PL EN


2017 | 4 | 15-29
Article title

Typologie gatunków medialnych – przegląd stanowisk

Content
Title variants
EN
Typologies of Media Genres — An Overview of Opinions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text constitutes an overview and arranges various models of classification of media genres. The author depicts understanding of the notion of media genre and systematizes knowledge on various typologies (division into informative and journalistic genres, border genres, popular genres or division of genres based on the medium). She also presents the distinction of the genre and the media format. At the same time, the author describes two views on the genres in intra-genre and inter-genre plane, based on the two methodologies of Maria Wojtak and Bożena Witosz. The linguistic genology provides an overview of genre classification with multidimensional, open and blurred patterns of their assignment. The author is convinced that in order to analyse media texts, one should have historical knowledge on clear divisions of the genres and a methodological perspective which would allow comprehension of the complex genological specifics.
Year
Issue
4
Pages
15-29
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Balbus S., 1999: „Zagłada gatunków”. „Teksty Drugie” nr 6(59), s. 25–39.
 • Balowski M., 2000: Świadomość gatunkowa a wzorzec normatywny (na przykładzie gatunków prasowych). W: Ostaszewska D., red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 1.: Mowy piękno wielorakie. Katowice, s. 316–329.
 • Bauer Z., 2008: Gatunki dziennikarskie. W: Bauer Z., Chudziński E., red.: Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków, s. 255–280.
 • Bauer Z., 2009: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia – teoria – praktyka. Kraków.
 • Bauer Z., 2015: E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania. Warszawa.
 • Bolecki W., Opacki I., 2000: Od redaktorów. W: Tychże, red.: Genologia dzisiaj. Warszawa, s. 5.
 • Chudziński E., red., 2007: Słownik wiedzy o mediach. Bielsko-Biała.
 • Chyliński M., Russ-Mohl S., 2008: Dziennikarstwo. Warszawa.
 • Dubisz S., red., 2008: Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa.
 • Fras J., 2005: Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław.
 • Fras J., 2012: Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych. W: Kulczycki E., Wendland M., red.: Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań, s. 13–29.
 • Gajda S., 2010: Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W: Bartmiński J., red.: Współczesny język polski. Lublin, s. 255–268.
 • Garlicki B., 1974: Metodyka dziennikarska. Kraków.
 • Geertz C., 1990: O gatunkach zmąconych. „Teksty Drugie” nr 2(2), s. 113–130.
 • Goban-Klas T., 2005: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa.
 • Godzic W., Kozieł A., Szylko-Kwas J., 2015: Wstęp. W: Tychże, red.: Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa, s. 9–11.
 • Kita M., 2013a: Dyskurs prasowy. W: Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red.: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 255–288.
 • Kita M., 2013b: Dyskurs radiowy. W: Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red.: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Kraków, 338–346.
 • Kozieł A., 2002: Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy i funkcje. W: Adamowski J., red.: O warsztacie dziennikarskim. Warszawa, s. 109–127.
 • Lisowska-Magdziarz M., 2008: Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku. Kraków.
 • Lisowska-Magdziarz M., 2015: Pytanie o genologię mediów w kulturze partycypacji. Próba rekonesansu metodologicznego. W: Godzic W., Kozieł A., Szylko-Kwas J., red.: Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa, s. 13–34.
 • Loewe I., 2007: Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice.
 • Loewe I., 2013: Dyskurs telewizyjny. W: Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red.: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 305–311.
 • Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red., 2013: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Kraków.
 • Maziarski J., 1976: Gatunki dziennikarskie. W: Maślanka J., red.: Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław, s. 89–91.
 • McLuhan M., 2001: Wybór tekstów. McLuhan E., Zingrone F., red.; Różalska E., Stokłosa J.M., tłum. Poznań.
 • McQuail D., 2008: Teoria komunikowania masowego. Bucholc M., Szulżycka A., tłum. Warszawa.
 • Mrozowski M., 2001: Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa.
 • Ogonowska A., 2007: Gatunki telewizyjne. W: Chudziński E., red.: Słownik wiedzy o mediach. Bielsko-Biała, s. 313–325.
 • Piekot T., 2006: Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków.
 • Pisarek W., 1993: Gatunek dziennikarski: informacja prasowa. „Zeszyty Prasoznawcze” XXXVI, nr 3–4(135–136), s. 156–159.
 • Pisarek W., 2002: Nowa retoryka dziennikarska. Kraków.
 • Pisarek W., red., 2006: Słownik terminologii medialnej. Kraków.
 • Ptaszek G., 2015: W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru. W: Godzic W., Kozieł A., Szylko-Kwas J., red.: Gatunki i formaty we współczesnych mediach. Warszawa, s. 35–51.
 • Szulczewski M., 1964: Informacja. W: Golka B., Kafel M., Mitzner Z., red.: Teoria i praktyka dziennikarska. Warszawa, s. 91–97.
 • Szulczewski M., 1976: Publicystyka. Problemy teorii i praktyki. Warszawa.
 • Ślawska M., 2013: O relacjach międzygatunkowych w prasie. W: Mitrenga B., red.: Linguarum Silva. T. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście. Katowice, s. 161–174.
 • Ślawska M., 2014: Formy dialogu w gatunkach prasowych. Katowice.
 • Taylor L., Willis A., 2006: Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy. Król M., tłum. Kraków.
 • Trzynadlowski J., 1982: W kręgu gatunkowych wyznaczników form dziennikarskich. W: Tegoż: Sztuka słowa i obrazu. Wrocław, s. 358–369.
 • Wilkoń A., 2002: Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu. Kraków.
 • Witosz B., 2004: Tekst i/a gatunek. Jeden czy dwa modele? W: Ostaszewska D., red.: Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 2.: Tekst a gatunek. Katowice, s. 40–49.
 • Witosz B., 2005: Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki. Katowice.
 • Wojtak M., 2004: Gatunki prasowe. Lublin.
 • Wolny-Zmorzyński K., 2008: Reportaż. W: Bauer Z., Chudziński E., red.: Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków, s. 321–332.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., 2006: Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatunków dziennikarskich. W: Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W.: Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język. Warszawa, s. 13–36.
 • Wolny-Zmorzyński K., Kozieł A., 2013: Genologia dziennikarska. „Studia Medioznawcze” nr 3(54), s. 23–34.
 • Worsowicz M., 2001: Inforozrywka w prasie. W: Borkowski I., Woźny A., red.: Nowe media – nowe w mediach. Wrocław, s. 209–218.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2012: Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a nowe odmiany językowe (odmiana medialna). W: Kita M., Loewe I., red.: Język w mediach. Antologia. Katowice, s. 24–31.
 • Żydek-Bednarczuk U., 2013: Dyskurs internetowy. W: Malinowska E., Nocoń J., Żydek-Bednarczuk U., red.: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Kraków, s. 373– 379.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3a9cdf47-e6ef-4110-9791-783f7baa0612
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.