PL EN


2017 | No. 2 | 131-145
Article title

The interpretation of the notion of public interest in Polish public competition law according to the judgement of the Court of Competition and Consumer Protection of February 4, 2015 (XVII AmA 163/11)

Authors
Content
Title variants
Conference
Judicial review of the decision of the President of the Office of Competition and Consumer Protection
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The notion of a public interest in administrative law science and in the administration science occupies the central position in the notion chart. Consequently, it is also the main notion of public protection of competition. The legislator has not decided to present a definition of “the public interest” in the Competition and Consumer Protection Law Act. As a result, interpretation of the concept is largely dependent on the judicature. The aim of the paper is to analyse the notion of a public interest and its interpretation both in science and in practice of law application.
Year
Issue
Pages
131-145
Physical description
Dates
online
2017-06-30
Contributors
References
 • Banasiński C. (2015), Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Banasiński C., Piontek E. (sed.) (2009), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Banaszak B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T. (2007), Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa.
 • Bernatt M., Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T. (2014), Podstawy i zakres publicznoprawnej ochrony konkurencji, in: System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, pp. 732 – 736.
 • Boć J. (2004), in: Prawo administracyjne, ed. Boć J., Kolonia Limited, Wrocław, p. 39.
 • Boć J. (2013), in: Nauka administracji, ed. Boć J., Kolonia Limited, Wrocław, p. 66.
 • Bolecki A. (2013), in: Prawo konkurencji, Lexis Nexis, eds. Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Kozak M., Kulesza M., Madała A., Wardyński T., Warszawa, ps. 26 – 27.
 • Borkowski J. (2010), Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego, in: System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, eds. Adamiak B., Borkowski J., Skoczylas A., C.H. Beck, Warszawa, p. 150.
 • Borkowski J. (2011), Zasady postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, in: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, eds. Adamiak B., Borkowski J., Lexis Nexis, Warszawa, p.
 • Brzezińska-Rawa A. (2009), Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym, TNOiK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. “Dom Organizatora”, Toruń.
 • Cieślak Z. (2011), Istota i zakres prawa administracyjnego, in: Prawo administracyjne, ed. Niewiadomski Z., Lexis Nexis, Warszawa, p. 56.
 • Complak K. (2007), Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Duniewska Z., Wykładnia prawa administracyjnego (2013), in: Prawo Administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, ed. Stahl M., Wolters Kluwer, Warszawa, p. 254.
 • Izdebski H. (2005), Administracja w systemie politycznym, in: Administracja publiczna, ed. Hausner J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 219 – 233.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Iserzon E. (1968), Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Jakimowicz W. (2006), Wykładnia w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Jurkowska-Gomułka A. (2013), Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jurkowska-Gomułka A. (2015), Znachor, czyli SOKiK o homeopatii, http://www.modzelewskapasnik.pl/pl/blog/36/26/znachor-czyli-sokik-o-homeopatii/ [12.04.2016].
 • Kosikowski C. (1994), in: Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, eds. Kosikowski C., Ławicki T., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 9.
 • Kocowski T. (2009), Policja gospodarcza, in: Administracyjne prawo gospodarcze, eds. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Kolonia Limited, Wrocław, pp. 458.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm. (Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Dz.U. [Journal of Laws] no. 78, item 483, as amended) Kohutek K. (2014), in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, eds. Kohutek K., Sieradzka M., Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 55 – 56.
 • Langrod J.S. (2003), Instytucja Prawa Administracyjnego. Zarys części ogólnej, Zakamycze, Kraków.
 • Łętowski J. (1990), Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Matan A. (2010), in: Kodeks postępowania administracyjnego. Tom I. komentarz do art. 1–103, eds. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 110 – 124.
 • Miąsik D., Skoczny T. (2014), Komentarz, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa, pp. 36 – 39.
 • Niewiadomski Z. (2015), Pojęcie administracji publicznej, in: System Prawa Administracyjnego. Tom I. Instytucje prawa administracyjnego, eds. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., C.H. Beck, Warszawa, p. 15.
 • Ochendowski E. (2013), Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń.
 • Piechowiak M. (2012), Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa.
 • Starościak J. (1966), in: Prawo administracyjne, ed. Starościak J., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, p. 243.
 • Starościak J. (1977), Prawo administracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Stawicki E. (2011), Komentarz, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, eds. Stawicki A., Stawicki E., Wolters Kluwer Polska, Warszawa, p. 32.
 • Szydło M. (2010), Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Suwaj P.J. (2009), Konflikt interesów w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 r. – Kodeks Etyki Lekarskiej z późn. zm., t.j. Biuletyn NRL z 2004 r., nr 1 (81). (Resolution of Extraordinary II General Medical Assembly, dated December 14, 1991 – the Code of Medical Ethics, as amended, consolidated text: NRL Bulletin 2004, No. 1 (81)).
 • Ura E., Ura E. (2009), Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 26, z późn. zm. (Code of Administrative Procedure Act of June 16, 1960, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 267, as amended).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm. (Act of December 5, 1996 on the Profession of a Physician and a Dentist (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 464, as amended).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. (Real Property Management Act of August 21, 1997 (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 1774, as amended).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm. (Aviation Law Act of July 3, 2002, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 1393, as amended).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. (Public Welfare Activity and Volunteer Work Act of April 24, 2003, consolidated text in Dz.U. [Journal of Laws] of 2014, item 1118, as amended)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm. (Nature Conservation Act of April 16, 2004, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 1651, as amended).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 229 (Competition and Consumer Protection Act of February 16, 2007 consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2017, item 229).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. (Act of November 6, 2008 on Patients’ Rights and on the Commissioner for Patients’ Rights, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2012, item 159, as amended)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm. (Act of December 5, 2008 on Preventing and Counterfighting Infections and Infectious Diseases in Humans, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 947, as amended)
 • Wronkowska S. (2014), Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars Boni et Aecqui, Poznań.
 • Wróblewski J. (1986), in: Teoria państwa i prawa, eds. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa pp. 349 – 351.
 • Zimmermann J. (2014), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Judgements and decisions Decision of the President of UOKiK of July, 25 2011, file ref. no. DOK–6/2011.
 • Judgement of the Regional Court in Warsaw, 17th Department – the Competition and Consumer Protection Court, of February 4, 2015, file ref. no. XVII AmA 163/11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353 - 9119
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a18d3a5-0e62-442b-a030-1b3f4975b7bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.