PL EN


2017 | 17 | 243-251
Article title

Druk krakowski z 1652 r. dedykowany ksieni zwierzynieckiej Eufrozynie Korycińskiej

Content
Title variants
EN
Cracow print of 1652 dedicated to the abbess of the convent in Zwierzyniec – Eufrozyna Korycińska
DE
Der Krakauer Druck von 1652, gewidmet der Äbtissin in Zwierzyniec Eufrozyna Korycińska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Komunikat prezentuje krakowski druk dzieła Bernarda z Clairvaux Sposób mądrego i dobrego życia, który ukazał się w oficynie wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego w 1652 r. Na omawiany egzemplarz natrafiono w trakcie prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Okazuje się, że wspomnianego wydania nie notują podstawowe polskie bibliografie i katalogi drukowane. Edycja została dedykowana ksieni zwierzynieckiej Eufrozynie Korycińskiej przez Michała Brokarda Meleciusa. W większości składa się ona z kart pochodzących z wcześniejszego wydania dzieła z 1630 r.
EN
The communication presents the Cracow printing of the work by Bernard of Clairvaux The manner to live a wise and good life, which was published in the publishing house of the widow and successors of Franciszek Cezary in 1652. The copy discussed here was found during inventory works in the Archdiocesan Archive in Gniezno. It turns out that Polish bibliographies and printed catalogues fail to include this publication. The edition was dedicated to the abbess of the convent in Zwierzyniec – Eufrozyna Korycińska by Michał Melecius. It consists of pages from the earlier publication of the work in 1630.
DE
Der Bericht schildert den Krakauer Druck des Werkes von Bernhard von Clairvaux Sposób mądrego i dobrego życia [Vom weisen und guten Leben], das in der Druckerei der Witwe und der Erben Franciszek Cezarys 1652 erschien. Auf das besagte Exemplar stieß man während der Inventarisierungsarbeiten in den Beständen des Erzbischöflichen Archivs in Gnesen. Es erwies sich, dass die erwähnte Ausgabe in den grundlegenden polnischen Bibliografien und gedruckten Katalogen bisher nicht erwähnt wurde. Michael Brokard Melecius widmete die Edition der Äbtissin von Zwierzyniec Eufrozyna Korycińska. Größtenteils besteht sie aus Blättern aus der früheren Ausgabe von 1630.
Year
Volume
17
Pages
243-251
Physical description
Dates
published
2017-11-21
Contributors
 • Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań, muraszkomichal@gmail.com
References
 • Bernard z Clairvaux. 1630. „Sposob mądrego y dobrego życia”, Kraków: Oficyna Franciszka Cezarego. W Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. Dostępny w World Wide Web: https://polona.pl/item/311475/2 [online], [dostęp 12.09.2016].
 • Bernard z Clairvaux. 1630. „Sposob Mądrego Y Dobrego życia”, Kraków: Oficyna Franciszka Cezarego. W Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Dostępny w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7973 [online], [dostęp 12.09.2016].
 • Bernard z Clairvaux. 1652. Sposob Mądrego Y Dobrego Zycia, Kraków: Oficyna wdowy i dziedziców Franciszka Cezarego (Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, sygn. BK 5496).
 • Bieniarzówna, Janina. 1972. „Liberiusz Jacek”. W Polski słownik biograficzny. t. 17, 282–283. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Borkowska, Małgorzata. 2005. Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. t. 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Estreicher, Karol. 1891. Bibliografia polska. t. 12, Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Katalog Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Dostępny w World Wide Web: http://baza.biblioteka.przemyska.pl [online], [dostęp 12.09.2016].
 • Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. cz. 3 – Polonica XVII wieku, oprac. J. Rudnicka i in. 1976. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. t. 1, oprac. B. Górska, W. Tyszkowski, Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991.
 • Kramarska-Anyszek, Krystyna. 1977. „Dzieje klasztoru pp. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku 1840”. Nasza Przeszłość 47: 5–169.
 • Malicki, Marian. 2010. Repertuar wydawniczy drukarni Franciszka Cezarego Starszego 1616–1651. cz. 1. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Ozorowski, Edward. 1982, „Melecius Brokard Michał”. W Słownik polskich teologów katolickich. t. 3, red. H. Wyczawski, 91–92. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Rąb, Jan. 2010. „Melecius Brokard Michał”, W Encyklopedia Jasła, red. Z. Świstak, 351. Jasło: Zdzisław Świstak.
 • Rył, Jadwiga. 1985. „Biblioteka Katedralna w Gnieźnie w latach 1650–1975”. Biblioteki i Muzea Kościelne 51: 117–281.
 • Sipayłło, Maria. 1988. Polskie superexlibrisy XVI–XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa: Pax.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-395bc09f-2136-4feb-b24a-341a855dfac8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.