PL EN


2017 | 53(2) Architektura | 115-129
Article title

FENOMENOLOGICZNA INTERPRETACJA W KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI NA PRZYKŁADZIE WNĘTRZA PLACU RYNKOWEGO

Title variants
EN
PHENOMENOLOGICAL INTERPRETATION IN SPACE PLANNING ON THE EXAMPLE OF THE MARKET SQUARE’S INTERIOR
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Każdy z nas na swój sposób odbiera dane miejsce. Dlatego by zrozumieć wielopłaszczyznowy sens przestrzeni miejskiej, trzeba ją świadomie dostrzec, wyróżnić z ogółu, poczuć wszelkimi zmysłami, następnie indywidualnie doświadczyć, by potem móc właściwie zrozumieć jej fenomen. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęty odbiór sensoryczny przestrzeni oraz wskazanie właściwego kierunku zagospodarowania placu rynkowego na przykładzie Serocka. Zastosowano analizy: percepcji J. Skalskiego, kompozycji urbanistycznej K. Wejcherta, form przestrzennych K. Lyncha oraz genius loci Ch. Norberga-Schulza. Na tej podstawie wyodrębniono elementy kompozycji i zasady kształtowania miejsc publicznych wpływające na tworzenie ładu przestrzennego, który przekłada się na postrzeganie i odbiór zmysłowy użytkownika. W kreacji wnętrz publicznych istotne jest zastosowanie wzorców przestrzennych, które budują charakter miejsca oraz pozwalają na tworzenie interakcji społecznych.
EN
Each of us receives space in his or her own way. Therefore, to understand the meaning of multidimensional space, it must be seen consciously, stand out from the general, felt with all the senses, then individually experienced and next understand actually the phenomenon of that space. An aim of this study is to draw attention to the widely understood sensory perception of space and to indicate the correct direction of development of the market square on the example of the town Serock. There were applied the following analyses: that of perception by J. Skalski, urban composition by K. Wejchert, spatial forms of K. Lynch, and genius loci of Ch. Norberg-Schulz. On this base there were separated elements of the composition and rules of shaping the urban influence on the formation of the order, which translates into the sensual perception and reception of sites by the user. The creation of public spaces is essential to the use of spatial patterns that build the character of the place and it allows for the creation of social interaction.
Year
Pages
115-129
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Aleksander Ch. (1977), A Pattern Language, Oxford University Press, Oxford.
 • Czarnecki B. (2003), Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok.
 • Herzfeld M. (2004), Zmysły, (w:) Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kosiacka-Beck E. (2016), Przestrzenie przenikania Przenikanie przestrzeni. Wieloznaczność zagadnienia, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 32.
 • Królikowski J.T. (1999) Genius loci Christiana Norberga Schulza, (w:) Rylke J. (red.), Przyroda i miasto, T. II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Królikowski J.T. (2003), Obrazy Warszawy. Sens przestrzeni miejskiej, (w:) Rylke J. (red.), Przyroda i miasto, T. V, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Królikowski J.T., Rylke J. (2001), Przestrzeń i energia, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Libura H. (1990), Percepcja przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • Lynch K. (1960), The Image of the City, The MIT Press, Cambridge.
 • Rybicka E. (2015) Krajobraz. Krótkie wprowadzenie, „Herito”, nr 19, http://www.herito.pl/artykuly/krajobraz-krotkie-wprowadzenie [dostęp: 16.12.2016].
 • Skalski J. (2011) Ocena walorów krajobrazu w procesie postrzegania na przykładzie krajobrazu doliny Wisły w Warszawie, Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa.
 • Yi Fu Tuan, (1987) Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a084ab4-59f4-4cd5-a192-a3b663b709eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.