PL EN


2017 | 5 (370) | 359-373
Article title

Shockvertising w promocji aktywności fizycznej

Content
Title variants
EN
Shockvertising in the Physical Activity Promotion
RU
Шоквертайзинг в продвижении физической активности
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Pod względem aktywności fizycznej Polacy na tle innych mieszkańców Europy wypadają źle. Również młodzież w ramach czasu wolnego decyduje się na bierne jego formy. Celem artykułu jest przedstawienie istoty shockvertisingu oraz obszarów, w których może być stosowany. Artykuł uzupełniają przykłady działań przedsiębiorstw sportowo-rekreacyjnych i organizacji propagujących aktywność fizyczną. W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego oraz obserwacji rynku usług sportowo-rekreacyjnych. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród młodych osób, studentów uczelni wyższej. Założono, że aktywność fizyczna młodych osób zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest stosowanie szokujących przekazów reklamowych motywujących do podejmowania wspomnianej aktywności. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ten sposób komunikowania przemawia do wyobraźni młodych ludzi bardzo obrazowo pokazując skutki pasywnego stylu życia.
EN
Polish people come out poorly against the background of other Europeans in terms of physical activity. Young people in their free time decide to spend it passively. The aim of this article is to show the essence of shockvertising and the areas where it can be used. The article is supplemented with the examples of sports and recreation organisations and their actions promoting physical activity. There are the results of both survey research and observations of the market for sport and recreation services. The survey research was conducted among young people, the university students. It is assumed that the physical activity among young people depends on many factors and one of them is the using of shocking advertising ways which motivate to taking up the mentioned earlier activity. The results of conducted research show that this way of communication appeal to young people by showing vividly the results of passive life style.
RU
С точки зрения физической активности поляки на фоне других жителей Европы выпадают плохо. Также молодежь в рамках досуга решается на его пассивные формы. Цель статьи – представить суть шоквертайзинга («шокирующей рекламы», англ. shockvertising), а также области, где он может при- меняться. Статью дополняют примеры действий спортивно-рекреационных предприятий и организаций, пропагирующих физическую активность. В ней представили результаты опроса и наблюдения за рынком спортивно-рекреационных услуг. Опрос провели среди молодых лиц-студентов вуза. Предполо- жили, что физическая активность молодых лиц зависит от многих факторов, одним же из них является применение шокирующих реклам, мотивирующих к приступлению к упомянутой активности. Результаты проведенного изучения указывают, что этот способ общения попадает в воображение молодых лиц, весьма образно показывая последствия пассивного стиля жизни.
Year
Issue
Pages
359-373
Physical description
Contributors
References
 • Bienias M. (2013), Motywowanie do zdrowia – jak to robią kluby fitness, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=2373 [dostęp: 06.03.2017].
 • Dejnaka A., Iwankiewicz-Rak B., Nogieć J., Spychała P. (2013), Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Ignar M. (2011), Przystanek na ambient, http://www.marketing-news.pl/article.php?art=1997 [dostęp: 3.03.2017].
 • Jankowiak D. (2013), Oblicza społecznego shockvertisingu, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, nr 2.
 • Konieczna A. (2010), Szok narzędziem kampanii społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/pliki/plik_20111212150309_920.pdf [dostęp: 15.03.2017].
 • Szostek D. (2012), Wykorzystywanie marketingu w celach społecznych na przykładzie kampanii społecznej „Rozwód? Przemyśl to”, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • TNS Polska (2015), Aktywność fizyczna Polaków, Raport z badania, http://www.tnsglobal.pl/wp-content/uploads/2015/10/TNS-Polska-Aktywno%C5%9B%C4%87-sportowa-Polak%C3%B3w.pdf [dostęp: 01.03.2017].
 • Ulman M. (2017), Benetton i shockvertising, “Marketing w Praktyce”, nr 1.
 • Wołek-Kocur B. (2013), Shockvertising. O szokowaniu w reklamie, (w:) Ursel M., Dąbrowska M., Nadolna J. i Skibińska M. (red.), Skandal w tekstach kultury, T. 2, DiG, Warszawa.
 • http://www.fitnessfirst.co.uk [dostęp: 06.03.2017].
 • http://www.goldsgym.com [dostęp: 06.03.2017].
 • http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,6,lekka_walka_%20z_tluszczem [dostęp: 01.03.2017].
 • http://www.marketing-news.pl/message.php?art=36406 [dostęp: 06.03.2017].
 • http://www.newworldfitness.com [dostęp: 06.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a90bbc5-9dd9-4391-bf85-5f960daf34a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.