PL EN


2013 | 136 | 47-63
Article title

E-usługi w biznesie i administracji publicznej

Content
Title variants
EN
E-services in Business and Administration Area
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is devoted to the development of e-services in business and administration. The essence e-services, areas (sectors) of e-services and technologies used to provide e-services were presented in the paper. Moreover, the aim of the study was the analysis of e-services stakeholders and relationships between them, supported by examples from business and administration and also by statistics. In conclusion the barriers of e-services development in Poland were discussed .
Year
Volume
136
Pages
47-63
Physical description
Contributors
References
 • Bell D.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York 1973.
 • Billewicz G., Olszak C.M., Ziemba E.: Administracja publiczna wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W: Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Billewicz G.: Analiza platformy SEKAP w aspekcie Zintegrowanych Bibliotek Procedur. W: Informatyka w zarządzaniu. Red. J. Sobieska-Karpińska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kreso M., Wódkowski A.: E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa 2009.
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo postkapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Dz.U. 2009, nr 29, poz. 115 - zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 • Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kucuński J.: E-usługi - definicja i przykłady. http://parp.gov.pl (2011).
 • Goliński M.: Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru. W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Red. W. Haber. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/ skrypty/0037/cz0-r11.pdf, Kraków.
 • Grytner R.A.: Zintegrowane Biblioteki procedur narzędzie do budowy taniej, sprawnej i nowoczesnej administracji publicznej. "Elektroniczna Administracja", nr 2(3).
 • Jezierska A.: System informatyczny w urzędzie. "Gazeta Prawna" 2006, nr 82.
 • Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych. Red. C.M. Olszak, E. Ziemba. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Komorowski S., Koralewski M., Kośmider A., Kraska M., Langer J., Nowaczyk K., Pucher J.: Rozwój sektora e-usług na świecie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). http://parp.gov.pl (2010).
 • Sikora M.: Polska droga do e-administracji. Uwagi na temat procesu tworzenia administracji elektronicznej. W: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne. WSZiNS i Uniwersytet Opolski, Tychy-Opole 2004.
 • Społeczeństwo informacyjne w liczbach. Red. V. Szymanek. Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa 2012.
 • Społeczeństwo informacyjne. Red. J. Papińska-Kasperek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Szut J.: E-usługi w Polsce - sytuacja bieżąca i perspektywy. W: R. Flis, J. Szut, B. Mazurek- Kucharska, J. Kucuński: E-usługi - definicja i przykłady. http://parp.gov.pl (2011).
 • Śliwiński M.: Modele biznesowe e-usług. http://parp.gov.pl (2008).
 • Toffler A.: The Third Wale. Bantam Books, New York 1980.
 • Toffler A.: Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a9ab34b-a4ef-4a17-bc47-cb06e78c9794
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.