PL EN


2002 | 4(10) | 99-119
Article title

Spółki z kapitałem zagranicznym a zamożność gmin

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule analizowana jest zależność pomiędzy obecnością kapitału zagranicznego a poziomem zamożności gmin w Polsce w latach 1994–2000. Wykorzystano w tym celu wskaźnik nasycenia spółkami z kapitałem zagranicznym oraz wskaźnik zamożności gmin, przy czym skoncentrowano się na analizie w granicach dawnych dzielnic historycznych. Zauważono i opisano istotne różnice w oddziaływaniu kapitału zagranicznego pomiędzy zamożnymi gminami ziem zachodnich i Wielkopolski a ich odpowiednikami w byłej Galicji i Królestwie Kongresowym. Skonstatowano, iż system dochodów budżetowych nie zapewniał gminom bezpośrednich korzyści z obecności na ich terenie firm z udziałem kapitału zagranicznego.
Keywords
Contributors
References
 • Błuszkowski J., Garlicki J., 1996, Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w środowisku lokalnym. Studium lokalnych uwarunkowań ich działalności, Warszawa: Centrum Badań Marketingowych Indicator na zlecenie Fundacji im. Friedricha Eberta.
 • Dziemianowicz W., 1996, "Zróżnicowanie terytorialne aktywności kapitału zagranicznego w Polsce" (w:) M. Jarosz (red.), Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Warszawa: EUROREG.
 • Gilowska Z., 1998, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa: Municipium SA.
 • Gilowska Z., Misiąg W., 2000, Dostosowywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do norm konstytucyjnych i standardów europejskich, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa: EUROREG.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1).
 • Jałowiecki B. (red.), 1996, Oblicza polskich regionów, Warszawa: EUROREG.
 • Kołodziejski J. (kierownik zespołu opracowującego), 1995, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 plus: hipoteza: raport, tom I, Warszawa: CUP.
 • Lodkowska-Skoneczna A.G., Pyszkowski A., Szlachta J. (red.), 1996, Rozwój regionalny Polski 1990-1995. Raport diagnostyczny, Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce.
 • Smêtkowski M., 2000, "Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(4).
 • Swianiewicz P., 1996, Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., 2000, Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne, Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa: EUROREG.
 • Zienkowski L. (red.), 1994, Produkt krajowy brutto i dochody ludności według województw w 1992 roku, Warszawa: Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a372756-dc77-4b2e-9505-a8f9801767a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.