PL EN


2016 | 1(28) | 217-232
Article title

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski wobec zagrożeń międzynarodowych

Content
Title variants
EN
Polish internal security against international threats
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The implementation of national security policy objectives is to ensure the security of citizens, the rights and fundamental freedom, democratic order in the country, as well as to create uninterrupted conditions for civilization and economic development. Present international security environment is dynamic and often significantly affects, and even interferes with the constitutional order and security of citizens. The essence of changes involves shifting the focus from conventional threats to asymmetric threats. There are new threats in the region due to the Russian-Ukrainian conflict, a constant threat is international terrorism associated with cross-border crime, moreover, globalization has brought financial crisis. Poland is trying to accurately read these processes, interpret and react flexibly. This effort shall be borne by both the state and the nation.
PL
Realizacja założeń polityki bezpieczeństwa państwa służy zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, praw i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku w kraju, stworzeniu niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju. Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego jest dynamiczne i często w istotny sposób wpływa na porządek konstytucyjny i bezpieczeństwo obywateli, a nawet je zakłóca. Istota zmian polega na przesuwaniu się punktu ciężkości z zagrożeń klasycznych na zagrożenia asymetryczne. Pojawiają się nowe zagrożenia w regionie spowodowane konfliktem rosyjsko-ukraińskim, stałym zagrożeniem jest terroryzm międzynarodowy powiązany z przestępczością transgraniczną, a globalizacja przyniosła nam kryzys finansowy. Polska stara się procesy te trafnie odczytywać, interpretować i elastycznie na nie reagować. Ten wysiłek ponosi zarówno państwo, jak i naród.
Year
Issue
Pages
217-232
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, andrzej.wawrzusiszyn@uwm.edu.pl
References
 • Czekaj, J. (2010). Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę. W: G. Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa.
 • Gorzelak, G. (2010). Kryzys finansowy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa.
 • Gruszczak, A. (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej w warunkach późnowestfalskiego ładu międzynarodowego. W: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin.
 • Hołyst, B. (1996). Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości zorganizowanej. W: B. Hołyst (red.), Przestępczość zorganizowana w Niemczech i w Polsce, Warszawa– Münster–Łódź.
 • Koziej, S. (2013). Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP – umacnianie bezpieczeństwa narodowego. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Politechnice Warszawskiej, Warszawa.
 • Pietraś, M. (2008). Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego. W: M. Pietraś, K. Marzęda (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin.
 • Pływaczewski, E. (1994). Przestępczość zorganizowana w Polsce. Przejawy i uwarunkowania. W: E. Pływaczewski (red.), Policja polska wobec przestępczości zorganizowanej, Szczytno.
 • Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 • Wawrzusiszyn, A. (2015). Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie, Warszawa.
 • Wawrzusiszyn, A. (2013). Współczesny wymiar i skala przestępczości transgranicznej. W: T. Grabińska, H. Spustek (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa. Wolność i bezpieczeństwo obywatela, Wrocław.
 • Wawrzusiszyn, A. (2012). Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa.
 • Wiśniewski, B., Zalewski, S. (2006). Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej, Bielsko-Biała.
 • Wojtaszczyk, K. (2000). Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa.
 • Żukrowska, K. (2006). Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja. W: K. Żukrowska, M. Gracik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa.
 • Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, Warszawa 2013.
 • Komunikat Komisji w sprawie priorytetów politycznych w walce z nielegalną imigracją obywateli państw trzecich, KOM(2006)402.
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r., Dz.U. z dnia 20 lutego 1995 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dz.U. z 2008 r. nr 128, poz. 821.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014), BBN, Warszawa.
 • Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019, MP, poz. 1218, Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 62, poz. 558.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1199.
 • Aleksandrowicz, T., Strategia bezpieczeństwa narodowego RP. Pozyskano (23.02.2015) z http://wszystkoconajwazniejsze.pl/tomasz-aleksandrowicz-strategia-bezpieczenstwanarodowego- rp/.
 • Chwalą nas: Polska odporna na kryzys, Forsal.pl. Pozyskano (10.04.2015) z http://forsal. pl/artykuly/117712,chwala_nas_polska_odporna_na_kryzys.html.
 • Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Pozyskano (15.04.2015) z http://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/kswsia.pdf.
 • Plan modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach2013–2022. Pozyskano (31.03.2015) z http://mon.gov.pl/dokumenty/dzial/dokumenty/modernizacja-techniczna-sz-rp-1032549/.
 • Polityka ochrony cyberprzestrzeni. Pozyskano (15.04.2015) z file:///C:/Users/Andrze/Downloads/Polityka_Ochrony_Cyberprzestrzeni_RP_148x210_wersja_pl.pdf.
 • Polska gospodarka jest odporna na kryzysy. Pozyskano (13.04.2015) z http://wiadomosci.onet.pl/swiat/szczurek-polska-gospodarka-jest-odporna-na-kryzysy-za-wschodniagranica/ntqnd.
 • Polska polityka bezpieczeństwa i obronności – potrzeba dostosowania do nowych wyzwań(memorandum i zalecenia). Rekomendacje SEA (Euro-Atlantis Assosation)sformułowane na podstawie wniosków z debaty publicznej pt. „Czy możemy oprzećnasze bezpieczeństwo tylko na NATO”. Pozyskano (04.02.2015) z http://sea.org.pl/ sites/default/files/Memorandum_i_zalecenia.pdf.
 • Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2014 roku. Pozyskano (15.04.2015) z http://www.cert.gov.pl/cer/publikacje/raporty-o-stanie-bezpieczenstwa.
 • Rok wielkich zamówień obronnych. Pozyskano (13.04.2015) z http://www.tvn24.pl/ wiadomosci-z-kraju,3/2015-rok-wielkich-zamowien-obronnych-mon-beda-naciski, 503015.html.
 • Strategia Sprawne Państwo 2020. Pozyskano (13.04.2015) z https://mac.gov.pl/files/ wp-content/uploads/2011/12/SSP-20-12-2012.pdf.
 • System Arakis. Pozyskano (13.04.2015) z http://www.cert.gov.pl/cer/system-arakisgov/ 310,System-ARAKIS-GOV.html.
 • Wywiad z prof. Markiem Banaszkiewiczem – prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Pozyskano (15.02.2015) z http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Prof-Marek-
 • Banaszkiewicz-dopoki-czulismy-sie-bezpiecznie-nie-musielismy-inwestowac-wkosmos, wid,17285423,wiadomosc.html.
 • Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI). Pozyskano (15.04.2015) z http://bip. kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocniczerady/ 136,Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-zapobiegania-nielegalnemu-rozprzestrzenianiu- bro.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-39adb604-7544-4984-9696-70466244fb05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.