PL EN


2017 | 4 | 191-201
Article title

Dlaczego warto łączyć nauczanie matematyki z ruchem i muzyką? Wybrane przykłady badań na temat łączenia różnych form w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Authors
Content
Title variants
EN
Why is it worth combining teaching mathematics with movement and music? Selected examples of research on combining different forms in integrated early childhood education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy łączenia edukacji matematycznej z innymi formami zajęć. Zawiera prezentację wybranych przykładów badań na temat łączenia nauczania matematyki z aktywnością muzyczno-ruchową. W tekście pokazano, na podstawie wyników badań empirycznych, ograniczenia integracji materiału z różnych dziedzin, ale przede wszystkim wskazano na zalety tego typu podejścia. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej zawarto przegląd koncepcji na temat nauczania matematyki w kształceniu początkowym. W drugiej zaprezentowano wyniki najnowszych badań dotyczących łączenia zajęć matematycznych z ruchowymi. W ostatniej, trzeciej części tekstu zaprezentowano ustalenia dotyczące łączenia edukacji matematycznej z zajęciami muzycznymi.
EN
This article deals with combining mathematical education with other forms of classes and contains a presentation of selected examples of research on combining mathematics teaching with music and movement. On the basis of the results of empirical studies the text presents the limitations of material integration in various fields, but above all, the advantages of this type of approach. The text consists of three parts. The review of the concepts of teaching mathematics in primary education is included in the first part. The results of the latest research on combining mathematical and physical activities are presented in the second part. In the last, third part of the text arrangements for combining mathematical education with music classes are presented.
Year
Issue
4
Pages
191-201
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Beck M.M., Lind R.R., Geertsen S.S., Ritz C., Lundbye-Jensen J., Wienecke J. (2016), Motor-enriched learning activities can improve mathematical performance in preadolescent children. Frontiers in Human, „Neuroscience” 10, (645).
 • Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1985), Niepowodzenia w uczeniu się matematyki u dzieci z klas początkowych, WSiP, Katowice.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E. (1994), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa.
 • Hannaford C. (2003), Profil dominujący, Wyd. MINRRiIO, Warszawa.
 • Kamińska B. (2015), Elementy ruchu przy muzyce w nauczaniu początkowym jako forma wspomagania procesów terapeutycznych (w zakresie zaburzeń motoryki ciała oraz czynnika porządkującego i stymulującego ruch), [w:] M. Kołodziejski, B. Pazur (red.), Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej, Polichymnia, Lublin, s. 79-98.
 • Łuczak A. (2009), Terapeutyczny aspekt działań muzycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] M. Zalewska-Pawlak (red.), Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego: pedagogiczne rozważania i doświadczenia, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 245-250.
 • Łuczak A. (2010), Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych dotyczących prostych figur geometrycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] J. Fyk, A. Łuczak (red.), Muzyka – edukacja – terapia: przekraczanie barier, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 111-126.
 • Łuczak A. (2011), Wspomagająca rola form muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu działań arytmetycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] M. Zalewska-Pawlak, A. Pikała (red.), Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej: projekt nadziei, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 223-240.
 • Łuczak A. (2014), Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu zbiorów i ich klasyfikacji w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] A. Michalski (red.), Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk, s. 67-90.
 • Łuczak A. (2016), Od muzyki do matematyki. Kształtowanie pojęć matematycznych w edukacji muzycznej dzieci, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Plewka C., Taraszkiewicz M. (2010), Uczymy się uczyć, Pedagogium – Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin.
 • Sherborne W. (2005), Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa.
 • Stokes G., Whiteside D. (1987), One brain: Dyslexis Learning Correction, Three In One Concepts, Burbank.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a52976f-fc0e-495c-be2a-e2f8640d3f77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.