański P., Szpakowska B., Raszeja E. (2008), Walory rekreacyjne zieleni Poznania, „Nauka Przyroda Technologie, Zeszyty UP w Poznaniu”, T. 2, Zeszyt 4, http://www.npt.up-poznan.net/tom2/zeszyt4/art_27.pdf [dostęp: 12.07.2016].
 • Urbański P., Krzyżaniak M., Rydzewska A. (2009), Zieleń Poznania i innych miast w Polsce, „Nauka Przyroda Technologie, Zeszyty UP w Poznaniu”, T. 3, Zeszyt 1.
 • Wodzińska D. (2015), Rozwój systemu zieleni miejskiej w Głogowie, „Inżynieria Ekologiczna”, Vol. 43.
 • Zamelska M., Kaczor B. (2015), Przestrzenno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności turystycznej mieszkańców aglomeracji poznańskiej, „Studia Periegetica”, nr 1(13).
 • https://umww.pl/.../strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim [dostęp: 05.08.2016].
 • http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm [dostęp: 09.07.2016].
 • http://crfop.gdos.gov.pl [dostęp: 09.05.2016].
 • http://www.wielkopolskipn.pl [dostęp: 09.07.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3938c95c-4349-4895-aff7-5dadcd7bdaaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.