PL EN


2013 | 20 | 2 | 24-30
Article title

Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Conditions of export expansion of Polish enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono część wyników badań przeprowadzonych wśród 141 polskich eksporterów. Wyniki dają wgląd w motywy i uwarunkowania działalności eksportowej, a także wskazują źródła informacji dla podejmowania działań marketingowych przez polskich eksporterów. Badania wykazały, że najczęściej wskazywanym motywem internacjonalizacji jest wielkość rynku docelowego. Wejście na nowe rynki jest również silnie związane z możliwością zwiększenia skali produkcji i lepszym wykorzystaniem mocy produkcyjnych w kraju. Mniejsze przedsiębiorstwa częściej niż duże wchodzą na rynki zagraniczne w odpowiedzi na zapytania i zamówienia z zagranicy. Wielkość rynku zagranicznego jest jednocześnie czynnikiem najkorzystniej wpływającym na działalność polskich eksporterów. Najmniej korzystne uwarunkowania są związane z otoczenia ekonomicznym. Badania marketingowe są prowadzone przez mniejszość firm, zarówno na rynkach potencjalnych, jak i już obsługiwanych. Eksporterzy najczęściej prowadzą badania rynku samodzielnie. W odniesieniu do czynników makrootocznia badani eksporterzy poszukiwali przede wszystkim informacji na temat wskaźników ekonomicznych. W obrębie mikrootocznia przedsiębiorstwa analizowały głównie wielkość i pojemność rynku oraz obowiązujące na nim ceny. Natomiast potrzeby i preferencje klientów nie były głównym obszarem badań.
EN
The article presents a part of the results of research into 141 Polish exporters. The results give insights into the motives for and conditions of export activities, as well as the sources of information for undertaking marketing activities by Polish exporting companies. Analysis of Polish export companies’ conditions of internationalization indicates that the strongest internationalization stimuli came from the market, the most commonly mentioned being the size of the target market. Entering new markets was also strongly associated with the possibility of increasing the scale of production or better use of production capacity at home. Smaller companies were clearly more likely to enter foreign markets in response to inquiries and orders from abroad. The size of the foreign market was the single most favourable factor affecting Polish companies’ export activities. The least favourable conditions were related to the economic environment. Analysis of opinions on Polish exporters’ conduct of marketing research indicates that these were carried out by a minority of companies, both in potential markets and already supported markets. The majority of exporters organised and conducted market research on their own. As regards factors of the macro environment, surveyed exporters mostly sought information on economic indicators. The microenvironment inspired companies primarily to analyse the size, capacity and development of foreign markets, as well as the prevailing prices. By contrast, consumer needs and preferences were not a primary area of research.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
24-30
Physical description
Dates
published
2013-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-397346c4-48dd-4807-8fe7-e6749e215982
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.