PL EN


2014 | 2(213) | 15-42
Article title

Przemyśleć niepełnosprawność na nowo. Od instytucji państwa opiekuńczego do integracji i aktywizacji społecznej

Content
Title variants
EN
Rethinking Disability. From Welfare State Institutions to Integration and Social Activisation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje historyczną ewolucję pojmowania niepełnosprawności jako problemu społecznego oraz instytucjonalne formy jego rozwiązywania. Autorka porównuje modele indywidualny i społeczny niepełnosprawności oraz ich wpływ na politykę społeczną. Niepełnosprawność jest ukazana jako zjawisko złożone, odzwierciedlające cechy strukturalne społeczeństwa: właściwości systemu ekonomicznego i politycznego, typ więzi społecznych i wzory kultury. Autorka stawia tezę o konieczności zmiany paradygmatu polityki publicznej wobec niepełnosprawności w Polsce, oparcia go na modelu integrującym wymiar medyczny i społeczny, a także wskazuje na najważniejsze wyzwania z tym związane.
EN
The article analyzes the historical evolution of the way in which disability has been perceived as a social problem, as well as the institutional forms of solving it. The author compares individual and social models of disability and their impact on social policy. Disability is presented as a complex phenomenon, reflecting structural properties of society: its economic and political system, the type of social bond and the patterns of culture. The author proposes that is s necessary to change the paradigm of public policy related to disability in Poland and to base it on a model integrating medical and social dimensions. She also indicates the main challenges related to this proposal.
Year
Issue
Pages
15-42
Physical description
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Humanistyczny, ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, bgoncia@poczta.onet.pl
 • Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
References
 • Albrecht, Gary L. i Judith A. Levy. 1981. Constructing Disabilities as Social Problems. W: G.L. Albrecht (red.). Cross National Rehabilitation Policies: A Sociological Perspective. London: SAGE, s. 11–32.
 • Barnes, Colin. 2010. A Brief History of Discrimination and Disabled People. W: L.J. Davis (red.). The Disability Studies Reader. New York and London: Routledge, s. 20–32.
 • Becker, Howard Saul. 2009. Oustsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Warszawa: WN PWN.
 • Campbell, Fiona Kumari. 2009. Contours of Ableism: The Production of Disability and Abledness. Palgrave: Macmillan.
 • Castañeda, Carmelita, Larissa E. Hopkins i Madeline L. Peters. 2000. Ableism. W: M. Adams, W. Blumenfeld, C. Castañeda, H.W. Hackman, M.L. Peters i X. Zuniga (red.). Readings for Diversity and Social Justice. New York: Routledge, s. 319–323.
 • Charlton, James. 2010. The Dimensions of Disability Oppression. W: L.J. Davis (red.). The Disability Studies Reader. New York: Routledge, s. 147–160.
 • European Parliament. 1994. Report of the Human Rights Plenary Meeting. Brussels.
 • Gąciarz, Barbara. 2004. Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Gąciarz, Barbara. 2009. Lokalne instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe jako aktorzy systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Diagnoza i rekomendacje. „Trzeci Sektor” nr 16.
 • Gąciarz, Barbara i Jerzy Bartkowski. 2012. Samorząd a rozwój. Instytucje – Obywatele – Podmiotowość. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Gąciarz, Barbara i Ewa Giermanowska (red.). 2009. Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenie pracodawców. Warszawa: ISP.
 • Gąciarz, Barbara, Antonina Ostrowska i Włodzimierz Pańków. 2008. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Raport z badań. Warszawa: MPiPS.
 • Gerber, David A. 2000. Introduction: Finding Disabled Veterans in History. W: D.A. Gerber (red.). Disabled Veterans in History. Ann Arbor: The University of Michigan Press, s. 1–54.
 • Giermanowska, Ewa i Iwona Racław. 2014. Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Maszynopis.
 • Gooding, Caroline i Catherine Casserley. 2005. Open for All? Disability Discrimination Laws in Europe Relating to Goods and Services. W: A. Lawson i C. Gooding (red.). Disability Rights in Europe. From Theory to Practice. Oxford, Portland: Hart Publishing, s. 135–162.
 • Gregory, Jeanne. 1988. Sex Race and the Law: Legislating for Equality. Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
 • Habermas, Jürgen. 1975. Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press.
 • Habermas, Jürgen. 1996. Between Facts and Norms. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Hahn Harlan. 1986. Public Support for Rehabilitation Programmes; the Analysis of US Disability Policy. „Disability, Handicap and Society” vol. 1 (2): 121–138.
 • Henslin, James M. 2003. Social Problems. Boston: Allyn & Bacon.
 • Holmqvist, Mikael. 2009. The Disabling State of an Active Society. Farnham Surrey (UK), Burlington VT (USA): Ashgate Publishing Company.
 • Komisja Europejska. 2010. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020. Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2010)636. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Lemert, Edwin M. 1951. Social Pathology. New York: MacGraw-Hill Book Co., Inc.
 • Manis, Jerome G. 1976. Analyzing Social Problems (Viewpoints in sociology). New York: Praeger Publishers Inc.
 • Meszaros, Istvan. 1995. Beyond Capital: Towards a Theory of Transition. New York: Monthly Review Press.
 • Mills, Charles Wright. 2007. Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: WN PWN.
 • Oliver Michael. 1989. Disability and Dependency: A Creation of Industrial Societies. W: B. Len (red.), Disability and Dependency. Brighton: Falmer Pres.
 • Oliver, Michael. 2009. Understanding Disability. From Theory to Practice. Second Edition. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Oliver, Michael i Colin Barnes. 2012. The New Politics of Disablement. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Rymsza, Marek. 2013. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Shakespeare,Tom. 2010. The Social Model of Disability. W: L.J. Davis (red.). The Disability Studies Reader. New York: Routledge, s. 266–273.
 • Shakespeare, Tom. 1993. Disabled People’s Self-organisation: A New Social Movement? „Disability, Handicap and Society” vol. 8, nr 3.
 • Spector, Malcolm i John I. Kitsuse. 1977. Constructing Social Problems. Menlo Park CA: Cummings Publishing Co.
 • Stone Deborah A. 1985. The Disabled State. Basingstoke. Macmillan.
 • Sztumski, Janusz. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
 • UPIAS. 1976. Fundamental Principles of Disability. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation.
 • Wheatley, Edward. 2010. Medieval Constructions of Blindness in France and England. W: L.J. Davis (red.). The Disability Studies Reader. New York: Routledge, s. 63–73.
 • Williamson, Oliver E. 2000. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. „Journal of Economic Literature" vol. 38, nr 3: 595–613.
 • Wolfensberger, Wolf. 1998. A Brief Introduction to Social Role Valorization. A higher-order concept for addressing the plight of societally devalued people, and for structuring human services. New York: Training Institute for Human Service Planning (Syracuse University).
 • Wolfensberger, Wolf. 1983. Social Role Valorization. A Proposed New Term for the Principle of Normalization. „Mental Retardation” vol. 21, nr 6: 234–239.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a51dcfe-2fa6-482d-88c8-afffb19d55e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.