PL EN


2017 | 27 | 4 | 7-17
Article title

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 roku

Title variants
EN
Proceedings Regarding Out-of-Court Resolution of Consumer Disputes in the light of the Act of 23 September 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich wdraża do krajowego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (dyrektywa 2013/11/UE) i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (rozporządzenie 2013/524). Celem jest zapewnienie konsumentom możliwości składania wniosków o rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami do podmiotów oferujących niezależne, bezstronne, przejrzyste i skuteczne metody pozasądowego rozwiązywania, a przedsiębiorcom uzyskanie instrumentu pozwalającego uniknąć kosztownych i długotrwałych procesów sądowych z konsumentami. Niniejsze opracowanie omawia w świetle tejże ustawy istotę oraz wszczęcie, przebieg i zakończenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
The ADR Act of 23 September 2016 addressing consumer dispute resolution, marks an implementation of the EP and EC ADR Directive of 21 May 2013, regulating consumer dispute resolution, and EU and EP Regulation 524/2013 of 21 May 2013 on Online Dispute Resolution in Consumer Disputes. The aim is to provide consumers in need of dispute resolution against business entities with an option to apply to legal entities that offer independent, impartial, transparent and effective facilities of amicable dispute resolution. The aim is also to equip entrepreneurs with an instrument to avoid costly and long-term court proceedings against consumers. This article discusses how the Act regulates the substance, commencement, conduct and conclusion of the proceedings in the out-of-court resolution of consumer disputes.
Year
Volume
27
Issue
4
Pages
7-17
Physical description
Contributors
  • Katedra Negocjacji i Mediacji, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mediacja@kul.pl
References
  • Asłanowicz Marcin: Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz (1154-1217 KPC), Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2017.
  • Creutzfeldt Naomi: Alternative Dispute Resolution for Consumers, [w:] The Role of Consumer ADR in the Administration of Justice, red. M. Stürner, F. Gascón Inchausti, R. Caponi, Monachium: Sellier European Law Publisher GmbH 2015, s. 3-10.
  • Figura Aldona: Opinia do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (3.10.2016), druk nr 282.
  • Gajda Katarzyna: Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich (cz. I), ADR. Arbitraż i mediacja 2 (2008), s. 1-21.
  • Moore Christopher: Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania sporów, Warszawa: Wolters Kluwer 2016.
  • Rudzki Marcin: Uwagi na tle regulacji postępowań ADR w sporach konsumenckich w świetle ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ADR. Arbitraż i mediacja 3 (2017), s. 63-73.
  • Welsh Nancy: The Thinning Vision of Self-Determination in Court-Connected Mediation: The Inevitable Price of Institutionalization, Harvard Negotiation Law Review 6 (2001), s. 1-96.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a5090a7-fac7-4dd4-8c6e-10f952fd5e27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.