PL EN


2017 | 9(45) | 1 | 49-61
Article title

Wycieczki szkolne uczniów gimnazjów galicyjskich w latach 1890-1914

Title variants
EN
School Trips Middle School Students in Galicia in the Years 1890-1914
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, na podstawie analizy wybranych sprawozdań szkolnych z gimnazjów w Galicji, zarysowano problematykę wspierania rozwoju uczniów poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie mieli możliwość zwiedzania najbliższej okolicy, poznawali także odleglejsze miejscowości, odbywały się również wyjazdy poza granice państwa. Urozmaiceniem wycieczek były gry, zabawy, konkursy z nagrodami. Wycieczki szkolne miały wartość zarówno wychowawczą, jak i dydaktyczną. Umożliwiały uczniom konfrontację uzyskanych podczas zajęć szkolnych wiadomości z rzeczywistością, którą mogli zaobserwować, doświadczyć jej. Ich niewątpliwym walorem było pogłębianie kontaktów koleżeńskich, ale również mniej formalne relacje z nauczycielami.
EN
In an article based on an analysis of selected reports of school gymnasiums in Galicia outlined issues to promote the development of students through participation in school trips. Thanks to the commitment of teachers, students had the opportunity to explore the immediate area, learned about the distant village, held also travel outside the borders of the state. Diversification trips were games, contests with prizes. School trips were worth both educational and didactic. Allow students to confront the achieved during school news with the reality that you can see, to experience. Their undoubted advantage was the deepening of friendly relations, but also less formal relationships with teachers.
Keywords
Year
Volume
Issue
1
Pages
49-61
Physical description
Contributors
 • Katedra Historii i Teorii Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ewa.bb@ur.edu.pl
References
 • Bobrzyński M., Statut Rady Szkolnej Krajowej Galicyjskiej. Studium prawno-polityczne, Kraków: W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1907.
 • Drynda D., Geneza „Nowego Wychowania” w Polsce, w: Galicja i jej dziedzictwo, red. A. Meissner, Cz. Majorek, t. XIV, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 27-41.
 • Jaxa Bykowski L., Wycieczki szkolne, Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie 1939(2).
 • Korus B., Wycieczka szkolna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, red. T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak 2008, s. 513-515.
 • Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego: ozdobiony licznemi drzeworytami, t. I, Kraków: W drukarni Władysława L. Anczyca i spółki 1876.
 • Sobieski S., O majówkach i wycieczkach młodzieży szkolnej, „Szkoła”. Dodatek miesięczny poświęcony sprawom szkół średnich 1869, nr 12, s. 273-286.
 • Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1890/91, Lwów 1891.
 • Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym za rok 1899/1900, Lwów 1900.
 • Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1908/1909, Lwów 1910.
 • Sprawozdanie c.k. Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w roku szkolnym 1906/7, Lwów 1907.
 • Sprawozdanie Dwudzieste Drugie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum III. w Krakowie za rok szkolny 1905, Kraków: Druk W. L. Anczyca i Sp. 1905.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Bochni za rok szkolny 1894, Kraków: W Drukarni W. L. Anczyca i Spółki, pod zarządem Jana Gadowskiego 1894.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Bochni za rok szkolny 1900, Kraków: W Drukarni W. L. Anczyca i Spółki 1900.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. gimnazyum w Bochni za rok szkolny 1916/17, Bochnia: Odbito w Drukarni „Secesya” w Bochni 1917.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stanisławowie za rok szkolny 1901/2, Stanisławów: Z drukarni i litografii St. Chowańca 1902.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stanisławowie za rok szkolny 1892/3, Stanisławów: Z drukarni St. Chowańca w Stanisławowie 1893.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Stanisławowie za rok szkolny 1901/2, Stanisławów: Z drukarni i litografii St. Chowańca 1902.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu za rok szkolny 1913, Przemyśl: Z drukarni Jana Łazora w Przemyślu 1913.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. gimnazjum Arcyksiężn. Elżbiety w Samborzez za rok szkolny 1894, Sambor: Z drukarni Schwarza i Trojana 1894.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. gimnazjum Arcyksiężn. Elżbiety w Samborzez za rok szkolny 1905, Sambor: Z drukarni Schwarza i Trojana 1905.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. gimnazjum Arcyksiężn. Elżbiety w Samborzez za rok szkolny 1907, Sambor: Z drukarni Schwarza i Trojana 1907.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c.k. wyższego gimnazjum w Tarnopolu za rok szkolny 1892, Tarnopol: Z drukarni St. Kossowskiego 1892.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1904, Rzeszów: W drukarni J. A. Pelara 1904.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1911, Rzeszów: W drukarni L. Pillera (E. Arvaya) 1911.
 • Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1891, Kraków: W Drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego 1891.
 • Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1891, Kraków: W Drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego 1891.
 • Sprawozdanie Dyrektora c.k. Gimnazyum Nowodworskiego czyli św. Anny w Krakowie za rok szkolny 1914, Kraków: Druk W. L. Anczyca i Spółki 1914.
 • Sprawozdanie Dyrektora C.K. Wyższego Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1895, Rzeszów: drukiem J. A. Pelara (H. Czerny) 1895.
 • Sprawozdanie Rady Szkolnej Krajowej o stanie szkół średnich galicyjskich w latach szkolnych 1875-1883, cz. II, Lwów: Nakładem funduszu naukowego 1885.
 • XII Sprawozdanie Zakładu Naukowo-Wychowawczego w OO Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem za rok szkolny 1905, Przemyśl: Z Drukarni Józefa Stryflego 1905.
 • XIII Sprawozdanie Zakładu Naukowo-Wychowawczego w OO Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem za rok szkolny 1906, Przemyśl: Z Drukarni Józefa Stryfiego 1906.
 • XXX. Sprawozdanie c.k. Gimnazyum im. Rudolfa w Brodach za rok 1908, Brody: Drukiem Feliksa Westa 1908.
 • Statut Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Krakowie, Kraków: W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego 1874.
 • Szulakiewicz W., Stanisław Sobieski − życie i poglądy na wychowanie narodowe, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. IX: Biografie pedagogiczne. Szkice do portretu galicyjskiej pedagogii, red. Cz. Majorek, J. Potoczny, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-396af545-d38d-4718-8e82-8e48a4b16569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.