PL EN


2016 | 63 | 11: Katechetyka | 113-127
Article title

Zadania katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa w świetle adhortacji „Amoris laetitia”

Authors
Title variants
EN
The Tasks of Catechesis Preparing for the Sacrament of Matrimony in the Light of the Exhortation Amoris laetitia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present article is an attempt to answer Holy Father Francis’s plea expressed in the exhortation Amoris laetitia, calling to better prepare young people for receiving the sacrament of matrimony. The problem that is shown is the answer to the question about the most important task that preparation for entering into marriage should carry out, so that it would be most efficient, that is, it would bear fruit in the form of the consciousness of the importance of the sacrament, of accepting all its attributes, of receiving the sacrament in a valid and honest way, and then deepening the relations with God and with the spouse throughout the life. The most important tasks of preparation to the sacrament of matrimony that can be found in the exhortation Amoris laetitia and that are subjected to analysis in the article include: preaching the Christian kerygma, care for chastity, promoting marriage and family, showing the value of marital fertility and mystagogue for the sacrament of matrimony.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, wyrażony w adhortacji Amoris laetitia, wzywający do lepszego przygotowania młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa. Ukazanym problemem jest odpowiedź na pytanie o najważniejsze zadania, jakie powinno wypełniać przygotowanie do małżeństwa, żeby było jak najbardziej skuteczne, czyli owocowało świadomością znaczenia tego sakramentu, akceptacją wszystkich jego przymiotów, ważnym i godziwym przyjęciem sakramentu małżeństwa, a następnie pogłębianiem relacji z Bogiem i małżonkiem przez całe życie. Do głównych zadań formacji do sakramentu małżeństwa, odczytanych z adhortacji Amoris laetitia i poddanych analizie w tym artykule, należą następujące: głoszenie kerygmatu chrześcijańskiego, troska o czystość, promocja małżeństwa i rodziny, ukazywanie wartości małżeńskiej płodności oraz mistagogia do sakramentu małżeństwa.
Contributors
 • Katedra Teologii Pastoralnej Wydziału Teologii KUL, makosa@kul.pl
References
 • Benedykt XVI, Encyklika o miłości chrześcijańskiej Deus caritas est, Watykan, 25 grudnia 2005.
 • Brzeziński M., Przygotowanie do celebracji sakramentu małżeństwa jako sakramentu wiary i miłości, „Studia Teologiczne” 27 (1990), s. 127-136.
 • Buchta R., Katecheza mistagogiczna jako droga prowadzenia wiernych do wewnętrznego uczestnictwa w celebracji Eucharystii w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis”, „Katecheta” 52 (2008), nr 1, s. 11-22.
 • Dziewiecki M., Program formacyjny dla narzeczonych – przygotowanie do sakramentu małżeństwa, „Studia nad Rodziną” 7 (2003), nr 1, s. 131-148.
 • Franciszek, Przemówienie w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki (24 września 2015), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 10(2015), s. 37-38.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2015.
 • Gręźlikowski J., Ślubuję Ci… miłość, wierność i uczciwość. Przewodnik dla pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa, Włocławek 2011.
 • Hajduk R., O słowach, które uzdrawiają, cz. 4, „Homo Dei” 69 (1999), nr 4(253), s. 106-117.
 • III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relatio Synodi (18 października 2014).
 • Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Główny Urząd Statystyczny, Kościół katolicki w Polsce 1991-2011. Rocznik statystyczny, Warszawa 2014.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych Youcat, Częstochowa 2011.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim, Warszawa 1989.
 • Kurzydło D., Przygotowanie do małżeństwa jako forma katechezy dorosłych, „Warszawskie Studia Pastoralne” 21 (2013), s. 25-50.
 • Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej, Lublin 2009.
 • Offmański A., W kierunku katechezy ewangelizacyjnej. Polska katecheza młodzieżowa w latach 1945–2000, Szczecin 2000.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, Watykan 1995.
 • Porada E., Jakie przygotowanie do małżeństwa w Kościele XXI wieku? „Studia Salvatoriana Polonica” 8 (2014), s. 49-64.
 • Spadaro A., «Amoris Laetitia». Struttura e significato dell’Esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco, „La Civiltà Cattolica”, 23 kwietnia 2016, s. 105-128.
 • Stala J., Rodzina XXI wieku w perspektywie nauczania Jana Pawła II. „Polonia Sacra” 19 (2015), nr 4 (41), s. 155-174.
 • Świerzawski W., Odo Casel OSB – mystagog Kościoła współczesnego – o misterium i mistagogII, „Anamnesis” 5 (1998-1999), nr 1, s. 55–69.
 • Testa B., Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.
 • Wętkowski K., Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie do zawarcia małżeństwa w świetle przemówienia Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 22 stycznia 2011 roku, „Studia Gnesnensia” 25 (2011), s. 413-423.
 • XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Relatio finalis (24 października 2015).
 • Zieliński R., Nierozerwalność małżeństwa – relikt przeszłości czy szansa na sukces?, „Warszawskie Studia Pastoralne” 21(2013), s. 225-242.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a4c4643-8c43-4477-aa10-43c7c0ea7d8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.