PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 167-191
Article title

Problemy i wyzwania imigracyjne w Polsce

Title variants
EN
Problems and Challenges of Immigration in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of immigration in Poland has recently become very popular and been of interest to a wide social circles. It is an important element of the country policy. There are many causes of immigration. Among them we have: job searching, the desire in improving the conditions of life, escapes from wars, battle conflicts, race persecution, nationality, political differences or the membership of a particular social group. Particular groups of migrants are refugees. Many government institutions, non-governmental and international are involved in assisting foreigners. Social assistance gets developed programs to the immigration relocation and prepares a business plan for acceptable the refugees. The intention of the work is characterizing the subject of immigration in Poland and the statement of readiness of the country to provide protection to foreigners especially refugees.
PL
Zjawisko imigracji w Polsce stało się w ostatnim czasie bardzo powszechne i jest przed­miotem zainteresowania szerokich kręgów społecznych. Jest ważnym elementem polityki pań­stwa. Istnieje wiele przyczyn imigracji. Wśród nich wymienia się: poszukiwanie pracy, chęć polepszenia warunków życia, ucieczka przed wojną, konfliktami zbrojnymi, prześladowaniem z powodu rasy, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej. Szczególną grupę imigrantów stanowią uchodźcy. Wiele instytucji rządowych, pozarządowych i międzynarodowych zaangażowanych jest w niesienie pomocy cudzoziemcom. Opracowane są programy pomocy socjalnej, a w związku z relokacją uchodźców przygotowa­ny jest plan operacyjny przyjęcia uchodźców. Zamierzeniem autora opracowania była charakterystyka zjawiska imigracji w Polsce oraz stanu przygotowania państwa do udzielenia ochrony cudzoziemcom, w szczególności uchodźcom.
Contributors
References
 • Bednarek W., Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 1, s. 129-140.
 • Dobek P., Problem nielegalnej imigracji w Polsce na początku XXI w. Publikacja internetowa: http://www.wspia.eu/file/20338/27-DOBEK+PATRYCJA.pdf (dostęp: 18.02.2016).
 • Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, t. III, red. R. Łąkowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1985.
 • Gibki B., Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej, w: Geografia Unii Europejskiej, red. J. Makowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 147-148.
 • Grabarek A., Polska niegotowa na uchodźców, „Wprost” 2016, nr 10 (13 marca), s. 25.
 • Konflikty Współczesnego Świata. Wielkie tematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 2008.
 • Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie XVI rozszerzone, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Kuciński K., Ludność, w: Geografia gospodarcza świata, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 157.
 • Matkowska M., Współczesne problemy migracji w Polsce. Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko, red. B. Kryk (Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 24), Zeszyty Naukowe, nr 692, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 89.
 • Nowak B., Współczesny handel ludźmi a nowożytny handel niewolnikami, w: Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, red. Z. Lasocik, Ośrodek Badań Praw Człowieka. KKiPK UW, Warszawa 2006, s. 46.
 • Osmańczyk E.J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
 • Parysek J.J., Społeczeństwo, w: Geografia społeczno-gospodarcza Polski, red. H. Rogacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Romiszewska A., Imigracja a proces starzenia się społeczeństwa Hiszpanii, w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka, SGH, Warszawa 2013.
 • Włoch R., Przegląd literatury przedmiotu i badań empirycznych, w: Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Raport z badań 2014-2015, red. J. Konieczna-Sałamatin, ISEE, Warszawa 2015, s. 19, www.i-see.org.pl (dostęp: 11.03.2016).
 • Wrona M., Analiza wyników badań nad wpływem imigracji na gospodarkę Australii, w: Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka, SGH, Warszawa 2013, s. 171-172.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a0bce4a-1c29-44b8-add7-150664bac667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.