PL EN


2013 | 34 | 80-94
Article title

Ekonomiczno-polityczny wymiar podziału społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI wieku z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań

Content
Title variants
EN
Economically-Political Dimension of Division of Polish Society in Second Decade of XXI Century with Taking into Consideration Historic Conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przestawia ekonomiczno-polityczny podział Polski z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań. Jego celem jest wskazanie na aktualność podziału Polski na część biedniejszą wschodnią oraz bogatszą centralno-zachodnią. Artykuł przestawia podział mapy politycznej Polski nakładający się na podział ekonomiczny. W tekście wykorzystano dane statystyczne z GUS oraz wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
EN
There is purpose advisable on distribution of Poland on poorest part eastern and richest western centrally. Article presents economically- political distribution of Poland with taking into consideration historic conditionality. Article present distribution of political Poland map imposing on economic distribution. In text used statistic data from GUS and results of parliament elections and presidential.
Year
Issue
34
Pages
80-94
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Bizon W., Dobrobyt społeczno-ekonomiczny oraz gospodarka oparta na wiedzy w kon-tekście historycznych podziałów na Polskę A i Polskę B: http://www.e-mentor. edu.pl/artykul/index/numer/41/id/857.
 • Bonusiak W., 2011, Druga Rzeczpospolita (1918–1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Brzoza C., Sowa A.L., 2006, Historia Polski 1918–1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Chmaj M., Sokół W., Wrona J., 2001, Historia, Oficyna Wydawnicza Branta, Byd-goszcz–Warszawa.
 • Chwalba A., 2009, Dziedzictwo zaborów [w:] Polski wiek XX, dwudziestolecie, red. K. Persaka, O. Machcewicz, Muzeum Historii Polski, Warszawa.
 • Czubiński A., Historia Polski 1864–2001, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-dawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Gieorgica J.P., 1995, Geografia wpływów politycznych w Polsce [w:] Współczesne pro-blemy rozwoju regionalnego, red. B. Jałowiecki, Wydawnictwo Europejskiego In-stytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Gorczyca M., 2012, Regionalne zróżnicowania dochodów i wydatków gospodarstw domowych w 2010 r., „Polityka Społeczna”, nr 3.
 • Gorzelak G., 2009, Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski [w:] Zróż-nicowania warunków życia, polskie rodziny i społeczności lokalne, red. K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Scholar, Warszawa.
 • Grabowska M., 2004, Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Scholar, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2004, Propozycja założeń do rządowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007–2013, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(18).
 • http://samorzady.pb.pl/2575457,63250,najbogatsze-i-najbiedniejsze-powiaty-w-polsce
 • http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/429761,le_soir_dwie_polski_skonfrontowane_w_wyborach_prezydenckich.html
 • http://wyhacz.gazeta.pl/Wyhacz/1,88542,5837285,Zarobki_biednych_i_bogatych_Polakow_dzieli_przepasc.html
 • http://www.wprost.pl/ar/82053/Rzeczpospolita-obojga-elektoratow/?I=1194
 • Jałowiecki B., 1996, Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, „Studia Regio-nalne i Lokalne” nr 17(50).
 • Kaliński J., Landau Z., 1998, Gospodarka Polski w XX wieku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kowalska D., Łagodziński: podział na Polskę A i Polskę B wciąż się utrwala i narasta. http://wybory.onet.pl/prezydenckie-2010/aktualnosci/lagodzinski-podzial-na-polske -a-i-polske-b-wciaz-s,5,3317385,aktualnosc.html
 • Landau Z., 1994, Gospodarka Polski Ludowej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Leszczyńska M., 2006, Dysproporcje dochodów ludności w przekroju regionalnym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionaliza-cji, cz. 1, red. M.G. Woźniak, z. 8, Wyd. Mitel, Rzeszów.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polski, Główny Urząd Statystyczny 2011.
 • Roszkowski W., Historia Polski 1914–1993, PWN, Warszawa.
 • Sagan I., 2004, Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(16).
 • Zagórski K., 2009, Dochody, ubóstwo, zamożność i nierówności w przestrzeni społecz-no-geograficznej [w:] Zróżnicowania warunków życia, polskie rodziny i społeczno-ści lokalne, red. K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, CBOS, Warszawa.
 • Zarycki T., Kulturowe-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej. Geografia polityczna i jej interpretacje, http://www.iss.uw.edu.pl/zarycki/ pdf/east-west.pdf.
 • Zarycki T., Polska i jej regiony a debata postkolonialna, http://www.iss.uw.edu.pl/ za-rycki/pdf/postkolonialna.pdf.
 • Żakowski J., 2010, POlandia i PISlandia, „Polityka” nr 46.
 • Ziemkiewicz R.A., 2010, Nasz naród jak lawa, „PlusMinus Tygodnik Rzeczpospolitej”, nr 30.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39394925-b973-4f10-973b-9ecbcb4b0c00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.