PL EN


2012 | 26 | 318-328
Article title

Społeczno-użyteczny wymiar działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Authors
Content
Title variants
EN
Polish Air Navigation Services Agency’s Social Utility Range
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest specyficzną instytucją lotniczą, której podstawowym zadaniem jest realizacja przedsięwzięć pozwalających na funkcjonowanie bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w europejskiej przestrzeni powietrznej. Realizując swoje cele, agencja wypełnia jednocześnie funkcję przedsiębiorstwa, którego działalność ma charakter społeczno-użyteczny. Tego typu działalność współistnieje z innymi wymiarami, które cechują związki przedsiębiorstwa użyteczności społecznej z otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), jako przykładu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa o charakterze społeczno-użytecznym. Wybór agencji do analizy zakresu jej działalności, a następnie wykazania społecznej użyteczności, został podyktowany specyficzną rolą, jaką pełni ona w polskim lotnictwie. O wyjątkowym charakterze i niezbędności tego rodzaju instytucji świadczy fakt, że w kraju nie istnieje inne przedsiębiorstwo, świadczące tego rodzaju usługi. Z tego względu niezbędne jest przedstawienie ogólnych celów działalności PAŻP, przy jednoczesnym wykazaniu zakresu jej społeczno-użytecznej działalności. Istotnym elementem artykułu jest próba wykazania wymiaru społeczno-użytecznego agencji na tle innych wymiarów, jakie nawiązuje PAŻP z jej zewnętrznym otoczeniem.
EN
Polish Air Navigation Services Agency is specified air institution, which basic purpose is to realize measures which permit to exist secure, constant, fluent and effective air navigation in European Airspace. At the same time agency realize their purpose and performs the functions of company, which activity has typical social utility character. These type activities interacts at the same time witch different ranges, which are characteristic by connections between social utility company and environment. The aim of analysis of the following article is to define social utility’s range of Polish Air Navigation Services Agency and underlying areas where mix of particular ranges take place. Areas in which ensue relationships between company and environment with simultaneous realizing by agency social utility range.
Year
Volume
26
Pages
318-328
Physical description
Contributors
 • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
References
 • Adamczyk J., 2002, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. R. Niestrój, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Karpowicz J., 2003, Ratownictwo lotnicze, AON, Warszawa.
 • Kucharek D., 2010, Wybrane zagadnienia z zarządzania i ekonomiki organizacji lotniczych, WSOSP, Dęblin.
 • Szot-Gabryś T., 2010, Dylematy etyczne i ekonomiczne w działalności małych podmiotów gospodarczych [w:] Etyka w biznesie, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 • Friedman M., 1970, The Social Responsibility of business Is to Increase Its Profits, “New York Times Magazine”.
 • Truskowski A., 2011, Lotnictwo Marynarki Wojennej RP w nowych uwarunkowaniach strukturalnych, Lotnictwo.
 • Państwowa Inspekcja Pracy, www.aktualnoscikadrowe.pl/praca-w-swieto-dozwolona-waptekach-i-na-stacjachbenzynowych-stanowiskopip/docs/123_63/205/View.
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Raport roczny za 2007 rok.
 • Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym.
 • Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z 8 grudnia 2006 roku.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004 nr 173 poz. 1807).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (DzU 2006 nr 100, poz. 696).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a2b94af-4b18-465c-804a-dd5b7ecb73f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.