PL EN


2020 | 4 | 39-54
Article title

Kompetencje nauczycieli i wykładowców w procesie edukacji zdalnej – perspektywa studentów

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The competences of teachers and lecturers in the process of remote education – students’ perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnich miesiącach zarówno szkoły, jak i uczelnie weszły w okres znaczących zmian i przeobrażeń związanych z sytuacją pandemiczną na świecie. Obecna sytuacja pandemiczna wymusiła również zmianę w funkcjonowaniu placówek oświatowych. E-learning, który do niedawna był uzupełniającą formą edukacji, stał się podstawową formą stosowaną na każdym poziomie edukacji: od szkoły podstawowej po nauczanie na studiach wyższych. W nowych warunkach jesteśmy zmuszeni do korzystania z nowych technologii, niezależnie od tego, jak yliśmy przygotowani do tych zadań. Obecnie pracujemy w sytuacji dużego stresu związanego z zagrożeniami pandemicznymi. Kontakty nauczycieli i wykładowców z uczniami lub studentami są bardzo utrudnione w czasie pandemii. Nauczyciele i uczniowie zostali nagle zmuszeni do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. I w tych trudnych warunkach rol nauczycieli zmieniła się z tradycyjnej na nową: konsultanta lub mentora. Celem prezentowanych badań jest próba określenia poziomu przygotowania nauczycieli do nowej sytuacji. Podstawą empiryczną prezentowanych analiz są badania empiryczne przeprowadzone na przełomie maja i czerwca na próbie studentów. Przedmiotem analiz są opinie studentów na temat różnych aspektów realizacji kształcenia na odległość oraz kompetencji wykładowców w nowej rzeczywistości. Przedstawione wyniki pozwolą na doskonalenie metod nauczania na odległość oraz rozwój kompetencji nauczycieli akademickich.
EN
In recent months, both schools and universities have entered a period of significant changes and transformations related to the pandemic situation in the world. The current pandemic situation has forced a change in the functioning of educational institutions as well. E-learning, which until recently was used as a supplementary form of education, has become the basic form used at every level of education: from primary school to teaching in higher education. In the new conditions, we are forced to use new technologies, regardless of how we have been prepared for these tasks. We are currently working in a situation of high stress related to pandemic threats. Contacts between teachers and lecturers with pupils or students are very difficult in the time of the pandemic. Teachers and students were suddenly forced to use information and communication technologies. And in these difficult conditions the role of teachers changed from traditional to a new one: consultant or mentor. The aim of the presented study is to try to determine the level of teachers’ preparation for the new situation. The empirical basis of the presented analyzes are empirical studies conducted at the turn of May and June on a sample of students. The subject of the analyzes are students’ opinions on various aspects of the implementation of distance education and the competences of lecturers in the new reality. The presented results will allow for the improvement of distance learning methods and the development of competences of academic teachers.
References
 • Colby A., James J., Hart D. (1998), Competence and character through life, Chicago–London: The University of Chicago Press.
 • Dylak S. (1995), Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Dylak S. (2015), Kształcenie wyprzedzające jako obiecujący model edukacyjny epoki smartfona, [w:] J. Pyżalski (red.), Wychowanie społeczno-kulturowe kompetencji współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, Łódź: theQ studio.
 • Dymek K. (2001), Nauczyciel kompetentny czyli jaki?, [w:] red. E. Sałata, Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Furmanek W. (2007), Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki, [w:] red. W. Furmanek, M. Ďuriš, Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Goźlińska E., Szlosek F. (2007), Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Grochulska A. (2002), O obszarach kompetencji zawodowych nauczyciela. Próba zarysowania problemu [w:] red. T. Gomuła, Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku studiów wyższych, Kielce: Akademia Świętokrzyska.
 • Hamer H. (1994), Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Veda.
 • Heath, D.H. (1977), Maturity and competence. A transcultural view. New York: Gardner Press Inc.
 • Koć-Seniuch G. (2000), Od kwalifikacji do kompetencji nauczycielskich, [w:] red. G.Koć-Seniuch, A. Cichocki, Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym. Wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych z pedagogiki, Białystok: Trans Humana.
 • Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny, Warszawa: PWN.
 • Kwaśnica R. (1995), Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, [w:] red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli, „Studia pedagogiczne”, Warszawa: Wydawnictwo Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Kwiatkowski S.M. (2019), Kompetencje przyszłości, [w:] red. S. M. Kwiatkowski, Kompetencje przyszłości, Warszawa: Wydawnictwo FRSE.
 • Łoś E., Reszka A. (2009), Metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Technologia informacyjna. Podręcznik metodyki operacyjnej, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 • Matczak A. (2001), Różne oblicza inteligencji: funkcjonowanie intelektu a osobowość, „Studia Psychologica” UKSW, nr 2. McClelland, D.C. (1973), Testing for competence rather than for “intelligence”. American Psychologist, 28, 1–14.
 • Michniowski T. (2009), Założenia programowe, zasady opracowania i modyfikowania programu kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie informatyki i technologii informacyjnej, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.
 • Morka B. (2007), Kompetencje nauczycieli prowadzących zajęcia on-line, [w:] red. Z. Kramek, Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Nowacki T.W. (2004), Leksykon pedagogiki pracy, Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.
 • Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.
 • Okońska-Walkowicz, M. Plebańska, H. Szaleniec (2009), O kompetencjach kluczowych, e-learningu i metodzie projektów, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 • Poleszczak W., Pyżalski M. (2020), Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone, [w:] J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, Warszawa: Wydawca EduAkcja.
 • Raven, J. (1984), Competence in modern society: Its identification, development and release. Oxford, England: Oxford Psychologists Press.
 • Sałata E. (2019), Dokształcanie nauczycieli w kontekście idei i praktyki uczenia się w ciągu całego życia, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2019, nr 3.
 • Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J. (2007), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań: Wydanictwo eMPi2
 • Tucholska K. (2005), Zagadnienie kompetencji w psychologii, Roczniki Psychologiczne, t. VIII, nr 2.
 • Pankowska D. (2016), Kompetencje nauczycielskie – próba syntezy, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, t. XXXV z. 3.
 • Sierecka A., Pindor K., (2012) Kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, „Zeszyty Naukowe” WSOWL, nr 3(165)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a1bf46e-e1c9-4627-b86b-7812bc03be92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.