PL EN


2017 | 17 | 44 | 935-945
Article title

Problems of Small Recreation Areas Valuation - Forest Refugium in the Silesia Park in Chorzów

Authors
Content
Title variants
PL
Problemy wyceny małych obszarów rekreacyjnych - ostoja leśna w Parku Śląskim w Chorzowie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The central part of the Silesia Park in Chorzów was designed as a forest refugium. Now this area of 200 ha is under pressure. Many trees have been cut down for the safety of park visitors. The forest is of significance for people who prefer walking and relaxation far from urban noise and park events. In May 2015, a pilot valuation survey of the forest refugium was conducted using the contingent valuation method (CVM). Respondents were asked if they would be willing to pay a local tax established in consequence of a referendum. Almost half of the respondents did not support implementation of this tax in surrounding towns. The maximum annual tax amount declared by the respondents was 100 PLN, the annual average was 34 PLN and the annual median was 20 PLN. Taking into account the number of residents who totally rejected the tax proposal, the average annual amount was 17 PLN. The forest refugium in the Silesia Park is appreciated by naturalists but is not often visited by the public. This forest area is probably not sufficiently important for the residents to introduce a local tax. The aim of this article is to show restrictions of the use of the CVM method.
PL
Centralna część Parku Śląskiego w Chorzowie została zaprojektowana jako leśna ostoja. Obecnie ten 200-hektarowy obszar jest poddawany presji. Wiele drzew zostało wyciętych dla bezpieczeństwa odwiedzających, ale las stanowi dużą wartość dla osób preferujących spacery i odpoczynek z dala od zgiełku miejskiego oraz parkowych imprez. W maju 2015 r. przeprowadzono wstępną wycenę ostoi leśnej metodą wyceny warunkowej (CVM). Ankietowanych pytano o chęć zapłaty podatku lokalnego wprowadzonego w drodze referendum. Prawie połowa ankietowanych nie poparła wprowadzenia takiego podatku nałożonego na mieszkańców okolicznych miast. Maksymalna zadeklarowana kwota podatku wyniosła 100 zł rocznie, średnia - 34 zł, a mediana 20 zł rocznie. Po uwzględnieniu osób odrzucających podatek, średnia kwota wyniosła 17 zł rocznie. Ostoja leśna w Parku Śląskim jest doceniana przez przyrodników, ale nie jest powszechnie odwiedzana przez ludność. Ten zalesiony obszar jest prawdopodobnie za mało ważny dla wprowadzenia podatku lokalnego. Celem artykułu jest pokazanie ograniczeń zastosowania metody CVM.
Year
Volume
17
Issue
44
Pages
935-945
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
redactor
References
 • Bartczak, A. (2013). The role of altruism in non-market valuation. An application to the Białowieża Forest. Working Papers No. 20/2013 (105). Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences. Available at: https://www.wne.uw.edu.pl/files/7213/9636/6524/WNE_WP105_2013.pdf. Accessed 30 June 2017.
 • Bartczak, A.; Żylicz, T. (2014). Willingness to pay for forest cleaning in Poland. Results from a contingent valuation survey. Economics and Environment 4 (51): 137-145.
 • Berbeka, K.; Peszko, G. (1997). Pieniężna wartość korzyści z poszerzenia stref uspokojonego ruchu w centrum Krakowa: metody wyceny warunkowej (An assessment of monetary benefits from extending restricted traffic zones in the center of Cracow: a contingent valuation method). Kraków: PECO.
 • Ciszewska, K. (1997). Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania wartości ekonomicznej środowiska na przykładzie bagien biebrzańskich (Applying the contingent valuation method to assess economic values. The case of the Biebrza Wetlands). Master’s thesis. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences.
 • Davis, R.K. (1963). The Value of Outdoor Recreation: An Economic Study of the Maine Woods. Ph.D. thesis. Cambridge, USA: Harvard University.
 • Georgiou, S. (1996). Metody wyceny warunkowej (Contingent valuation methods). In: Anderson, G.; Śleszyński, J. (eds.). Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 • Markowska, A. (1995). Wycena korzyści z poprawy jakości środowiska Morza Bałtyckiego. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w Polsce (Valuation of benefits of improving the quality of the Baltic Sea environment. Application of contingent valuation method in Poland). Master’s thesis. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences.
 • Markowska, A.; Żylicz, T. (1999). Costing an international public good: the case of the Baltic Sea. Ecological Economics 30 (1999): 301-316.
 • Markowska, A. (2004). Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (Costs and benefits of implementing the Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment in Poland). Ph.D. thesis. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences.
 • Panasiuk, D. (2002). Problemy wartościowania środowiska w ocenie zbiornikowych inwestycji gospodarki wodnej (Problems of environment valuation in appreciation of reservoir investments of water management). Ph.D. thesis. Warsaw: Warsaw University of Technology, Faculty of Environmental Engineering.
 • Panasiuk, D. (2015). Wycena ostoi leśnej w Parku Śląskim. Badanie ankietowe (Valuation of forest refugium in the Silesia Park. Questionnaire), materials for workshops for students of UStuŚ (University Environmental Studies: Ordered Specialty “Environmental Protection”). Katowice: University of Silesia.
 • Plan Bleu (2015). Sustainable Forest Management. Socio-economic assessment of goods and services provided by Mediterranean forest ecosystems. Methodological guide: Factsheets and tools. Valbonne, France: UNEP/MAP Regional Activity Centre. Available at: http://planbleu.org/sites/default/files/publications/forest_factsheets_methods.pdf. Accessed 3 October 2016.
 • Rozprawa z drzewami (2012). Dzikie Życie 9/219. September 2012.
 • Shechter, M. (1996). Wycena środowiska (Valuing the Environment). In: Folmer, H.; Gabel, L.; Opschoor, H. (eds.). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wyd. Krupski i S-ka.
 • Silesia Park (2011). Katowice, Available at: http://www.en.parkslaski.pl/. Accessed 4 September 2016.
 • Szkop, Z. (2015). Badanie willingness to pay turystów odwiedzających Ślężański Park Krajobrazowy (Study of willingness to pay of tourists visiting Ślęża Landscape Park). Research Papers of Wrocław University of Economics 409: 48-59.
 • Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska (Economic problems of environmental protection). Warsaw: Agencja Wydawnicza Aries.
 • University of Silesia (2013). WPKW-ankiety. Główny raport (WPKW-questionnaires. Main report). Katowice: Faculty of Biology and Environmental Protection.
 • Winpenny, J.T. (1995). Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej (Values for the Environment. A Guide to Economic Appraisal). Warsaw: PWE.
 • Zandersen, M.; Bartczak, K.; Czajkowski, M.; Giergiczny, M.; Termansen, M. (2012). Guide on Economic Instruments & Non-market Valuation Methods. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences. Available at: http://www.polforex.wne.uw.edu.pl/docs/guidance_overview_v14.pdf. Accessed 30 June 2016.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3947d4c3-b2df-48c8-9b0c-eb0955a0a1e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.