PL EN


2016 | 64 | 2: Historia | 89-112
Article title

Stan badań nad demografią Lubelszczyzny w XVI-XIX wieku

Authors
Title variants
EN
The State of Research on Demography of the Lublin Region Between the 16th and the 19th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca stanowi próbę podsumowania dotychczasowego dorobku badań nad procesami demograficznymi na Lubelszczyźnie w epoce przedstatystycznej, tj. do końca XIX w. Pierwszy spis powszechny odbył się na tym terenie dopiero w 1897 r. Omówiono najpierw prace XIX-wiecznych autorów. Miały one charakter syntetyczny, swoim zasięgiem objęły granice całego Królestwa Polskiego. Stopień ich uszczegółowienia pozwala jednak czasem na analizę wybranych problemów na szczeblu miejscowości, powiatów lub województw. Wzrost zainteresowania problematyką demograficzną nastąpił po II wojnie światowej, co przełożyło się na publikacje autorów skupionych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczególnie cenne okazały się badania prowadzone przez Z. Sułowskiego i J. Gawrysiakową. Podsumowując artykuł, autor podkreślił, iż istnieje pilna potrzeba zintensyfikowania badań nad przeszłością demograficzną Lubelszczyzny.
EN
The work is an attempt to summarize achievements to date research on the demographic processes in the Lublin region in the pre-statistical era, i.e. by the end of the 19th century. The first census took place in the area in 1897. First, the publications of the 19th century authors were discussed. They were of synthetic nature and encompassed the entire borders of the Polish Kingdom. The granularity of the information, however, allows to consider some problems at the level of the village, district or province. The increased interest in the problems of demography occurred after World War II, which resulted in publications of the authors gathered at the Catholic University of Lublin. The research by Zygmunt Sułowski and Janina Gawrysiakowa proved to be particularly valuable. To summarize the article, the author points out that there is an urgent need to intensify the research on the demographic past of the Lublin region.
Year
Volume
64
Issue
Pages
89-112
Physical description
Contributors
References
  • Gieysztorowa I.: Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976
  • Kuklo C.: Polska demografia przeszłości u progu XXI wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 22(2001), s. 7-32.
  • Lubowiecki I.: Statystyka województwa lubelskiego ułożona przez Ignacego Lubowieckiego prezesa Kommissyi województwa lubelskiego orderów św. Stanisława II klasy i Krzyża Woyskowego Polskiego kawalera, Warszawa 1824.
  • Maruszczak H.: Zmiany w zaludnieniu województwa lubelskiego w latach 1822-1846, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B” 4(1949), s. 61-111.
  • Sułowski Z.: Ocena XIX-wiecznych statystyk demograficznych Lubelszczyzny, „Przeszłość Demograficzna Polski” 17(1986), s. 90-126.
  • Wiercieński H.: Opis statystyczny Guberni Lubelskiej, Lublin 1901.
  • Załęski W.: Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego. Ludność i stosunki ekonomiczne, Warszawa 1876.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a18f31f-f5e9-4b50-939d-d31025cae7e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.