Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 161-169

Article title

Ranking of integration factors within supply chains of forward and backward types - recommendations from researches

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Ranking czynników integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward – rekomendacje z badań

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: Integration trends are one of main determinants of the development of modern logistics. After the period of interest focused mainly on supply chains realizing one-way flows only, at present there is a time for supply chains characterized by two-way flows, realizing at the same time both forward and backward flows. The possibility of various configurations of such chains requires identification of integration factors and determination of their influence on the results of the whole supply chain. Experiences of the science as well as the practice of supply chains show the urgent need of learning of reasons of the integration within supply chains of the two-way type. Material and methods: The researches on modeling and simulation of integration processes within supply chains of forward and backward type were carried out in the environment of iGrafx Process 2013 for Six Sigma. The empirical material obtained in these researches was put to the statistical analysis by the used of Minitab 17. The identification of the significance of differences was made with the help of analysis of variance ANOVA. Additionally the analysis of differences in form of absolute averages was made. The following measures are main ones for the evaluation of the integration of a supply chain of forward and backward types: cashflow, profitability, service level. Results: 8 192 simulation experiments were made for 6 integration factors: accessibility of recycled materials, production planning, stock management, integration of transport, unification of packing materials and optimization of the material flow. Based on the analysis of the significance and values of differences, the results of the influence of each integration factor on global results of supply chains of forward and backward type were obtained. They were used to prepare the ranking of integration factors. The main factors, forming the integration shape of two-way supply chains were: stock management, production planning and accessibility of recycled materials. Conclusions: The integration offers new possibilities therefore it is the promising option of actions. In complicated and complex logistic reality, it is more and more difficult to function, in economic sense, without starting and tightening close cooperation. Sometimes it is even not possible at all. The growing popularity of two-way supply chains opens the dimensions of the possible cooperation. However, both science and the practice need the reliable quantitative information covering the conscious creation of the integration in supply chains. Such tool could be a ranking, recommended in this paper, of integration factors from the perspective of three measures of evaluation of global level of functioning of the supply chain.
PL
Wstęp: Trendy integracyjne są jedną z głównych determinant rozwoju współczesnej logistyki. Obecnie po fazie zainteresowania łańcuchami dostaw realizującymi jedynie przepływy jednokierunkowe, nadeszła era łańcuchów dwukierunkowych typu forward i backward, realizujących jednocześnie przepływy w przód i w tył. Możliwość różnorodnej konfiguracji ogniw w takich łańcuchach dostaw wymaga zidentyfikowania czynników integracji oraz ustalenia ich stopnia oddziaływania na wyniki łańcucha dostaw. Doświadczenia nauki i praktyki łańcuchów dostaw zwracają uwagę na pilną potrzebę poznania uwarunkowań integracji w łańcuchach działających dwukierunkowo. Metody: Prace związane z modelowaniem i realizacją eksperymentów symulacyjnych zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward przeprowadzono w środowisku iGrafx Process 2013 for Six Sigma. Uzyskany w ich trakcie materiał empiryczny poddano następnie obróbce statystycznej w pakiecie Minitab 17. Identyfikacja istotności różnic wyników została dokonana w oparciu o analizę wariancji ANOVA. Dopełnieniem analizy wariancji jest analiza wartości różnic w postaci średnich bezwzględnych. Podstawę oceny integracji łańcucha dostaw typu forward i backward stanowią następujące miary: cashflow, rentowność i poziom obsługi klienta. Wyniki: Przeprowadzono 8 192 eksperymenty symulacyjne dla 6 czynników integracji: dostępność surowca wtórnego, planowanie produkcji, zarządzanie zapasami, integracja działań transportowych, unifikacja opakowań i optymalizacja przepływu materiałowego. W oparciu o wyniki analiz istotności i wartości różnic otrzymano wyniki wpływu danego czynnika integracji na wyniki globalne łańcucha dostaw typu forward i backward. Posłużyły one do stworzenia rankingu czynników integracji. Głównymi czynnikami kształtującymi postać integracji łańcuchów dwukierunkowych są w kolejności: zarządzanie zapasami, planowanie produkcji oraz dostępność surowców wtórnych. Wnioski: Integracja oferuje nowe możliwości stąd jest to obiecująca opcja działania. W skomplikowanych i złożonych realiach logistycznych coraz trudniej ekonomicznie funkcjonować bez podejmowania form bliższej współpracy i zacieśniania tych więzi, czasami jest to wręcz niemożliwe. Rosnąca popularność łańcuchów dwukierunkowych otwiera nowe wymiary możliwości współpracy. Jednak nauce i praktyce potrzeba wiarygodnych informacji ilościowych na temat świadomego kreowania zjawiska integracji w łańcuchach logistycznych. Takie narzędzie może stanowić rekomendowana w artykule lista (ranking) czynników integracji w perspektywie trzech miar oceny globalnego stopnia funkcjonowania łańcucha dostaw.

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

161-169

Physical description

Contributors

  • BERLINOXX Projektzentrum Logistiknetzwerke, Germany
  • Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
  • Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
author
  • Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
  • Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
  • Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
  • Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-39a9b69c-65be-4d25-bb5e-c2a70fd09817
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.