PL EN


2016 | Acta Iuris nr 13 |
Article title

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 maja 2013 roku (I ACa 134/13)

Title variants
EN
Commentary on the decision of Court of Appeals in Szczecin of 22th May 2013 (I ACa 134/13)
Languages of publication
Abstracts
PL
Z art. 49 § 2 k.c. wynika, że osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń przesyłowych i jest ich właścicielem może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem. Charakter i treść roszczenia wynikającego ze wskazanego powyżej przepisu wywołuje wiele wątpliwości. W wyroku z 22 maja 2013 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie stwierdził, że przedmiotowe roszczenie nie ma charakteru bezwarunkowego, jednakże sąd w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia nie wyjaśnił, jak należy rozumieć pojęcie „bezwarunkowy”. W niniejszym opracowaniu przedstawiono stanowisko zaprezentowane przez sąd oraz podjęto próbę jego oceny.
EN
According to the article 49 § 2 of the Civil Code, a person who incurred construction costs of installations and who is their owner, may demand that an entrepreneur who connected installations to his own network, acquires their ownership against an adequate remuneration. Character and content of this claim raise a lot of concerns. Court of Appeal in Szczecin passed a judgement on the 22nd of May 2013 r. in which stated that mentioned above claim does not have an unconditional character. However the Court of Appeal has not explained what does mean a term “unconditional”. This paper describes the point of view presented by the Court of Appeal with a comment.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Balwicka-Szczyrba M., Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych właścicieli urządzeń przesyłowych, LEX 2015.
  • Giesen B., w: Kodeks Cywilny. Komentarz, P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka, LEX 2015.
  • Gniewek E., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2016.
  • Kuniewicz Z., Malinowska-Woźniak K., Charakter roszczenia o przeniesienie własności urządzeń przesyłowych – uwagi na tle art. 49 kodeksu cywilnego, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. M. Boratyńska, Warszawa 2016.
  • Matusik G., Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, LexisNexis 2013.
  • Sobol E., Nowy Słownik Języka Polskiego, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a954d03-3162-465b-8863-57cd626556b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.