PL EN


2013 | 1 | 17-25
Article title

EDUKACJA I PRACA W KONSTELACJI WSPÓŁCZESNEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Content
Title variants
EN
EDUCATION AND WORK OF CONTEMPORARY SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jeśli w punkcie wyjścia w toku naszych rozważań odwołamy się do wiekowej myśli przewodniej, iż „cała nasza wiedza o rzeczywistości mieści się w pojęciach”, to w następstwie, dla rozwinięcia tematu, nieodzowne staje się przywołanie takich uniwersalnych kategorii pojęciowych, jak: człowiek, rozwój, świadomość, wolność, podmiotowość, odpowiedzialność, system wartości, wychowanie, edukacja, opieka, kwalifikacje i kompetencje, praca, mobilność, kreatywność oraz kariera zawodowa i życiowa. Przedstawiony katalog pojęć uniwersalnych charakteryzuje się nade wszystko tym, iż stanowią one podstawę różnych dziedzin wiedzy naukowej a także zróżnicowanego działania człowieka. Nas interesuje najbardziej rozległy kontekst działaniowy, związany nade wszystko z rozwojem zawodowym pracowników oraz z ich karierą zawodową. W tym sensie wyszczególnione wyżej kategorie pojęciowe wyznaczają swoisty rdzeń treściowy naszej refleksji Kongresowej. A jeśli tak, to strukturę wykładu wprowadzającego w stopniu wystarczająco uzasadnionym stanowić mogą następujące problemy i przypisane im tezy. 1) Analizy pojęciowe i ich logika – w kontekście tematu opracowania. 2) Edukacja i praca w kontekstach – teoretycznym, prakseologicznym i powinnościowym. 3) Człowiek – Obywatel – Pracownik – ideałem naszych czasów. 4) Refleksja uogólniająca – człowiek wiedzy i pracy oraz odpowiedzialności i spolegliwości społecznej.
EN
If we refer to age the spirit that „all our knowledge of reality is a conceptual”, are at the starting point in the course of our discussion, in consequence, for the development of the subject, it becomes essential to recall the universal conceptual categories such as: the man, the development of consciousness, freedom, subjectivity, responsibility, system of values, upbringing, education, health, skills and competencies, work, mobility, creativity and career and life. Illustrated catalog of universal concepts is characterized above all by the fact that they are based on different fields of scientific knowledge and the diverse human activities. We are interested in the most extensive behavioral context, associated above all with the professional development of employees and their career. In this sense, the conceptual categories listed above determine the specific content core of our Congress reflection. And if so, therefore, the structure of the introductory lecture to the extent reasonably enough can be attributed to the following problems and their thesis: 1) Analysis of conceptual and logical – in the context of the study theme. 2) Education and work contexts – theoretical and praxeological and duty. 3) The man – National – Employee – the ideal of our time. 4) Reflection generalizing – a man of knowledge, work and social responsibility and social trustworthiness.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
References
 • Bańka A., Nowy wymiar pracy i organizacji w społeczeństwie wiedzy. Wyzwania dla psychologii i pedagogiki, [w:] Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. 1, pod red. Z. Wiatrowskiego i I. Pyrzyka, WTN-WSHE, Włocławek 2010.
 • Kwieciński Z., Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] Humanistyka przełomu wieków, pod red. J. Kozieleckiego, Warszawa 1999.
 • Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, pod red. Z. Wiatrowskiego (i innych współredaktorów), t. 1-2, WSHE i WTN, Włocławek 2010.
 • Rabczuk W., Promocja europeizmu w szkolnictwie krajów Wspólnoty Europejskiej, [w:] Szkoła i nauczyciel a integracja Europy, pod red. R. Gerlacha i E. Podoskiej-Fi1ipowicz, WSP, Bydgoszcz 1993.
 • Suchodolski B., Edukacja permanentna – rozdroża i nadzieje, Warszawa 2003.
 • Wiatrowski Z., Nowe akcenty na studiach pedagogicznych, „Zeszyty Naukowe WSHE”, t. XXXVI, Nauki Pedagogiczne, WSHE, Włocławek 2013.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Wyd. 4, Bydgoszcz 2005.
 • Wiatrowski Z., Problem kwalifikacji i kompetencji w kontekście europejskich ram kwalifikacji, „Studia Pedagogiczne”, z. LXV, red. nauk. S.M. Kwiatkowski, Warszawa 2012.
 • Wiatrowski Z., Współczesny obraz działań i wpływów pedagogicznych oraz edukacyjnych szczególnie znaczących i pożądanych, [w:] Pedagogika wobec ikonosfery, pod red. ks. M. Włosińskiego, WSHE, Włocławek 2013.
 • Wiatrowski Z., Wychowanie człowieka, obywatela i pracownika jako płaszczyzna integracji w dziedzinie edukacji europejskiej; [w:] Szkoła i nauczyciel a integracja Europy, pod red. R. Gerlacha i E. Podoskiej-Filipowicz, WSP, Bydgoszcz 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a20a180-f67e-4cbd-8a40-8c69cca33db7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.