PL EN


2020 | 2(9) | 70-93
Article title

Dyskurs polityczny w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na łamach tygodnika „Zwierciadło”. Przypadek sporu o Tysiąclecie Państwa Polskiego

Content
Title variants
EN
POLITICAL DISCOURSE IN THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC IN THE WEEKLY “ZWIERCIADŁO”. A CASE OF DISPUTE OVER THE MILLENNIUM OF THE POLISH STATE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie formułowanego przez władze partyjne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dyskursu politycznego w okresie Sporu o Tysiąclecie Państwa Polskiego na łamach ważnego ówcześnie tytułu prasowego jakim było „Zwierciadło”. Pytania badawcze sformułowane w tekście odnosiły się do następujących kwestiach (1) Jakie specyficzne cechy posiadał profil prasowy periodyku? (2) Jakie specyficzne idiolekty językowe i słowa sztandarowe występowały w przekazie prasowym w trakcie uroczystości Tysiąclecia? (3) Jakie formy gatunkowe dominowały w formułowanym przekazie prasowym?
EN
The purpose of the article is to present the political discourse formulated by the party authorities of the Polish People's Republic during the Dispute over the Millennium of the Polish State in the then-important press title which was "The Mirror". Research questions formulated in the text referred to the following issues (1) What specific features did the press's magazine have? (2) What specific language idiolects and banner words were present in the press during the Millennium Celebration? (3) What genres dominated the formulated press release?
Year
Issue
Pages
70-93
Physical description
Dates
published
2020-12-30
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Adamski Franciszek, „Konflikty małżeńskie i ich źródła na łamach „Kobiety i Życia”, Zeszyty Prasoznawcze, t.1, 1978.
 • Adamski Franciszek, Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa, (Warszawa: PWN, 1970).
 • Bajka Zbigniew, Czytelnictwo prasy w Polsce w 1986 roku,( Kraków: RSW-Prasa-Książka-Ruch, 1987).
 • Bartłomiej Noszczak, Polityka wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2008).
 • Ćwik Urszula, ‘’Zagadnienia praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia” (1970-1989),Czasopismo naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, t.1, 2016, 66-83.
 • Dajnowicz Małgorzata, ‘’ „Zwierciadło”- platforma polityczna ligi Kobiet w okresie PRL (1957-1961, 1982-1989)”, Rocznik historii prasy polskiej , t.20, 2017, 67-90
 • Dajnowicz Małgorzata, ‘’Posłanki Ligi Kobiet Polskich i wybory parlamentarne 1989 roku (prezentacja w świetle „Zwierciadła”)’’, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Polityka w prasie kobiecej, (Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019),205-215.
 • Dajnowicz Małgorzata, „Walka o pokój” w wypowiedziach propagandowych publikowanych na łamach „Naszej Pracy-biuletynie Ligi Kobiet (1947-1953)”, w: E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędzejski, (red.), Bezpieczeństwo Europy-Bezpieczeństwo Polski, t.5, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017), 409-421.
 • Drozdowska Agnieszka, ‘’Liga Kobiet w województwie białostockim- stan badań i postulaty badawcze’’, Czasopismo naukowe Instytutu Studiów Kobiecych ,t. 2(5), 2018, 112-127.
 • Gałęzowska Małgorzata, „Świętowanie wybranych rocznic bitwy pod Grunwaldem formą komunikacji państwa i narodu”, Kultura i Społeczeństwo, t.4, 2015, 83-108.
 • Kantyka Zbigniew, „Politologia (I)”,w: Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki (red), Encyklopedia politologii, t. 1, Pojęcia, teorie i metody, (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2016).
 • Konarska Krystyna, Maria Łoś, Małgorzata Łaskot, „Czasopisma kobiece czy rodzinne ?”, Więź, t. 9, 1965, 55-73,
 • Kula Marcin, Nośniki pamięci historycznej, (Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2004).
 • Lisowska-Magdziarz Małgorzata., Analiza tekstu w dyskursie medialnym, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006).
 • Maliszewska Anna., „Wzory wychowawcze w prasie kobiecej (szkoła i rodzina jako instytucje wychowawcze)”, Zeszyty Prasoznawcze 1975, t. 4,15-25.
 • Marcin Kula, Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mętalności (Warszawa: Wydawnictwo TRIO 2001).
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, „Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946-1956”, Dzieje Najnowsze, t. L-2, 2018,149-179.
 • Marczewska-Rytko Maria, Religia i polityka w globalizującym się świecie, (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010).
 • Markiewicz Henryk., Romanowski Andrzej., Skrzydlate słowa, (Warszawa: Wydawnictwo PWN 1990).
 • Mazur Mariusz, Polityczne kampanie w okresie rządów Władysława Gomułki, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004).
 • Młynarczyk-Tomczyk Anita, Obchody „polskiego Tysiąclecia” (1957-1966/67),(Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019).
 • Noszczak Bartłomiej (red.) Pół wieku milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967), (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2017, 911-1116.
 • Noszczak Bartłomiej, ‘’Przygotowania do Milenium chrztu Polski i Tysiąclecia państwa polskiego (1956-1965), w: Bartłomiej Noszczak (red.), Milenium czy Tysiąclecie, (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, 2006), 10-39.
 • Pisarek Walery, O mediach i języku, (Kraków: Wydawnictwo Universitas 2007).
 • Pisarek Walery, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, (Kraków: Wydawnictwo Universitatis, 2002).
 • Pisarek Walery, Wstęp do nauki o komunikowaniu, (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008)
 • Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, „Od leninowskiej koncepcji prasy do wolnych mediów. Koncepcja „nowego ładu informacyjnego w „Porozumieniach Okrągłego Stołu”, w: Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.), Polski system medialny 1989-2011, Kraków (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013), 13-34.
 • Pokorna-Ignatowicz Katarzyna, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” w polskim systemie medialnym , (Warszawa: Oficyna Wydawnicza AFM, 2016).
 • Prażmowska Anita, Władysław Gomułka, (Warszawa: Wydawnictwo RM, 2017).
 • Sokół Zofia, „Wzór osobowy kobiety i model rodziny propagowany na łamach prasy kobiecej w latach 1945-1990”, w: WeronikaChańska, Danuta Ulicaka (red), Polskie oblicza feminizmu, (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2000.), 70-99.
 • Sokół Zofia., „Transformacja czasopism kobiecych w Polsce (1989-1997)”, Rocznik Historii Prasy Polskiej, t.1, 1998, 60-75.
 • Szczepańska Sabina, „Kobieta zwierze polityczne ?” ,w: Małgorzata Radkiewicz (red.) Gender- kultura-społeczeństwo, (Kraków: Wydawnictwo Rabit, 2002), 91-100.
 • Truszczykowski Marek, Kościół Rzymskokatolicki w Polsce na tle polityki władz partyjno-państwowych PRL w latach 1956-1980, (Szumborze Wielkie: BW, 2011).
 • Wałaszewski Krzysztof, Tysiąc szkół na Tysiąclecie. Szkoły Tysiąclecia- architektura- propaganda, polityka, (Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2018).
 • Wojtak Maria, Gatunki prasowe, (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004).
 • Wolny- Zmorzyński Kazimierz, Kaliszewski Andrzej ., Furman Wojciech., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, (Warszawa: Wydawnictwo WSIP 2006).
 • Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010).
 • Zajko-Czochańska Justyna, ‘’Kobiety i wybory na lamach „Przyjaciółki” w latach 1956-1976’’, t. 1(6), 2019, 138-150.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a574771-6193-453a-8422-77b530da355a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.