PL EN


2013 | 168 | 245-255
Article title

Efektywne zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Content
Title variants
EN
The Effective Local Debt Management under the Legal Regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The effective local debt management concerns long-term planning, using concrete methods and instruments. This article presents selected solutions characteristic of obligations connected with legal regulations and possibilities of debt management.
Year
Volume
168
Pages
245-255
Physical description
Contributors
References
 • Bitner M., Cichocki K.S.: Efektywność zarządzania długiem w samorządach. Ernst & Young Polska, Warszawa 2008.
 • Drucker P.: Zarządzanie w XXI wieku. Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2000.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M.: Finanse samorządowe. Narzędzia. Decyzje. Procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego. Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607 ze zm.
 • Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Hensel P.: Transfer wzorców zarządzania. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 • Jastrzębska M.: Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Nowak J.F.: Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. AE, Poznań 2006.
 • Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze - część III. Narodowy Bank Polski, Warszawa. http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re13n.pdf.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2007-2011 (w części Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego). www.mofnet.gov.pl.
 • Szewczuk A., Zioło M.: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Zawadzak T.: Podstawy organizacji i kierowania w jednostkach administracji publicznej. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a7ccc3b-224c-4383-8814-ce37b5a81256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.