PL EN


2013 | 3/1 | 137-156
Article title

Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego

Content
Title variants
EN
Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Escalating to 2004, tidal economic emigration of Poles to the countries with higher level of socio-economic development has been caused by the accession of Poland to the European Union and the free access to systematic opening up of labour markets. For this reason, it seemed to be interesting to determine what attributes characterized people who choose to emigrate and if the features are identical (or strongly convergent) to the characteristics of entrepreneurship. The aim of this article is to identify the determinants of emigration from the West Pomeranian Voivodeship in the context of the determinants of entrepreneurship.
Year
Issue
3/1
Pages
137-156
Physical description
Contributors
References
  • Adamczyk W., Przedsiębiorczość: próba systematyki, „Przegląd Organizacji” 1996, nr 2Adamska M., Kto wyjechał do pracy, „Gazeta Wyborcza”, 18.04.2013Blanchfl ower D.G., Oswald A.J., Stutzer A., Latent entrepreneurship across nations, “European Economic Review” 2001, vol. 45, no. 4–6Bartnicki M., O właściwą formę przedsiębiorczości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 6Baumol W.J., Entrepreneurship in economic theory, „American Economic Review"1968, vol. 58, no. 2B. Berger, Kultura przedsiębiorczości, Rój, Warszawa 1994Cuerro A., Individual and environmental determinants of entrepreneurship, “International Entrepreneurship and Managment Journal” 2005, vol. 1Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007Gartner W.B., Who is and entrepreneur? Is the wrong question entrepreneurship, „Theory & Practice” 1988, vol. 12, no. 4Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cechor, Warszawa 2002Ignaciuk E., Kiwak W., Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006Kaczmarek M., Kaczmarek-Kurczuk P., Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowościowych i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań, „Management and Business Administration”, Central Europe 2012, nr 1Kalinowski T., Sukces rozwoju polskich województw, Warszawa 2005Kallenberg A.L., Sorensen K., The sociology of labor markets, “Annual Review of Sociology” 1979, vol. 5Kopycińska D., Korpysa J., Bernat T., Researching sudents entrepreneurship skills in post-socialist countries, „A Multi-Country Survey, Transformation in Business & Economics” 2009, vol. 8 no. 2Korpysa J., Determinanty przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, praca doktorska niepublikowana, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009Korpysa J., Wybrane koncepcje teorii przedsiębiorczości, w: Problemy gospodarowania, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008Kraśnicka T., Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012, Warszawa 2012Kunasz M., Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013Piore M.J., Birds of passage. Migrant labor and industrial societies, Cambridge University Press, Cambridge 1979Rocznik Statystyczny, GUS za lata 2009, 2010, 2011, 2013Stark O., The migration of labour, Basil Blackwell, Cambridge 1991Stark O., Blomm D.E., The new economics of labor migration, “American Economic Review” 1985, vol. 75, no. 2Sudoł S., Przedsiębiorczość - jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 2Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości-próba systematyzacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004Zagraniczna migracja zarobkowa. Struktura społeczno-zarobkowa oraz wpływ migracji na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludności, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2006, 2007Zagraniczna migracja zarobkowa. Raport pobadawczy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009Zagraniczne migracje zarobkowe. Raport końcowy z badań, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009Zagraniczne migracje zarobkowe. Raport końcowy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2011Zagraniczne migracje zarobkowe. Analiza i interpretacja wyników badań, General Projekt Olsztyn, na zlecenie WUP w Szczecinie, 2012Zleśkiewicz T., Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a15ee7a-9db8-4581-ac3d-fe024680d5d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.